חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סטטיסטיקה לגיאוגרפים
  Statistics  
0691-1817-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1000-1300120 יד אבנרשיעור גב' טליתמן מיכל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
סטטיסטיקה לתלמידי גיאוגרפיה
מרצה: גב' מיכל בן נח
bennoac@post.tau.ac.il
 
מטרת הקורס: להקנות ידע בסיסי במושגי הסטטיסטיקה והקניית מושגי יסוד בניתוח ועיבוד נתונים תוך פיתוח היכולת לבצע זאת באופן עצמאי על ידי שימוש בתוכנת SPSS.
דרישות הקורס: מדי שבוע יינתן בשעת התרגול תרגיל, אותו יש להגיש בשבוע העוקב.
הרכב הציון הסופי:
בחינה מסכמת: 95%
הגשת תרגילים הכוללים שאלות פרונטאליות ושאלות ב-SPSS : הגשת התרגילים מהווה 5% מהציון הסופי. הניקוד על התרגילים הוא כדלקמן:
·       תלמיד שהגיש בין 0 ל-4 תרגילים מקבל 0 על הגשת התרגילים.
·       תלמיד שהגיש 9 תרגילים ומעלה יקבל את מלוא 5 הנקודות על ההגשה. על כל תרגיל חסר (מתחת ל-9 תרגילים) יורדת נקודה. (לדוגמה תלמיד שהגיש 6 תרגילים יקבל 2 נקודות).
תרגיל שמוגש ללא ביצוע של שאלות SPSS  (במידה ויינתנו כאלה) לא ירשם כהוגש.
תכני הקורס:
1.    הכרת התוכנה SPSS:
1.1.        פתיחת קובץ נתונים
1.2.        מבנה קובץ
1.3.        הגדרת משתנים
1.4.        פקודות
2.    סטטיסטיקה תיאורית:
2.1.        סוגי משתנים
2.2.        טבלאות שכיחות
2.3.        תיאור גרפי של נתונים
2.4.        מדדי מיקום ומדדי פיזור
3.    מושגים בהסתברות
3.1.        מושגים בסיסיים בהסתברות
3.2.        התפלגות נורמלית וציוני תקן
4.    קשר בין משתנים:
4.1.        מקדם המתאם של פירסון, של ספירמן
4.2.        רגרסיה לינארית פשוטה
4.3.        מבחן חי בריבוע לאי תלות
5.    הסקה סטטיסטית:
5.1.        אמידה נקודתית ואמידה באמצעות רווח
5.2.        בדיקת השערות על מדגם אחד
5.3.        הסקה על שני מדגמים: מזווגים ובלתי תלויים.
ספרות עזר:
1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".
2.    Shula Israelit, Applied Statistics
3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students
4.    The Open University course reference book – Statistical Inference
5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics
6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).
7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates
 

 
Statistic for Geography
Michal Ben-Noach
bennoac@post.tau.ac.il
Course requirements: weekly assignment.
Grade:
final exam: 95%.
Assignment submission: 5% of the grade. Submission of at least 9 assignments will give all the 5 points. Every missing assignment will take away one point of the assignment grade. Submission of 0 to 4 assignments will give 0 in the assignment grade. Assignment without SPSS will not be counted as submitted.
Course Topics:
1.    SPSS:
1.1.        Opening file
1.2.        File structure
1.3.        Variable definitions
1.4.        Commands
2.    Descriptive statistics
2.1.        Variable type
2.2.        Frequency tables
2.3.        Graphical data presentation
2.4.        Measures of locations and spread
3.    Probability
3.1.        Basic concepts of probability
3.2.                        Normal distribution and Standardization
4.    Correlations
4.1.        Pearson’s, Spearman’s and Cramer’s Correlation coefficients
4.2.        Simple linear regression
4.3.        Chi-square tests
5.    Estimation and hypothesis testing
5.1.        Point estimation and Confidence intervals
5.2.        Hypotheses testing on one sample
5.3.        Hypotheses testing on two samples
 
 

Bibliography:

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".
2.    Shula Israelit, Applied Statistics
3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students
4.    The Open University course reference book – Statistical Inference
5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics
6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).
7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates
 


 
Course description

Statistic for Geography

 

Michal Ben-Noach

 

bennoac@post.tau.ac.il

 

Course requirements: weekly assignment.

 

Grade:
final exam: 95%.
Assignment submission: 5% of the grade. Submission of at least 9 assignments will give all the 5 points. Every missing assignment will take away one point of the assignment grade. Submission of 0 to 4 assignments will give 0 in the assignment grade. Assignment without SPSS will not be counted as submitted.

 

Course Topics:

 

1.    SPSS:

 

1.1.        Opening file

 

1.2.        File structure

 

1.3.        Variable definitions

 

1.4.        Commands

 

2.    Descriptive statistics

 

2.1.        Variable type

 

2.2.        Frequency tables

 

2.3.        Graphical data presentation

 

2.4.        Measures of locations and spread

 

3.    Probability

 

3.1.        Basic concepts of probability

 

3.2.                        Normal distribution and Standardization

 

4.    Correlations

 

4.1.        Pearson’s, Spearman’s and Cramer’s Correlation coefficients

 

4.2.        Simple linear regression

 

4.3.        Chi-square tests

 

5.    Estimation and hypothesis testing

 

5.1.        Point estimation and Confidence intervals

 

5.2.        Hypotheses testing on one sample

 

5.3.        Hypotheses testing on two samples

 

 

 


Bibliography:

 

1.    אייזנבך ר. סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים".

 

2.    Shula Israelit, Applied Statistics

 

3.    The Open University course reference book – Introduction to Statistics for Social Sciences Students

 

4.    The Open University course reference book – Statistical Inference

 

5.     Runyon, P., Haber, A., Pittinger, D.J. and Coleman, K.A., Fundumentals of Behavioral Statistics

 

6.    שריד, מ. (2006), המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS for Windows, מכון שריד (מהדורה שלישית).

 

7.    Morgan G.A, Griego O.V & Gloeckner G.W (2001). SPSS for Windows: An Introduction to Use and Interpretaion in Research. Lawrence Eribaum Associates

 

  

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת