חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא למדעי כדור הארץ
  Introduction to Earth Sciences  
0691-1509-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1400-1600120 יד אבנרשיעור ות פרופ אבישר דרור
סמ'  ב'1400-1600120 יד אבנרשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מבוא למדעי כדור הארץ
במסגרת הקורס הסטודנטים ירכשו ידע בסיסי בהבנת מנגנונים ותהליכים גיאולוגיים וגיאומורפולוגיים אשר עיצבו ומעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ.
בין הנושאים הנלמדים: הזמן הגיאולוגי, מערכת השמש, מבנה כדור הארץ, נדידת היבשות, רעידות אדמה, הרי געש, מינרולוגיה, עולם הסלעים, גיאולוגיה סטרוקטורלית, סטרטיגרפיה, תהליכי בלייה והשקעה, גלישות קרקע, אגני ניקוז ונחלים, עיצוב חופים, עיצוב נוף ע"י קרחונים.
ההרצאות ילוו באנימציות ממוחשבות המחישות חזותית את התהליכים המורכבים
בסוף כל נושא שבועי יינתן תרגיל מסכם.

Course description
This course will expose the student to the principles that underline our understanding of how and why the Earth evolves. Topics include the wide variety of processes associated with geological activity, the study of which is aimed at developing an appreciation for geological time, plate tectonics and many of the Earth's cycles. Other topics to be discussed include the solar system; the structure and composition of the earth’s surface, subsurface, and deep interior processes; rock formation and transformation; mountain building; plate tectonics; earthquakes; volcanoes, and geomorphologic processes.
Bibliography:
1. Flexer, A. (1992) Geology - Principles and Processes, Academon, Jerusalem. (Hebrew)
2. Tarbuk, E. J. and Lutgens, F. K. (2005) Earth - An Introduction to Physical Geology, Pearson Education, New Jersey.

Grade:
Mid-term exam: 45%
Assignments: 10%
Final Exam: 45%

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת