חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מוכסים, גזלנים,יהודים וגויים: בבלי, בבא קמא פרק י
  Tax Collectors, Robbers, Jews and Gentiles: Bavli Baba Qamma Chapter 10  
0690-4946-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'0800-1200204 רוזנברגסמינר פרופ נעם ורד
פרופ רוזן צבי ישי
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות במסכת בבא קמא, פרק הגוזל בתרא (קיא : - קיט:). הוא יתקיים במתכונת של בית מדרש, ויתעכב על היבטים שונים במשניות ובסוגיות, בהן:
הרקע ההיסטורי של הלכות המשנה – היחס אל השלטון, מוכסים, 'מסיקין', 'מכת מדינה'.
הריאליה של הסוגיה הבבלית: תקנת השוק, תיאור הישיבה הבבלית, דינא דמלכותא דינא, גזל ואבידת נוכרי.
וכן קטיגוריות הלכתיות-משפטיות שונות: קניין, יאוש, אחריות, נשבע ונוטל, "הרי שלך לפניך".
כן נבחן במהלך לימוד הסוגיות מושגי יסוד מתחום חקר התלמוד: המקורות התנאיים המשוקעים בתלמוד;
מבנה הסוגיות ועריכתן; פרשנות המשנה האמוראית והסתמאית; סוגיות מקבילות בירושלמי; תולדות הנוסח.
הנוכחות חובה.
Course description
The seminar will deal with a series of sugyot in this chapter, in the format of Beit Midrash interactive learning. We will inspect the historical background of the mishnaic legislation and the Babylonian discussions, and ponder various issues, among them judicial matters, the rabbinic attitude towards gentiles and the foreign government, the Babylonian yeshivah, the relationship between the Palestinian and Babylonian Jewish centers and more. The seminar will also grapple with problems concerning the research of Talmud, such as the creation and redaction of the Talmudic units, the development of the different versions, etc.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת