חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית
  Arabic Dialectology  
0690-2322-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1400-1600103 רוזנברגשיעור ות ד"ר צ'רקוואליני לטיציה
סמ'  א'1400-1600103 רוזנברגשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

נפתח בהצגת המגוון הרחב של השונוּת בשפה הערבית, החל בערבית עתיקה ועד הלהגים החדשים. נרכוש כלים תיאורטיים ומתודולוגיים ונדגים בכל רובדי הלשון (הגה, צורות, תחביר, לקסיקון) באמצעות טקסטים מדוברים מוקלטים ומתועתקים. נערוך השוואות בין טיפוסי להגים, ממוינים למזרחיים/מערביים, בדואים/כפריים/עירוניים, ולהגים עדתיים באמצעות מושגי מפתח כגון תכונות אזוריות/גנטיות, איזוגלוסה, חידוש משותף, סובסטראט, גרמטיקליזציה. נתמקד במתאם בין שונוּת לשונות למשתנים חברתיים (אתניות, דת, אורבניזציה, מגדר) וחיוניותם של כלים סוציו-לשוניים ומודלים של שחזור להבנת מורכבות העולם הלשוני הערבי ומיקומו במרחב הלשוני השמי.
יעדים
היכרות עם המגוון הלשוני במרחב הערבי על להגיו הרבים: מקורותיה, התפתחותה וביטויה של השונוּת בכל תחומי הלשון. רכישת כלים מחקריים וטרמינולוגיה לתיאור וניתוח שיטתי של התופעות הלשוניות והיכרות עם תולדות המחקר הדיאלקטולוגי הערבי וכיווני התפתחות חדשים בתחום.
דרישות קדם: מבוא לבלשנות שמית; ידע בסיסי בערבית. יוכלו להירשם לקורס גם תלמידים בעלי ידע רחב בערבית שלא למדו את הקורס ״מבוא לבלשנות שמית״.  נוכחות חובה, מטלת סיום- עבודה.
 

Course description

Lessons 1-7 introduce the range of Arabic diversity, from Old Arabic to modern dialects. Phonetic/phonological, morphological, syntactic and lexical features of different spoken varieties are presented by means of recorded and transcribed texts. Lessons 8-11 deal with cross-dialectal comparison - developed around phonetic, morphological and lexical key issues. Current dialectal classifications - distinguishing eastern/western, urban/rural/Bedouin and communal varieties – are described using concepts of ‘linguistic classification’ and ‘reconstruction’, ‘areal vs. genetic feature’, ‘grammaticalization’, ‘shared innovation’ and ‘isogloss’. Lessons 12-14 discuss theoretical and methodological issues: the strict correlation between linguistic variation and other social variables (ethnicity, urbanization and religion) supports the importance of integrating sociolinguistic approach and neo-grammarian models of reconstruction and classification: ‘sub-stratum’ and ‘Arabization’ become central for historical reconstruction, to situate Arabic dialects within Semitic.
AIMS: Students will become aware of the cross-dialectal diversity of Arabic, its origin, development and key features, and will acquire the proper linguistic terminology to describe these phenomena. They will also be guided through the history and latest trajectories of investigation of Arabic dialectology. Mastery of systematic parameters of analysis eases fast and autonomous acquisition of different Arabic varieties in further studies.
Final home paper .   
Prerequirements: Introduction to semitic Linguistics; basic Arabic (standard and/or dialectal).
Students who have not taken the Intro course yet have advanced knowledge of Arabic are also welcome. 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת