חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  השינוי הלשוני: תהליכי הווצרות מבניים והשלכותיהם
  Language Change: Processes of Constructions Formation and Consequences  
0688-5003-01
מדעי הרוח | לימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה
סמ'  א'1200-1400101 ביה"ס לשפותסמינר פרופ בת זאב שילדקרוט חוה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
השינוי הלשוני : תהליכי הווצרות מבנים והשלחותיהם
פרופ' חוה בת-זאב שילדקרוט


מטרת הסמינר לדון בהתפתחות מבנים שיטתית בשפה ובגישות השונות הנהוגות בבלשנות המודרנית לניתוח מבנים אלה תוך שימת דגש על הקשר בין הבטים דיאכרוניים לסינכרוניים. ידונו נושאים שהם במרכז העניין הבלשני כיום תוך שימוש במקרי מבחן משפות שונות: נקודות ראות שונות של דקדוק התבניות, הקשר בין תחביר וסמנטיקה לאור תורת התבניות, היחס בין דקדוק התבניות לגרמטיקליזציה, סקלריות, אנאלוגיה, מטפורות, תאוריות מעוגנות-גוף ודו לשוניות.


Course description
Language change: processes of constructions formation and consequences
Prof. Hava Bat - Zeev Shyldkrot

Seminar Monday 12: 00-14: 00

The seminar aims to discuss the systematic development of constructions in language in light of the most recent theories of language change. An analysis of these constructions will examine the relationship between synchronic - diachronic aspects. Topics to be discussed are of main interest in current linguistic research and will be demonstrated by test cases from a variety of languages: different definitions of construction grammar, the relationship between syntax and semantics in construction grammar, the relation between construction grammar and grammaticalization, scalarity, analogy, metaphors, embodiment, and bilingualism.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת