חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  האם אפשר לדבר על הדאו:בעיית השפה בפילוסופיה הסינית
  The Problem of Language in Chinese Philosophy  
0687-2465-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1600-1800362 גילמןשיעור מר פורת רועי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הרעיון לפיו אי אפשר לדבר על הדאו ('הדרך'), ובכלל ההתנגדות לשפה ככלי מהימן לתיאור הממשות, נתפסים תדיר כאחד מעקרונות היסוד של המחשבה הדאואיסטית, ובה בעת כאחת מבעיות היסוד הפרשניות הכרוכות בה: כיצד ניתן להבין את הסתירה הפנימית הכרוכה, למשל, בטקסט המצהיר למן הפסוק הראשון שבו שעל מושגי היסוד שלו אי אפשר לומר דבר, או שהמדברים אינם יודעים והיודעים אינם מדברים? מדוע טרחו חלק ממחבריו של הג'ואנג-דזה, המצהירים במפורש על התנגדותם ללימוד ולהתפלפלות הפילוסופית, להעלות את הגותם על הכתב, וכיצד בכלל ניתן ללמד את 'התורה שבלא מילים' באמצעות טקסט? בשיעור נתייחס לשניות זו ביחס לשפה ולשאלות שמעלה במסגרת המחשבה הדאואיסטית המוקדמת וגלגוליה המאוחרים יותר בצ'אן בודהיזם, כמו גם לסוגיית השפה בתפיסתן של חלק מן ההגויות הנוספות שהתעצבו בתקופת המדינות הלוחמות, ביניהן הקונפוציאניזם, המואיזם ואסכולת השמות. בפרט, ננסה להכיר את מגוון הדעות והזרמים שהרכיבו את הבסיס למה שמכונה היום 'דאואיזם פילוסופי', תוך קריאה ביקורתית בטקסטים המוכרים יותר והמוכרים פחות שתרמו לעיצובו של זרם המחשבה המדובר והושפעו ממנו. במקביל, ננסה לבחון מחדש חלק מהנחות היסוד המקובלות בתחום לאורם של הממצאים הסינולוגיים האחרונים, ולראות האם נוכל לגבש מכנה משותף לתפיסות השונות על בסיס היחס לשפה ו/או אופני 'השחרור' המוצעות על ידן. דגש מיוחד יושם על היחס בין סגנון לתוכן, ולקטלוגם של אמצעי ההבעה המיוחדים שנקטו בהם חלק מן המחברים בכדי להציג את משנתם. ציון הקורס יקבע על בסיס עבודת סיום (80%) והשתתפות בכיתה (20%), כולל קריאה של קטעים נבחרים משל ההוגים בתרגומם לעברית או לאנגלית.
Course description
The ineffability of Dao and the general inadequacy of language as an instrument to convey the true essence of reality are frequently considered a ground principle of Daoist thought, but at the same time they bring up major problems: how can we understand a text that opens with a statement that nothing can be said about its key concept, or that those who know do not speak, and those who speak do not know? Is there any relation between the exceptional style of some Daoist writings and their suspicion towards language? How should we manage the frequent contradictions found the texts present, and is it even possible to get to the bottom of the Daoist authors' ideas? The class will introduce the different views and opinions which constitute what we nowadays called 'philosophical Daoism', by close reading in some of the texts which contributed to the formation of that school, so as of other schools of thought. Grade: 80% final paper, 20% active participation.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת