חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לתורת התרגום
  Introduction to Translation Studies                                                                  
0680-7303-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600279גילמן - מדעי הרוחשיעור מר לוין שאול
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מציג את תורת התרגום המודרנית. הוא פותח בהצגת "הגדרות" שונות לתרגום (יאקובסון, נידה, טורי) וסוגיות שונות בתחום: תרגום תוך-לשוני, בין לשוני ובין סמיוטי; מושג ה"תרגומיות" ופרמטרים למדידת "תרגומיות"; טקסטים מקבילים; שוויון ערך (אקוויולנטיות); אדקווטיות מול קבילות; תרגום מטאפורות; ביות לעומת הזרה; ועוד.  מכאן עובר הדיון לתיאוריות העיקריות בחקר התרגום: הפרדיגמה התיאורית (Descriptive Translation Studies); תיאוריית הסקופוס (Skopos);  היבטים סוציולוגיים ותרבותיים של תרגום; תרגום בתיאוריות פוסט-מודרניסטיות; תרגום ותעביר.
Course description
The course presents Translation Studies as an independent discipline. It opens with several ‘definitions’ of translation (Jackobson, Nida, Toury), and certain translation topics: Interlingual, intralingual and inter-semiotic translations; the notion of translatability; parallel texts; the notion of equivalence; adequacy vs. acceptability; translation of metaphors; domestication vs. foreignizing; etc. It then moves to present the central theories in TS: the Descriptive Paradigm; Skopos Theory; sociological and cultural aspects of translation; translation in post-modernist theories; translation and the notion of transfer.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת