חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תרגיל במבוא לתורת הספרות
  Exercise in Introduction to the Theory of Literature  
0680-1113-03
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600102 כיתות דן דודתרגיל מר ביסטרי יפעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

התרגיל ילווה את הקורס לשם הרחבת יריעת הקריאה העיונית, חזרה על עקרונות ומונחים, העמקת היכרות עם מגוון פרספקטיבות תאורטיות ופיתוח מיומנויות הקריאה והכתיבה האקדמית.

Course description
The students will expand their theoretical reading scope, practice principles and terms, increase their range of theoretical perspectives and develop their academic reading and writing skills.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת