חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יהודים, פגאנים ונוצרים כותבים היסטוריה בתקופה העתיקה
  Jews, Pagans and Christians writing History in Antiquity  
0677-3048-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1200-1600203 קרטר-תפוצותסמינר פרופ רוטמן יובל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק בחקר אופנים שונים של כתיבה היסטורית בעת העתיקה, ומתמקד בשאלה של כתיבת היסטוריה כתופעה תרבותית. ניתוח השוואתי של גישות היסטוריוגרפיות שונות יאפשר היכרות עם ההיבטים הרעיוניים-תרבותיים, הפוליטיים והטכניים של כתיבה היסטורית. הקורס מציע מסגרת כרונולוגית רחבת יריעה מהמסורות המוקדמות של כתיבת היסטוריה בתרבויות היהודית והיוונית-רומית, ועד התפתחותן של גישות היסטוריוגרפיות חדשות בשלהי העת-העתיקה. השוואה בין היסטוריוגרפיה יהודית, פגאנית ונוצרית תוך שימת דגש על התפיסה התרבותית-דתית של התפתחות היסטורית תאפשר דיון מעמיק בשאלה כיצד ומדוע נכתבת היסטוריה.
לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
מטלה סופית: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.

Course description
Jews, Pagans and Christians writing History in Antiquity
The seminar explores different forms of historical writing in ancient civilizations, focusing on the question of history-writing as a cultural phenomenon. The readings will look at different historiographical approaches, and will introduce the students to the techniques, philosophies and ideologies of ancient historiography. The broad chronological framework will span early traditions of historical writing in the Jewish and Graeco-Roman cultures of the Near East and the Mediterranean world to the new religious historiography of Late Antiquity. Comparison of Jewish, pagan and Christian historiography will enable an examination of the questions of how and why history is written.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת