חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קהילה, יישוב ומדינה: פרקים בתולדות יהודי תימן, 1982-1858
  From Community to Statehood: The Annals of Yemenite Jewry 1858-1982  
0677-2112-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1000-1400102 ביה"ס לשפותתרגיל ד"ר גרבר נח
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
במוקד הקורס תעמוד קהילת יהודי תימן כמקרה בוחן לבחינת מקומם של יהודי המזרח ביישוב ובמדינה. בראשית הקורס נציג טיפולוגיה של עליות לארץ-ישראל בעת החדשה וניתן את דעתנו למוסד השד"רות (שלוחא דרבנן) כמתווך דינאמי בין ארץ הקודש לבין התפוצות. מאידך גיסא נעמוד על תמורות ביחסה של התנועה הציונית לאגפים הלא-אירופאים של העם היהודי.
באופן ספציפי נבחן את מקומם של בני ובנות תימן כיחידים וכקבוצות בתקופת מעבר שמיישוב למדינה. כך יתאפשר לנו למפות לא כור היתוך ישראלי אחיד אלא מגוון של כורי היתוך (חילוני, דתי-לאומי, חרדי), שהתחרו על כלל העולים מארצות האסלאם.
מקורות ויזואליים ואף מוסיקליים יאפשרו לנו לבחון לעומק מדוע זכו דווקא התימנים בהון סמלי רב במערכות ובענפים שונים של התרבות העברית החדשה, כבר משלהי התקופה העות'מאנית. תשומת לב מיוחדת לסוגיה זו תינתן מן הזווית המגדרית. על דרך ההשוואה לקהילות עולים אחרות מארצות האסלאם נעקוב אחר השתלבותם של בני ובנות תימן בזרמים שונים של הפוליטיקה היישובית, ולימים בזו הישראלית. בד בבד נברר עד כמה הם עצמם היו סוכנים פעילים בהמרת רכיבים של זהותם המסורתית, הן הדתית והן הערבית, ברכיבים של זהות חדשה; עברית וישראלית.
הנוכחות בקורס היא חובה. לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים ללא אישור.
המטלה הסופית: עבודה
Course description
From Community to Statehood: The Annals of Yemenite Jewry 1858-1982
How did Jews from Muslim lands integrate into Palestine's Jewish community, both before and after the onset of Zionism? What socio-economic functions did they fulfill in the new Jewish state and were these predetermined by the movement's predisposed notions concerning non-European Jews? In order to answer these questions and more, this survey course will concentrate on Yemen's Jewish community and chart its often torturous path to becoming part of the Israeli polity. We will focus on the special role assumed by Jews and Jewesses of Yemenite stock in Modern Hebrew culture; a unique and century old phenomena. From a different angle we will discover how religious-secular strife, as well as political opposition in Israeli history has often been structured with the aid of Yemenite pawns. This trend will be complemented by a sincere attempt to tease out Yemenite agency as an important factor in the annals of ethnic strife in Israeli history.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת