חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כתיבת הצעת מחקר
  Writing a Thesis Proposal  
0669-5082-01
מדעי הרוח | מדעי התרבות
סמ'  א'1800-2000455 גילמןסמינר פרופ סלע-שפי רקפת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מיועד לתלמידים מתקדמים של היחידה למחקר התרבות שכבר גיבשו פרוייקט מחקר (בסיכום עם המנחים שלהם), ונמצאים בשלבים שונים של מחקרם. הקורס מהווה הדרכה בכתיבת הצעות המחקר, ודן בבעיות מתודולוגיות (הכרת שדה המחקר, כתיבת הרציונל והרקע התיאורטי, מבנה ההצעה, שימוש במאגרי מידע, ביבליוגרפיה, וכו'). התלמידים מציגים במהלך הפורום טיוטה ראשונה של הצעת המחקר ומתקיים דיון בשאלות המתעוררות תוך גיבושו. סיום הקורס מותנה בהגשת הצעת מחקר.

Course description
The course is intended for advanced students of the Unit for Culture Research has already formulated a research project (in agreement with their supervisors), and are in various stages of research. The course is a tutorial in writing research proposals, and discusses methodological issues (knowledge of a field of research, writing the rationale and theoretical background, the structure of the proposal, use of databases, bibliography, etc.). Students present during the forum first draft of the proposed research and discussion questions that arise in formulation. Completion of the course subject to submission of a research proposal.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת