חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא למחקר התרבות
  Introduction to Culture Research  
0669-1001-01
מדעי הרוח | מדעי התרבות
סמ'  א'1200-1600306 גילמןשיעור ות מר לשם רותם
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
זהו קורס יסוד מבואי במחקר התרבות. הוא סוקר את תפיסות התרבות בדיסציפלינות השונות, מביולוגיה ועד פסיכולוגיה וכלכלה, ומציע תפיסה סינתטית במסגרת הקונצנסוס שנוצר בין הדיסציפלינות האלה. הקורס מציג את תפיסת התרבות כרפרטואר של אפשרויות לארגון החיים בכל שטחי החיים, ודן בשאלות יסוד הנגזרות מתפיסה זו, כגון המבנה המרובד של הרפרטואר; מושג המודלים התרבותיים; יחסי הגומלין בין הרפרטואר לבין הכוחות החברתיים המתנים אותו ומותנים על ידו (ממסד וכוחות השוק); ואפשרויות המימוש של המודלים התרבותיים ברמת המיקרו של הסיטואציה הקונקרטית. נושאים אלה נדונים במסגרת של המשגה דינאמית, המתבססת על תיאוריות של מערכות הטרוגניות (תורת הרב-מערכת, תורת המורכבות). על בסיס מושגי היסוד, הקורס דן בשורה של היפותזות מרכזיות בנוגע למרחבי הייצור והצריכה של הרפרטואר, שאלת הייזום של רפרטוארים לעומת ההתהוות הסטיכית שלהם, הזיקה שבין חידוש הרפרטוארים לבין הישרדות של קבוצות, ובמעבר של רפרטואר תרבותי בין קבוצות חברתיות.
תלמידי היחידה למחקר התרבות חייבים לשמוע גם את התרגיל במחקר התרבות.
Course description
Introduction to Culture Research 

This course is a comprehensive introduction to culture theory and research methodology. It draws upon classic and recent developments in a variety of disciplines, discussing their suitability for a complex science of culture.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת