חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דת, חילון וכלכלה - דת וכלכלה בהיסטוריה של המערב
  Religion, secularization and economics in the history of the West  
0641-5006-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800277 גילמןשיעור ד"ר כהן-צמח ירון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

תנו לאלוהים את אשר לאלוהים ותנו לקיסר את אשר לקיסר – קריאה זו מהדהדת מזה 2000 שנה ברחבי העולם המערבי ועדין שואפת להסדיר את דרכיו של האדם בעולם. לקריאה זו יש גם משמעות ליחסי דת וכלכלה: היא קוראת להפרדה בין הספירות ומבקשת להציב ביניהם חומה – זה לעולם הבא וזה לעולם הזה. זה עולם הרוח וזה עולם הרווח. זה עולם הדת וזה עולם הכלכלה.

אך היחסים בין הדת לכלכלה מורכבים יותר מקריאה זו. לעיתים אכן התיאולוגיה והמחשבה הכלכלית מבקשות ליישם הפרדה זו, אך בחיים אנו מגלים כי יש השפעה הדדית של זה על זה: הדת יוצרת צורות ואמונות כלכליות והכלכלה יוצרת טקסים ואמונות דתיות. ולעיתים אנו רואים (כמו אצל הנזירים מחד או תפיסה נאיבית של החילוניות) שיש דחייה של עולם אחד לטובת העולם האחר.

בקורס "דת וכלכלה" נבחן את הנושא מבחינת ההיבטים האנליטיים שלו – יחסי הגומלין בין דת וכלכלה – אך גם נראה כיצד דיכוטומיה זו בין העולמות ושבירתה באים לידי ביטוי בתקופות ובתרבויות שונות ובימינו.

חלק א' של הקורס יתמקד בשאלות הבסיסיות בדבר שתי התופעות האנושיות האלו:
• מהי דת – גישות מרכזיות בחקר הדת (סוציולוגית, פסיכולוגית, מהותנית וכדומה)
• מהי כלכלה – יסודות המחשבה הכלכלית בעבר ובהווה - על קפיטליזם, סוציאליזם ומה שביניהם.

בחלק ב' נבחן כיצד יחסים אלו באו לידי ביטוי בהיסטוריה וכיצד הם באים לידי ביטוי בימינו:

• דת וכלכלה בעולם העתיק:
היסודות הדתיים של הכלכלה; יהדות תנכית ותלמודית – הכלכלה כנספח של המחשבה הדתית; גישות יווניות (אפלטון, אריסטו) הכלכלה כנספח של המחשבה המוסרית; גישות נוצריות (ברית חדשה, אוגוסטינוס, אקווינוס) – על עשירים, עניים ומי יירש את העולם הבא.

• דת וכלכלה במחשבת העת החדשה:
מאדם סמית ועד למחלוקת וובר-זומברט על מקורות הקפיטליזם

• דת וכלכלה במחשבת המאה ה-20:
המחלוקת על החילון, והגלובליזציה של הכלכלה ושל הדתות

• דת וכלכלה בישראל של ימינו:
יחסים במבוך ועולמות משתלבים


קריאת ייסוד:
• אדם סמית, עושר העמים,
• קרל מרקס, לשאלת היהודים
• קרל מרקס, לביקורת פילוסופיית המשפט של הגל
• מילטון פרידמן, קפיטליזם וחירות
• אמיל דורקהיים, על חלוקת העבודה בחברה
• מקס וובר, האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם וכתבים נוספים
• וורנר זומברט, היהודים והחיים הכלכליים
• מחלוקת רודני סטארק וסטיב ברוס – על דת וכלכלה וכלכלה של הדת

• דת וכלכלה יחסי גומלין, אסופות מאמרים, עורך מנחם בן שושן, מרכז שזר 1995
 

Course description
Give to Caesar what belongs to Caesar, and Give to God what belongs to God – this call echoes for the past 2000 years throughout the Western world and still regulates the ways in which the humanity separates the life to 2 spheres: Religion and Economics - the next world and this world, the spiritual world and the material world.

But the relationship between Religion and Economy are more complex. Sometimes indeed economic thought and theology seek to implement this separation, but in life we discover that there is a mutual influence on each other: Religion creates economic behaviors and Economy creates religious beliefs and rituals. And sometimes we see (as with the monks on one side or the naive conception of secularism in the other side) the rejection of one world in favor of the other world.

The course "Religion and Economics" looks at the issue in terms of its analytical aspects - the interplay between religion and economics - but also looks at how this dichotomy between the worlds and at the interplay between them is reflected in the different periods and cultures of the past and of today.

The first part of the course will focus on basic questions about these two human phenomena:
• What is religion – some theories about the essence of religion (sociological, psychological, essentialist, etc(.
• What is the economy - Fundamentals of economic thought in the past and the present - capitalism, socialism and more.

Part II will examine how these relationships were reflected in history and how they are reflected in our days:

• Religion and Economy in the ancient world:

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת