חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מגעים בינתרבותיים בראי הסיפורת הערבית
  Intercultural Contacts in Arabic fiction  
0631-4170-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400401 ביה"ס לשפותסמינר ד"ר שיח' אחמד חאלד
סמ'  א'1200-1400501 ביה"ס לשפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בקורס זה נדון בסוגיות שונות במגעים הבינתרבותיים של הסיפורת הערבית עם תרבויות, ספרויות ושפות אחרות. בין הסוגיות שהדיון מתמקד בהם: השפעת התרגומים על התפתחות מודלים ספרותיים חדשים, ההתערבות הלשונית הזרה ושאלת הזהות הלשונית והתרבותית, והקשרים אינטרטקסטואליים עם כתבי הקודש ויצירות מופת עולמיות ותרומתם לטקסטים הערביים. הדיון בסוגיות אלה ילווה בקריאת חומרים תיאורטיים וביקורתיים הדנים בתופעות אלה. כמו כן, ינותחו יצירות סיפוריות ערביות שמתקיימות בהן תופעות אלה, כדי להדגיש את תרומת המגעים הבינתרובתיים להעשרתן, גיוונן וייחודן של היצירות.

 

 

Course description
In this course we will discuss issues of intercultural contacts of Arabic fiction with other literatures, cultures and languages. The discussion focused on issues including: the impact of translation on the development of new literary models, interference of a foreign language and the question of linguistic and cultural identity, and intertextual relations with Holy Scripture and worldwide masterpieces and their contribution to the Arab texts. The discussion on these issues will be accompanied by reading theoretical and critical materials that discuss these phenomena. Arabic fictional works with these phenomena will be also analyzed in order to emphasize the contribution of intercultural contacts to the enrichment, diversity and uniqueness of these works.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת