חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יסודות השירה המודרנית
  Fundamentals of Modern Poetry  
0631-2240-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800002 רוזנברגשיעור ות פרופ חורי ג'יריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בהתפתחות השירה הערבית המודרנית בעת החדשה, מתחילת המאה ה- 19 עד ימינו, תוך דיון בהיבטים והאסכולות השונים, הצגת צורות וסוגות שונות של השירה. הקורס יעמוד על שינויים מבניים וגם תוכניים מתקופה לתקופה ויספק לסטודנטים מושגי יסוד וקווים מנחים בניתוח השירה המודרנית.
Course description
The course will deal with the evolution of modern Arabic poetry since the beginning of the 19th century to the present throughout discussion of different literary trends and schools, types and genres. The course will deal with thematic and structural changes from stage to another and will provide students with various basic concepts for analyzing and criticizing modern Arabic poetry.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת