חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  המקורות לחקר האסלאם
  Sources in the Study of Islam  
0631-1334-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800102 ביה"ס לשפותשיעור ות ד"ר שניצר עליזה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יוקדש לסקירת כלל סוגי המקורות עליהם מבוסס חקר האסלאם: המקורות המוסלמים (הקוראן, המסורת המוסלמית והשירה הקדומה) והמקורות היהודיים והנוצריים שהשפיעו על עיצוב דת האסלאם. במסגרת הקורס יוקנו כלים ומיומנויות לשימוש ולעיון במגוון המקורות ויידונו גישות המחקר הרווחות בחקר האסלאם.המיומנויות שיוקנו במהלך הקורס, ייושמו בעבודת סיכום טקסטואלית-מחקרית. פירוט של נושאי הקורס מופיע באתר המקוון של הקורס (וירטואל), אשר ילווה את הלימוד בקורס.
דרישת קדם: הקורס "תרגיל למושגי יסוד באסלאם".
 
Course description
The course provides indispensable tools which enables students to examine and study the various sources which the research of Islam is based upon. The course will discuss the Islamic sources (Quran, early Muslim tradition and poetry) as well as the Jewish and Christian scriptures that had influenced the formation of the Islamic religion. Throughout the course different approaches to the study of Islam will be discussed.The skills acquired during this course will be applied in a summarizing paper of textual research.

Prerequisite course: “Tutorial in basic terms of Islam"

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת