חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תחביר למתחילים
  Syntax for Beginners  
0627-2130-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1200-1400001 ביה"ס לשפותשיעור פרופ סילוני טל
סמ'  א'1200-1400001 ביה"ס לשפותשיעור
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר
תחביר מתחילים
הקורס מיועד להקנות לתלמידים ידע בסיסי בתיאוריה התחבירית. הקורס מתמקד בייצוגם המבני של משפטים (תיאורית X’ ) בתיאורית היחסה, קונטרול ובתיאורית הכבילה, כפי שהם מעוגנים בגישת העקרונות והפרמטרים לידע הלשוני. תיערך בחינת אמצע )שמשקלה 30% מהציון הסופי(.
Course description
Syntax Beginners
The student will acquire the foundation f syntactic theory. Anchored in the Principles and Parameters approach to linguistic knowledge, the course concentrates on the structural representation of sentences (X'-Theory), Case theory, Control and Binding Theory. The course includes a midterm (30% of the final grade)

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת