חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  רגולציית הגירה
  Immigration Regulation                                                                               
1411-7219-01
סמ'  ב'1600-1800204טרובוביץ - משפטיםשיעור ד"ר שדה מורן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
רגולוציית הגירה- גב' מורן שדה
הקורס יבחן רגולציית הגירה, על בסיס דוגמאות ממשפט ההגירה בישראל ובארצות הברית, מפרספקטיבות ניתוח מקבילות: האחת פוזיטיבית בדגש על עיצוב מוסדי וניתוח כלכלי של המשפט והשנייה נורמטיבית בדגש על משפט חוקתי וזכויות אדם בינלאומיות. אנו נבחר סוגיות מרכזיות בהסדרת משפט ההגירה ולאחר שנבחן את ההסדרה הדוקטרינרית (חקיקה, נהלים וגם פסיקה ופרקטיקה מנהלית) ננתח את האתגרים והשאלות שהסדרים אלה מעלים משתי זוויות הניתוח המקבילות על מנת להגיע להבנה מעמיקה של יסודות משפט ההגירה. בין הנושאים הנלמדים יהיו: מושג ריבונות המדינה בהגירה ודוקטרינת שקול הדעת המוחלט/רחב של המנהל (plenary power), אחריות והיקף חבות המדינה המארחת כלפי אינדיבידואלים זרים בגבולות הטריטוריה ומחוצה לה, תיאום בילטראלי או רב-מדינתי סביב הגירה, קביעת עילות הכניסה למדינה המארחת ועיצוב מכניזמים של סינון (screening), הסדרת מנגנוני אכיפה לאחר כניסת המהגרים והבטחת יציאה במקרים הנדרשים ובכלל זה מנגנוני משמורת והרחקה, מנגנוני אכיפה פיננסיים ומודל האכיפה הפלילית-הגירתית ((crimmigration. כמו כן נדון במדיניות מדינות מארחות כלפי חיי משפחה של מהגרים ובהבחנה בעיצוב המדיניות והכלים המשפטיים המתייחסים למהגרים זמניים לעומת מהגרים ארוכי טווח ולעומת מהגרים לא חוקיים.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: עם ספרים.
Course description
Immigration Regulation
This course will focus on different aspects of immigration law and regulation leveraging comparative review mainly of Israel and the U.S. Our study will combine two different analytical perspectives – a positive perspective based on institutional and economic analysis and a normative perspective based on constitutional law theories and international human rights law. The combination of the different perspectives will allow us to acquire a deeper and more profound understanding of immigration law and its design in different legal systems. Discussed topics would include: state sovereignty and the doctrine of plenary power, host states’ obligations towards foreign individuals inside their territories and outside, bilateral and multi-national coordination around immigration issues, admission grounds and the design of screening mechanisms, the design of post-admission enforcement and monitoring mechanisms including detention and deportation, financial mechanisms and the criminal-immigration (‘crimmigraiton’) enforcement model as well as the distinction in regulatory treatment of short-term vs. long-term immigration and the issue of undocumented immigrants.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת