חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מאקרו כלכלה א'
  Macro Economics-a                                                                                    
1011-2102-05
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'0800-1000011כלכלהתרגיל מר אלוני צליל
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
דרישות מוקדמות: ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א', נבחן במתמטיקה לכלכלנים ב' וזכאות להיבחן במיקרו כלכלה א' הקורס עוסק בנושאים הבאים: (1) מושגי יסוד במאקרו כלכלה: תמ"ג, תל"ג, ההכנסה הלאומית, פחת הון, אינפלציה (ריאלית מול נומינלית); (2) ביקוש מצרפי: מודל של תקופה אחת, מודל של שתי תקופות, תיאורית ההכנסה הפרמננטית, מודל מחזור חיים של הצריכה, נזילות, מדיניות פיסקלית, השקעות. (3); היצע מצרפי: מאפיינים של פונקציית הייצור הנאו-הקלסית, הביקוש לגורמי ייצור, שוק העבודה, היצע העבודה ברמת הפרט והמצטבר, היצע הון, שיווי משקל תחרותי של גורמי הייצור, היצע המצרפי תחת תחרות משוכללת, קשיחות שכר והיצע מצרפי בטווח הרחב. (4) שוק הכסף: הגדרת מושג הכסף, הקצאת נכסים והביקוש לכסף, גורמים המשפיעים על הביקוש לכסף, קביעת היצע הכסף, המכפיל בשוק הכסף, מדיניות מוניטריות, בנקים והמערכת הבנקאית, שיווי משקל בשוק הכסף.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת