חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  סמינר מתודולוגי-מיתוס ומשמעות בחקר הדתות וביהדות
  Myth and Meaning in Comparative Religion and the Study of Ju                                         
0697-4091-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  א'1600-1800207רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ מרגולין רון
סמ'  ב'1600-1800207רוזנברג- מדעי היהדותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
במאה התשע עשרה זוהו מיתוסים דתיים עם סיפורי האלים האופייניים לדתות פגאניות. מובנו של המושג הורחב במאה העשרים בעקבות פריחתן של תיאוריות מגוונות בחקר המיתוסים הכוללות תיאוריות פסיכואנליטיות (פרויד וממשיכיו), אנתרופולוגיות-ריטואליסטיות (מג'יין הריסון ועד ולטר בורקרט), אנתרופולוגיות-סטרוקטורליסטיות (קלוד לוי שטראוס ותלמידיו) ותפיסות אידיאולוגיות ולשוניות (ממרקס וקסירר עד ויטגנשטיין וממשיכיו). המושג מיתוס הוטען מעתה במובנים חדשים ונתפס כשפה אופיינית לתופעות דתיות מגוונות כמו גם לתופעות פוסט דתיות הנתפסות בעיני האדם בן ימינו כמחולנות. בסמינר המתודולוגי נעמיק במשמעויות המגוונות שמייחסות התיאוריות השונות למיתוסים וננתח היבטים מיתיים רבים של הדת היהודית לדורותיה מתוך גישה התפתחותית ומשווה לדתות אחרות.
מטלת הקורס: עבודה

ביבליוגרפיה מחקרית חלקית:
Eric Csapo, Theories of Mythology, Oxford 2005; R.A. Segal, Theorizing About Myth, Amherest 1999; Walter Burkert, Homo Necans, Berkeley 1982
קסירר, מסה על האדם, תל אביבי 1956; אידל וגרינולד, המיתוס ביהדות, ירושלים תשס"ד; רון מרגולין, "פניו השונים של המיתוס", תעודה כ"ו, תל אביב תשע"ד.
Course description

In the nineteenth century, religious myths were identified with the tales of Gods characteristic of pagan religions. In the twentieth century, the meaning of the term was widened as a result of the development of various theories in the study of myths including psychoanalytical theory (Freud and his followers) the anthropological-ritualistic approach (From Jane Harrison to Walter Burkert), anthropological-structuralism (Claude Levi Strauss and his students) and ideological and linguistic approaches (from Marx and Cassirer to Wittgenstein and his followers). The notion of Myth was charged with new meanings and was perceived as a language characterizing a wide variety of religious phenomena as well as post-religious phenomena widely thought to be secular. In this methodological seminar, we will examine the numerous meanings the various theories ascribe to the notion of myth and analyze various mythical aspects of Jewish religion through the generations from a developmental and comparative perspective.
Final Task: Paper

Partial Bibliography:
Eric Csapo, Theories of Mythology, Oxford 2005; R.A. Segal, Theorizing About Myth, Amherest 1999; Walter Burkert, Homo Necans, Berkeley 1982; Cassirer, Essay on Man; Idel and Grunwald, The Myth in Judaism; Ron Magolin. "The Varoous faces of Myth".

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת