חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מוסר ויהדות בהגות היהודית המודרנית
  Morality and Judaism in Modern Jewish Thought                                                        
0690-4631-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1800-2000208רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ מרגולין רון
סמ'  ב'1800-2000208רוזנברג- מדעי היהדותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מוסר ויהדות בהגות היהודית המודרנית
הבנת הקשר שבין יהדות לאתיקה עברה שינויים רבים במהלך מאתיים חמישים השנים האחרונות. לאבות ההשכלה היהודית מימי מנדלסון ואילך היה ברור שמדובר בקשר הדוק על גבול זהות. קו זה נמשך בהגותם של ההוגים היהודים הנודעים במאה העשרים כמו הרמן כהן, אחד העם ויחזקאל קויפמן, מרטין בובר ועמנואל לוינס. במהלך מאה ועשרים שנות ציונות ובמיוחד לאחר השואה והקמת המדינה גברו קולות מודרניים מימין ומשמאל, חילוניים ורבניים המדגישים את המרחק ואף את הסתירה שבין יהדות ואתיקה. הבחנתו של הפילוסוף הדני סרן קירקגור בין דת למוסר שימשה מקור השראה להוגים כמו ישעיהו ליבוביץ' מצד אחד ואנשי ימין דתיים וחילוניים הפנו עורף לזיהוי היהדות עם מוסר מצד שני. הסמינר יוקדש לבחינתה של תופעה זו לאור המגמות השונות במקרא ובספרות הרבנית ולחקר מקורות הזיהוי וסיבות ההתנגדות לו. במרכז הסמינר תוצג השאלה עד כמה השואה והקמת המדינה תרמו להיווצרותן של התנגדויות חדשות לזיהוי שבין יהדות ואתיקה.
מבחר מתוך הביבליוגרפיה המחקרית של הסמינר:
סטטמן ושגיא, דת ומוסר, ירושלים 1993; אבי שגיא, יהדות: בין דת למוסר, תל אביב 1998; ח"י רות, הדת וערכי האדם, ירושלים 1970; רוטנשטרייך, המחשבה היהודית בעת החדשה,
תל אביב 1987; M. Adams, The Virtue of Faith, New York 1987; P.L. Quinn, Divine Commands and Moral, Oxford 1978 Requirements
Course description
Morality and Judaism in Modern Jewish Thought
The understanding of the relation of Judaism to Ethics has underwent many changes in the last two hundred years. To the pioneers of the Haskalah from Mendelssohn onwards, it was clear that this relation is a very strong one, perhaps even one of identity. This line of thinking continued into the twentieth century in the philosophies of famous thinkers such as Herman Cohen, Ahad Ha’am, Yehezkel Kaufmann, Martin Buber and Immanuel Levinas. During the one hundred and twenty years of Zionism, and in particular in light of the Shoa and the founding of the state of Israel, voices, both secular and rabbinical, were raised from both the left and the right, emphasizing the distance or even contradiction between Judaism and Ethics. The differentiation of religion and morality drawn by Kierkegaard was a significant influence on thinkers like Yeshayahu Leibowitz on the one hand, and on both secular and religious right wing figures on the other, who turned their back on the identification of Judaism with morality. The seminar will be dedicated to analyzing this phenomenon in light of the various trends in the Biblical and Rabbinical sources, exploring the sources of the identification of Judaism with Ethics and the reasons of the opposition to it. The seminar will inquire whether the Shoa and the founding of the state contributed to the rise of this new opposition to the identification of Judaism with Ethics.
Partial Bibliography:
Statman and Sagi, Religion and Ethics; Sagi, Judaism Between Religion and Ethics; Roth, Religion and Human Values; Rotenstreich, Modern Jewish Thought.
; P.L. Quinn, Divine Commands and Moral Requirements, Oxford 1978; M. Adams, The Virtue of Faith, New York 1987.להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת