חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  קאמי, בודהה ומה שביניהם: סוגיות בחקר דתות יפן
  Kami, Buddha & What's in Between: Japanese Religions                                                 
0687-4410-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1400-1800102כיתות דן-דודסמינר ד"ר אורבוך אירית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
קאמי, בודהא, ומה שביניהם: סוגיות בחקר דתות יפן
הסמינר יעסוק בראייה רחבה של מגוון סוגיות מחקריות בדתות יפן, בדגש על אפיין
הקומבינטורי, ובדגש על הקונטקסט ההסטורי שלהן. בין הנושאים שיידונו:
* "שינטו" מול "בודהיזם": בעיות הגדרה ואנכרוניזם בחקר הדתות ביפן. * קאמי, בודהא,
גונגן? תפיסת האלוהות והפנתאון ההררכי במסורת הקומבינטורית של יפן בימי הבינים.
* מקומו של המיתוס בדתות יפן: מיתוס לאומי מול מיתוס מקומי. * סוגיות דת ומדינה, יחסי
הגומלין ביניהן וההסטוריה המוסדית של דתות יפן בראי יחסי קאמי-בודהא. * סוגיית
מרכזיותה של המסורת הריטואלית והמאגית בדתות יפן: על בעל הפולחן, ועל כוחו. * סוגיות
של מרחבים קדושים בדתות יפן: עליות לרגל, "מנדליזציה" של הרים וחבלי ארץ, והשפעת
תנועת השוגנדו על הגאוגרפיה הקדושה ביפן. * אסתטיקה ככוח דתי וריטואלי במסורות
הדתיות ביפן. * שירה דתית בין קאמי לבודהא. * שימור או המצאת מסורת? דתות יפן
המסורתית בהתמודדות עם הזמן המודרני. 
Course description
Kami, Buddha, and What's Between Them: Major
Topics in the Study of Japanese Religions
The seminar will offer a broad view of a variety of research topics in
Japanese Religions, with an emphasis on their combinatory nature and on
their historical context. Among the issues to be discussed: *"Shinto" and
"Buddhism": problems of definitions and anachronisms in the study of
Japanese religions. * Kami, Buddha, Gongen? The concept of divinity
and the hierarchical pantheon in the combinatory tradition of medieval
Japan. * The status of myth in Japanese religions: national vs. local myths.
* Issues of state and religion, their reciprocal relationships and the
institutional history of Japanese religions through the prism of kami-
Buddha relationship. * The centrality of ritual and magic in Japanese
traditions: on ritual masters and their power. * Sacred spaces in Japanese
religions: pilgrimages, mandalization of mountains and lands, and the
influence of the Shugendo tradition on Japanese sacred geography.
* Aesthetics as religious and ritual power in Japanese religious traditions.
* Religious poetry between Kami and Buddha. * Invention of tradition or
preservation of tradition? Traditional Japanese religions' struggles in the
modern age.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת