חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  עולים ומעברות - היסטוריה והיסטוריוגרפיה
   
0677-3084-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1600-2000203קארטרסמינר ד"ר רוזין אורית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
ימי הראשית של מדינת ישראל הטביעו חותמם על הזיכרון הקולקטיבי שלנו ועל התרבות הישראלית. העלייה ההמונית למדינת ישראל בראשית שנות החמישים ככל הגירה, לוותה בחוויות קשות ובמפגש בין-תרבותי מורכב. בקורס נבחן כמה מן המאפיינים האוניברסאליים של ההגירה והמפגש הבין תרבותי בכלל, ונתמקד בממדים הפרטיקולריים של העלייה לישראל בפרט. נעמוד על המתח שבין העיקרון האוטופי של קיבוץ הגלויות מחד גיסא, ובין הפרקטיקה המייגעת של קליטת עלייה והקושי הטמון במפגש הבין תרבותי מאידך גיסא. לשם כך, נעזר בצפייה בסרטי הסברה בני התקופה כמקורות המשקפים, כמעט בעל כורחם, את הציפיות, השאיפות והדעות הקדומות של החוגים הקולטים. לצד זה, נבחן מקרוב את חיי היומיום של העולים ואת תנאי החיים במחנות העולים, במעברות, במושבי העולים ובשיכונים. נעסוק בסוגיות של עיצוב הדימוי והזהות העצמית של העולים על רקע תנאי החיים. נבחן את יחסה המורכב של האוכלוסייה הוותיקה לציבור העולים ובעיקר נתמקד בפרקטיקה של הנחלת הרפרטואר התרבותי של הוותיקים לעולים. נעקוב אחר הקשר שבין הממדים הסימבוליים של פרקטיקות יומיומיות לבין יחסי הכוח בחברה.
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלושה שיעורים ללא אישור רפואי או אישור על שירות מילואים).
מטלה סופית סמינר (20 עמודים) או רפרט (10 עמודים)
Course description
Immigrants and Transit Camps: History and Historiography
The mass immigration to Israel during the earliest months and years of statehood created a complex reality. More than 700,000 immigrants landed on the shores of Israel within just three and a half years, more than doubling its Jewish population.  Given the objective conditions in the state-in-the-making, namely a long war followed by instability, a shaky economy and a new and inexperienced government, immigrants faced obvious difficulties. The course tackles issues of immigration and immigrants from two main perspectives: those of the policy makers and those of the immigrants. We will also examine the multi-faced relationship between old timers and immigrants in the broader context of the Israeli society as a whole. The course will focus on the gap between the utopian ideal of the ‘ingathering of exiles’ and the hardships of everyday reality. We will explore the challenges faced by the policy makers, and examine the solutions they formulated. Finally, we will evaluate the achievements and the failures of the establishment, the immigrants themselves, and Israeli society as a whole.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת