חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  העולם היהודי בעת החדשה
  The Jewish World in the Modern Era                                                                   
0677-1059-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1600-1800105רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ות ד"ר אורי סקוט
סמ'  ב'1600-1800105רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעקוב אחר המפגש בין יהודים והעולם המודרני במהלך המאות הי"ח—כ.  נוסף לשינויים חברתיים, דתיים ואינטלקטואלים יבחן הקורס גם  את המפגש בין יהודים והמדינה המודרנית, את השפעתם של שינויים דמוגרפיים רחבים (עיור, הגירה) ואת מקומם של יהודים בתוך חברות שונות.  מלבד הדיון  על קהילות יהודיות בפולין-ליטא וחוויותיהם של יהודים באזורים גרמניים, נדון גם על קהילות יהודיות בעולם החדש.  בקורס יושם דגש על קריאה וניתוח של מאמרים אקדמיים ומקורות היסטוריים.
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלושה שיעורים ללא אישור רפואי או אישור על שירות מילואים).
 חובות הקורס: השתתפות פעילה (כולל נוכחות) והגשת תרגילים. 
 מטלה סופית: עבודת בית
 
Course description
Jews in the Modern World
This course will examine the meeting of Jews and the modern world over the course of the 18-20 centuries.  In addition to studying social, religious and intellectual developments, we will also look at the impact of the modern state, the influence of larger demographic changes (urbanization and migration) and the influence of individual Jews in wider social and political contexts.  Alongside discussions of Jewish communities in the Polish-Lithuanian Commonwealth and the experiences of Jews in German lands, we will also discuss Jewish communities in the new world.  The course will emphasize reading and analyzing articles and historical sources.
Requirements: Active participation (including attendance), reading assignments, take home work.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת