חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל
  Multilingualism and Language Contact in Israel                                                       
0627-3615-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1400-1600103ווב - שפותסמינר ד"ר גפטר רועי
סמ'  ב'1400-1600103ווב - שפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל

שפות אינן מדוברות בחלל ריק, ובמקרים רבים הן נמצאות במגע עם שפות אחרות.
בקורס זה נעסוק בתופעות לשוניות הקשורות למגע בין לשונות, ונתמקד הן בכלים תיאורטיים לחקר ההשפעה ההדדית של שפות ובאילו נסיבות מתאפשרת השפעה כזאת (ברמת הפונולוגיה, התחביר והלקסיקון) והן בדרכים לחקור את האספקטים הסוציובלשניים של חברה רב-לשונית, בדגש על השפות המדוברת בישראל. בין הנושאים שנבחן יהיו: תרומתן של שפות נוספות בתהליך התעצבותה של העברית החדשה, מגע הגומלין וההשפעה ההדדית בין עברית וערבית, וההשפעה של אנגלית על עברית.


דרישות קדם: מבוא לסוציובלשנות (או אישור מרצה) דרישות הקורס: הגשת מטלות והגשת עבודה מסכמת

Course description

Multilingualism and language contact in Israel

Languages are not spoken in a vacuum, and in many cases they are in a state of contact with other languages. In this course we will explore linguistic phenomena that are related to language contact. We will focus both on theoretical tools for investigating the ways in which languages can influence each other (in the domains of phonology, syntax and the lexicon) and when such effects are possible, as well as on how to research the sociolinguistic aspects of a multilingual society, with a special focus on the languages currently spoken in Israel. Some topics we will explore include: the effect of other languages in the shaping of Modern Hebrew, the contact between Hebrew and Arabic and how each affects the other, and the influence of English on Hebrew.

Prerequisites: Introduction to Sociolinguistics (or instructor’s approval) Course requirements: Assignments and a final paper

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת