חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לפרגמטיקה
  Introduction to Pragmatics                                                                           
0627-2189-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1600-1800103ווב - שפותשיעור פרופ אריאל מירה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
פרופ' מירה אריאל
נושאי הקורס הם הנושאים הקלאסיים בתחום הפרגמטיקה, כלומר הסברים חוץ-לשוניים לתופעות לשוניות בפרט ותקשורתיות בכלל: פעולות דיבור(speech acts)עקרון שיתוף הפעולה של גרייס, פונקציות תקשורתיות של מבנים תחביריים שונים, סימון של מידע נתון לעומת חדש, הבסיס התקשורתי של הדקדוק הפורמלי, ועוד. תובחן פרגמטיקה לשונית (הסברים חוץ-לשוניים לתופעות לשוניות) מפרגמטיקה מרכזית (עקרונות רציונליים כלליים הממומשים בין היתר, בתקשורת אנושית).
Course description
Introduction to Pragmatics

We survey classical pragmatic topics (e.g. speech acts, functional syntax), we intoduce the major pragmatic theories (Grice, neo-Grice and relevance theory), and we then apply these theories to the classical pragmatic topics in order to draw a clear-cut grammar/pragmatics division of labor. The result is quite surprising: Many grammatical phenomena end up being classified pragmatic, and vice versa for pragmatic phenomena.. We end with a discussion of universals within pragmatic phenomena.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת