חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לסוציובלשנות
  Introduction to Sociolinguistics                                                                     
0627-2185-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1200-1400001ווב - שפותשיעור ד"ר גפטר רועי
סמ'  א'1000-1200001ווב - שפותשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מבוא לסוציובלשנות
שפה מהווה משאב חשוב בהבניית זהות. החל בבחירה באיזו שפה לדבר, וכלה בהבדלים עדינים בהיגוי ובבחירות לקסיקליות, וריאציות שונות בשפה מתפרשות כאילו הן אומרות משהו בעל משמעות חברתית לגבי הדובר. סוציובלשנות היא התת-תחום של בלשנת המוקדש לבחינת יחסי הגומלין בין שפה לבין צירים חברתיים - הן ברמת ההבדלים בין דוברים שונים (הנבדלים בגיל, זהות אתנית, מגדר וכדומה) והן בהבדלים במסגרת הדיבור של דובר יחיד (המשתנה על פי רמת הפורמליות, הסיטואציה והסגנון)
בקורס זה נסקור מספר גישות לעיסוק בתחום מחקר זה, תוך התמדקות בסוציובלשנות כמותית, כמו גם מתודולוגיות אתנוגרפיות וניתוח השיח. אנו נבחן כמה תופעות מהעולם הדובר אנגלית אשר זכו לעניין רב במחקר - וריאציות ברמה הפונולוגית, התחבירית והלקסיקלית - ונמשיך להתנסות מעשית במחקר של נתונים לגבי השפה העברית.

דרישות קדם: מבוא לבלשנות
דרישות הקורס: הגשת מטלות שבועיות ובחינת סוף
Course description
Introduction to sociolinguistics
Language is a powerful resource in the construction of identity. From the choice of which language to speak in, and on to subtle differences in pronunciation and lexical choices, variation in language is interpreted as having something socially meaningful to say about the speaker. Sociolinguists is the subfield of linguistics dedicated to exploring the interaction between linguistic variation and social axes – both between different speakers (varying across age, ethnicity, gender, and so forth) and within the speech of a specific speaker (varying within formality, settings and style).
The course will survey various approaches to this area of investigation, with a focus on quantitative sociolinguistics as well as on more ethnographic methodologies and discourse analysis. We will examine several well-researched phenomena in the English speaking world – looking at phonological, syntactic and lexical variation – and move on to a hands-on exploration of Hebrew data.
Prerequisites: Introduction to Linguistics
Course requirements: weekly assignments and a final exam

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת