חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח
  Foundations of Theoretical Linguistics: Language and the Bra                                         
0627-1060-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1000-1200001רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר בוטוויניק אירינה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
יסודות הבלשנות התיאורטית: שפה ומוח
ד"ר איה מלצר אשר

בקורס זה נתחיל לפתח תיאוריה בלשנית, תוך שימת דגש על דרישות התקפות מתיאוריה זו: תקפות תצפיתית (שלמות ונכונות), תקפות ממשק, ותקפות עיבוד ורכישה.

הקורס יתחיל בחזרה קצרה על הנחות הבלשנות התיאורטית, ובהצגת דרישות התקפות מהתיאוריה הבלשנית.

בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בבניית תיאוריה של המערכת החישובית, התחביר, ונתחיל לבנות מערכת חוקים המייצרת את השפה העברית. נדבר על כללי גזירה, תפקידים תמטיים וקריטריון התטה, וטרנספורמציות (מיקוד).

בחלקו השני של הקורס נדגים את ממשקי המערכת החישובית עם רכיבים שונים של הידע הלשוני:
• הממשק עם המערכת המושגית – אופרציות לקסיקון
• הממשק עם מערכת ההיסק – אספקט
• הממשק עם מערכות ההקשר והצליל – טעם ופוקוס

בחלקו השלישי של הקורס נביא עדויות ניסוייות – קוגניטיביות ועצביות – לכמה מן ההכללות התיאורטיות שנידונו בקורס. בין השאר נראה עדויות לקיומם של צירופים תחביריים, תכונות תמטיות וקריטריון התטה, טרנספורמציות ועקבות.

דרישות קדם: אין

דרישות הקורס: הגשת מטלות שבועיות, בחינת אמצע, בחינת סוף
Course description
Foundations of theoretical linguistics: Language and the brain
Aya Meltzer-Asscher
In this course we will start developing a theory of linguistic knowledge, focusing on adequacy requirements: observational adequacy, interface adequacy, processing and acquisition adequacy.
The course begins with a short recap of the assumptions of theoretical linguistics, and a presentation of the adequacy requirements from linguistic theories.
In the first section of the course we will develop a theory of the computational system, and start building a syntax generating the Hebrew language. We will discuss phrase structure rules, thematic roles and the theta criterion, and transformations (topicalization).
In the second section of the course we will exemplify the interfaces of the computational system with different components of linguistic knowledge:
• The interface with the conceptual system – lexical operations
• The interface with the semantic system – aspect
• The interface with the systems of sound and inference from context – stress and focus
In the third section of the course we will present experimental evidence – cognitive and neuronal – for some of the theoretical generalizations discussed in the course. We will see, among others, evidence for the psychological reality of syntactic phrases, thematic properties and the theta criterion, transformations and traces.
Prerequisites: none
Course requirements: weekly assignments, midterm and final exams

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת