חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  דת ומגדר באיטליה, 1600-1300
  Religion and Gender in Italy 1300-1600                                                               
0621-7024-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600102כיתות דן-דודסמינר פרופ הרציג תמר
סמ'  א'1400-1600102כיתות דן-דודסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דרישת קדם: שו"ת חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
בסמינר זה, נסקור את המגמות ההיסטוריוגרפיות המרכזיות בחקר חיי הדת באיטליה בין ראשית המאה הארבע-עשרה לשלהי המאה השש-עשרה, ונעמוד על האתגרים המתודולוגיים הכרוכים בחקר ההיסטוריה של המגדר בעידן הקדם-מודרני. בין היתר, נעסוק באופיים היחודי של חיי הדת באיטליה; באפשרויות הפעולה השונות שנפתחו בפני נשים וגברים שבחרו לאמץ אורח חיים דתי; בחשיבות הסמלית, הפוליטית והחברתית שנודעה למנזרי נשים בחברה האיטלקית; באופני עיצובן של הזהויות המגדריות של גברים ונשים, ובמאפייניה של התרבות המינית שהתפתחתה באיטליה באותם ימים. המקורות הראשוניים בהם נעשה שימוש בסמינר כוללים ספרות דתית, חיבורים אוטוביוגרפיים ומכתבים.
Course description
This seminar surveys the main historiographic trends in the study of Italian religious life from the early fourteenth centruy through the late sixteenth century, and examines the methodological challenges involved in studying premodern gender history. The topics we will discuss include the peculiarities of Italian religious life; the implications that religious vocations entailed for women and men; the symbolic, political and social significance of Italian convents; the formation of gendered identities, and the characteristics of Italy’s sexual culture. We will analyze primary sources such as early modern religious works, autobiographical writings and letters

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת