חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה
  Introduction to the Philosophy of the 19th Century                                                   
0618-2200-02
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1600001ווב - שפותשיעור ד"ר מטר ענת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
השיעור ממשיך את הסקירה ההיסטורית שניתנה ב"מבוא לפילוסופיה חדשה". נפתח את דיוננו בהצגת הגותו של קאנט כמסיימת תקופה ופותחת תקופה. אחר-כך יידונו בני-דורו של קאנט, האמאן והרדר, האידיאליזם הגרמני (פיכטה, היגל), התגובות הרומנטיות והמטריאליסטיות להיגל (בפרט, זו של מרקס), מיל וניטשה. לאורך כל הסמסטר נתמקד בעיקר בשאלת אפשרותה, גבולותיה ואופייה של הפילוסופיה.

רשימת ספרות ראשונית ומשנית תועלה על אתר הקורס.
דרישת קדם: מבוא לפילוסופיה חדשה.
השיעור יסתיים במבחן כיתה.
Course description
This course continues the historical overview given in the Introductory Course to Modern Philosophy. We start by presenting Kant's philosophy as closing one philosophical époque and opening another. We then discuss Kant's contemporaries Hamann and Herder, German Idealism (Fichte, Hegel), romantic and materialist reactions to Hegel (Marx in particular), Mill and Nietzsche. We focus mainly on the question of the possibilities open to philosophy, its essence, presuppositions and limits.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת