חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  דיני צבא
  Military Law  
1411-7134-30
סמ'  א'0815-0945206 טרובוביץ משפשיעור מר יניב שי
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
דיני צבא –השופט שי יניב
דיני צבא הם בעלי נפקות ישירה למירב אוכלוסיית המדינה. הם זוכים להסדר חקיקתי נפרד, המעוגן בחוק יסוד: הצבא, חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 ובפסקת הגבלה נפרדת בסעיף 9 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הקשיים שמעוררים דיני צבא במדינה דמוקרטית מהווים מרכיב חשוב בשיח המשפטי והחברתי בישראל.
מטרת הקורס היא הכרת יסודות דיני הצבא, הבאים בפני בתי הדין הצבאיים, לצד עיקרי הדין המשמעתי הצבאי. בד בבד, יידרש הקורס ליחסי הגומלין של חברה-צבא, לזיקה שבין הדין הכללי לדין הצבאי ולייחוד שבדיני צבא. הניתוח ייעשה על רקע ההתפתחות, שחלה בשנים האחרונות בתחומים אלה.
במסגרת הקורס נעמוד על סוגיות קלאסיות כגון: מאפייניו הייחודיים של המשפט הצבאי; תחולת חוק השיפוט הצבאי; ייחודה של השפיטה הצבאית; אחריות מפקדים; ציות לפקודה. נתמקד גם בהיבטים הנמצאים בהתפתחות כדוגמת דיני המעצר לפני הגשת כתב אישום ולאחר הגשתו; עבירות סמים; הדין המשמעתי; התחקיר והחיסיון; סרבנות; ומאפייני התערבות בית המשפט העליון בענייני צבא, במובנם הרחב.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: ללא ספרים, למעט חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.
Course description
Military Law - Judge Shai Yaniv
Military law has vast expense of application over most Israeli population. Its sources of authority are Basic law: the Army; Military Justice Law 5715-1955; and the independent limitation clause as enacted under Section 9 to Basic law: Human Dignity and Liberty. The military law arouses considerable difficulties to Democracy State. Such difficulties constitute significant component of the Israeli legal and social dialogue. The course's objective is to be familiar with the essence of Military law; the reciprocal relations between army and society; the military law's linkage to general law and the uniqueness of Military Law. The background of the above legal analysis will be the recent evolution over the last few years, in the said legal matters. The course will address basic issues, such as: unique elements of Military Law; military law's application; military jurisdiction; commander's liability; obedience to orders. Additional focus will address the aspects of evolution of detention law (investigative detention as well as detention till completion of proceedings); drug offenses; disciplinary (administrative) law; military debriefing and its privilege; insubordination; the elements of interference of Israeli Supreme Court in military affairs, in their broad term.
Grade: Final closed-book (Military Justice Law only) exam 100%.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת