חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים
  Strangers in their Own Land: Law, Colonialism and Indigenous                                         
1411-7127-01
סמ'  א'1900-2030203טרובוביץ - משפטיםשיעור ד"ר בן דוד ליאור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים – ד"ר ליאור בן-דוד
בשליש האחרון של המאה ה-20 זכו "עמים ילידים" בהכרה משפטית הולכת ומתרחבת בזכויותיהם החברתיות, הפוליטיות והתרבותיות, הן במסגרת המשפט הבין-לאומי והן במסגרת המשפט המדינתי. הכרה זו לא היתה רק ביטוי לגל הרב-תרבותי ששטף חלקים ניכרים מן העולם באותה עת אלא גם תוצר של תביעות לרפורמות משפטיות "מלמטה", פרי מאמציהם ומאבקיהם של ארגונים חברתיים ושל קבוצות ילידות שונות. מחד, אותה הכרה סימנה חידוש ושינוי במעמדן האזרחי של אוכלוסיות ילידות, כיחידים וכקהילות גם יחד. מאידך, היא גם מהווה חוליה נוספת בשרשרת ארוכה ומתמשכת של היסטוריה משפטית, שראשיתה עוד במשפט הקולוניאלי, על תרומתו הרבה ליצירת "האינדיאנים" או "הילידים" כקטגוריה חברתית מובחנת. בקורס זה נבחן את יחסו של המשפט אל האוכלוסיות הילידות במבט היסטורי ואקטואלי השוואתי, שיופנה אל מדינות שונות שעברו תהליכי קולוניזציה; מדינות שמורשתן הקולוניאלית, לרבות זו המשפטית, המשיכה לעצב יחסים חברתיים ומשפטיים ותפיסות אתניות-תרבותיות גם במשך שנים ארוכות לאחר שזכו בעצמאותן.
מטרת הקורס לפתח חשיבה ביקורתית על מגוון נושאים הקשורים למקומם של הילידים במשפט הקולוניאלי, המדינתי והבין-לאומי. במסגרת זו נבחן, בין השאר, את תרומתו של המשפט לביסוס יחסי כוח ושליטה ולעיצוב גבולות אתניים-תרבותיים בין "ילידים" לקבוצות אוכלוסייה אחרות; את התפקיד שמילא המשפט כמכשיר לגיטימציה לפרקטיקות שונות של ניצול, נישול, שיעבוד והדרה כלפי אוכלוסיות ילידות, אך גם את השימוש שנעשה בו כאמצעי להטמעתן או לשילובן במדינת הלאום הפוסט-קולוניאלית, וכזירת מאבק להתנגדות ולשמירה על זכויות ואינטרסים של קהילות ילידות שונות. השיעורים ייבנו על-פי מתכונת נושאית, כאשר כל מפגש או כמה פגישות יוקדשו לדיון באחת (או יותר) מהסוגיות הבאות (הרשימה אינה ממצה ואף אינה בנויה בהכרח על-פי סדר כרונולוגי): מיהו "יליד" ומהם "עמים ילידים"? קולוניאליזם, אדמה וחירות או כיצד הילידים איבדו את אדמותיהם (ושמרו על חלקן)? ליברליזם ומשפט: הטמעה או הכחדה? משפט המדינה מול המשפט המנהגי; קרימינולוגיה וקרימינליזציה של אוכלוסיות ילידות; הגנות תרבותיות; ילידים, זכויות אדם ומשאבי טבע; תנועות וארגונים ילידים מול המשפט הבין-לאומי; זכויות ילידים ופוליטיקה של זהות; בין אינטגרציה לרב-תרבותיות.
מרכיבי הציון: עבודות 24%, בחינה סופית 76%.
אופן הבחינה: עם ספרים.
Course description
Strangers in their own Land: Law, Colonialism and Indigenous Peoples - Dr. Lior Ben David
In the last third of the 20th century "indigenous peoples" attained legal recognition of social, political and cultural rights, in the framework of both international and domestic law. This recognition was not just an expression of the wave of multiculturalism which was prevalent in large parts of the world at that time, but also the product of demands for legal reform "from below", demands which were the result of the efforts and struggles of various social organizations and indigenous groups. On one hand, this legal recognition signaled innovation and change in the civil status of Indigenous populations, as individuals and communities alike. On the other hand, it is also a link in a long chain of continuous legal history, dating back to colonial law, and its significant contribution to creating "The Indians" or "The Indigenous" as a distinct social category. In this course we will examine the attitude of the law towards the indigenous populations from a comparative stance and both in historical and actualperspective, which will be directed at countries that were subject to processes of colonization; countries whose colonial legacy, including its legal component, continued to shape, in various ways, their socio-ethnic relations for countless years after gaining independence.
The goal of this course is to develop critical thinking on a variety of topics related to the position of indigenous people in colonial, domestic and international law. In this framework we will examine, inter alia, the contribution of the law to establishing relationships of power and control and shaping ethnic and cultural boundaries between indigenous people and other population groups; the role played by the law as a tool in legitimizing various practices of exploitation, dispossession, subjugation and exclusion towards Indigenous populations, but also its use as a means of assimilation or incorporation of these populations in the post-colonial Nation State, and as an arena of conflict and struggle for resistance and for safeguarding the rights and interests of different indigenous communities. Classes will be built thematically, with each session (or several sessions) devoted to discussion of one (or more) of the following issues (the list is not exhaustive and is not necessarily in chronological order): Who is "indigenous" and what are "indigenous peoples"? Colonialism, land and liberty, or how the natives lost their lands (and kept parts of them)? Liberalism and Law: assimilation or extinction? State law versus customary law; Criminology and criminalization of Indigenous populations; Cultural defenses; Human rights and natural resources; Indigenous movements and international law; Indigenous rights and identity politics; and integration versus multiculturalism.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת