חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אפליה
  Discrimination: Law and Philosophy                                                                   
1411-6987-01
סמ'  ב'0830-1000100טרובוביץ - משפטיםשיעור ד"ר תירוש יופי
סמ'  ב'1030-1200100טרובוביץ - משפטיםשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
אפליה- ד"ר יופי תירוש
Discrimination: Law and Philosophy
אפליה היא התנהגות אנושית בסיסית – אנחנו עושים אבחנות כל העת ומחליטים החלטות על בסיסן. מתי על המשפט לאסור על אפליה? איך אפשר (והאם צריך) להתמודד עם הטיות קוגנטיביות סמויות של שחקנים חברתיים? מהן ההשפעות של אפליה על טובין ראשוניים כמו חירות, רווחה, ושוויון?
הקורסיבחןאתשורשיוהפילוסופייםשלרעיוןאיסורהאפליהואתהאתגריםבעיצובכלליאיסוראפליהאפקטיביים. ננתחטכניקותשונותשלכלליאיסוראפליהשונים. נעסוקבאפליהתחומימשפטשוניםבמשפטהאזרחי, הפלילי, הפרטיוהציבורי, ונבין את אופיין השונה של אפליות כנגדקבוצותשונות (אפליהעלרקעמין, מיניות, גיל, גזע, מוגבלות וכו').
תלמידים יוכלו לקבל ציון מיטיב של עד 5% על פרזנטציה קצרה בכיתה.
מרכיבי הציון: עבודות 10%  בחינה סופית 90%. אפשרות לציון מטיב של עד 5% למתנדבים להעביר מצגת קצרה בכיתה
אופן הבחינה: ללא ספרים
Course description
Antidiscrimination Law – Dr Yofi Tirosh
Discrimination is a basic human behavior – we make distinctions all the time, and base our decisions on such distinctions. When should law intervene and forbid discrimination? How might we (and should we) cope with covert cognitive biases of social actors? What are the effects of discrimination on primary goods such as liberty, welfare, and equality?
The class examines the philosophical roots of the idea of antidiscrimination and the challenges in shaping effective antidiscrimination rules. We will examine various legal fields such as civil law, private law, criminal law and public law. We will understand the different nature of discrimination against various groups, such as discrimination on the basis of sex, sexuality, age, race, disability, and more.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת