חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  המעמד המשפטי של המיעוט הערבי בישראל
  The Legal Status of the Arab Minority in Israel                                                      
1411-5728-01
סמ'  א'1700-1830209טרובוביץ - משפטיםשיעור מר גברין חסן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
המעמד המשפטי של המיעוט הערבי בישראל - מר חסן ג'בארין
הקורס ידון במעמדו של המיעוט הערבי במשפט הישראלי תוך התייחסות למתח המתמיד בין זכויות האזרחים הערבים לבין 'יהדותה' ו'ביטחונה' של המדינה. אגב דיון זה נסתייע בתיאוריות ביקורתיות במשפט ובנורמות הנוגעות למעמדם של מיעוטים במשפט הבינלאומי. כמו כן, הקורס יסקור וינתח את הסוגיות הבאות: היווצרותו של מיעוט לאומי בשנת 1948; השלכות הנַכּבה הן על מעמדו המשפטי והן על זהותו הלאומית של המיעוט הערבי; זכויות תרבותיות ומעמדה של השפה הערבית; מגדר ולאומיות; זכויות פוליטיות; אזרחות ודמוגרפיה; הפקעת קרקעות, נכסי נפקדים, הכפרים הבלתי מוכרים והכפרים העקורים; זכויות חברתיות וכלכליות; ארועי אוקטובר 2000, ועדת החקירה הממלכתית (ועדת אור) ויישום מסקנותיה והמלצותיה; ודיון במסמכי החזון הערביים תוך התייחסות לביקורת הציבורית שהוצבה כנגדם.
מי שלמד את הקורס "המיעוט הערבי במשפט הישראלי" אינו רשאי להירשם לקורס זה.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: עם ספרים.
Course description
The Legal Status of the Arab Minority in Israel - Mr Hassan Jabareen
The course will discuss the legal status of the Arab minority in the Israeli law while referring to the un-going tension between the rights of Arab citizens and Israe'l "security" and its definition as a "Jewish" State. The discussion will also be based on critical legal theory as well as international norms related to the status and rights of minorities. Moreover, the course will examine and analyze the following issues: the creation of a national minority in 1948; the impact of the Nakba on both the legal status and the national identity of the Arab minority; cultural rights and the status of the Arabic language; gender and nationalism; political and civil rights; citizenship and demography; confiscation of land and property including absentee property; unrecognized villages and Internal displaced persons; economic and social rights; October 2000 events and the implementation of the recommendation and conclusions of the Official Commission (The Or Commission) and discussion of the Future Vision documents while referring to the public critique against them.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת