חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  דיני משפחה
  Family Law                                                                                           
1411-2119-10
סמ'  א'0830-1000209טרובוביץ - משפטיםשיעור פרופ הקר דרור דפנה
סמ'  א'0830-1000209טרובוביץ - משפטיםשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
דיני משפחה – ד"ר דפנה הקר
Family Law
דיני המשפחה חולשים על אחד מהמוסדות החברתיים החשובים והמרתקים ביותר. המפגש שבין המשפט למוסד המשפחה ולמשפחות שונות, במיוחד בהקשר הישראלי, מעורר סוגיות סבוכות הקושרות נורמות חילוניות עם תפיסות לאומיות ודתיות, ניסיונות לשימור מוסד המשפחה הגרעינית עם שינויים דרמטיים בצורות המשפחתיות, זכויות ואינטרסים מתנגשים של בני משפחה שונים, אתיקה של אנשי משפט עם אתיקה של אנשי טיפול, ופסיקה יצירתית עם התרחשויות ענפות מחוץ לכותלי הטריבונלים השיפוטיים. מטרת הקורס העיקרית היא להציג את המשפט הנוהג הקשור לסמכויות שיפוט, נישואין, גירושין, ויחסי הורים וילדים. בנוסף, נעסוק בהקשרים חברתיים ונורמטיביים התורמים להבנת הדין הנוהג ולבחינתו בעיניים ביקורתיות, כמו גם להבנה רחבה יותר של אופני הפעולה של השדה המשפטי העוסק במשפחה.
ד.מ. - דיני חוזים.
התרגיל יינתן אחת לשבועיים.
מרכיבי הציון: בחני פתע/בקיאות 5% (5 בחנים מתוך 7), עבודות בכתב 10% (שתי עבודות –אחת בציון עובר, אחת -10%), בחינה סופית 85%
אופן הבחינה: בחנים – ללא ספרים, בחינה סופית - חלק I ללא ספרים, חלק II עם ספרים.
סילבוס מפורט


1411-2119-10 דיני משפחה
Family Law
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ הקר דרור דפנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
אוניברסיטת תל-אביב                                                                                        תשע"ה
הפקולטה למשפטים                                                                                           סמסטר א'
 
דיני משפחה
 
ד"ר דפנה הקר
6406385; (ב) 03-6440681
 
שעת קבלה: יום שני 12:00-13:00, חדר 439, בתאום מראש
 
מתרגלת: עו"ד רוני ליברזון, ronilibe@post.tau.ac.il
 
דיני משפחה חולשים על אחד מהמוסדות החברתיים החשובים והמרתקים ביותר. המפגש שבין המשפט למוסד המשפחה ולמשפחות שונות, במיוחד בהקשר הישראלי, מעורר סוגיות סבוכות הקושרות נורמות חילוניות עם תפיסות לאומיות ודתיות, ניסיונות לשימור מוסד המשפחה הגרעינית עם שינויים דרמטיים בצורות המשפחתיות, זכויות ואינטרסים מתנגשים של בני משפחה שונים, אתיקה של אנשי משפט עם אתיקה של אנשי טיפול, ופסיקה יצירתית עם התרחשויות ענפות מחוץ לכותלי הטריבונלים השיפוטיים. מטרת הקורס העיקרית היא להציג את המשפט הנוהג הקשור לסמכויות שיפוט, נישואין, גירושין, רכוש משפחתי, ויחסי הורים וילדים. בנוסף, נעסוק בהקשרים חברתיים ונורמטיביים התורמים להבנת הדין הנוהג ולבחינתו בעיניים ביקורתיות, כמו גם להבנה רחבה יותר של אופני הפעולה של השדה המשפטי העוסק במשפחתיות.
 
דרישות הקורס
חמישה בחנים (מתוך שבעה) שינתנו במהלך הסמסטר (בשיעור או בתרגיל), חומר סגור – 5% (עובר/לא עובר).
שתי עבודות בקבוצות: עבודה מס' 1 – עובר/לא עובר, הגשה חובה; עבודה מס' 2 – 10%.
בחינה מסכמת: תתקיים בסוף הסמסטר – 85% מהציון. הבחינה תכלול שאלות בקיאות קטנות ושאלות על סוגיות כלליות (חומר סגור), ושאלת מקרה (חומר פתוח).
תינתנה עד 5 נקודות בונוס על השתתפות מושכלת בשיעורים ובתרגילים (שתוכיח בקיאות בחומר הקריאה ויכולת ניתוח אינטליגנטית).
 
רשימה נושאית וביבליוגרפית
 
הרשימה הביבליוגרפית אינה מפרטת את החוקים הרלוונטיים לכל נושא ויש לעקוב אחר החוקים המאוזכרים בשיעורים ולשלוט בתוכנם. ראו רשימת חוקים מצורפת. ניתן להעזר בקובצי חקיקה – (למשל, דיני משפחה, מעמד אישי וירושה (בני ברק: מחשבות)).
 
חומרי קריאת החובה והרשות (למעט חוקים) נמצאים באתר הקורס. יש להגיע לשיעורים עם חומרי הקריאה בפורמט קשיח או וירטואלי.
 
מבוא
 
צבי טריגר, 2005. "יש מדינה לאהבה: נישואין וגירושין בין יהודים במדינת-ישראל", בתוך משפטים על אהבה בתוך ארנה בן-נפתלי וחנה נוה (עורכות) (תל-אביב: רמות), עמ' 173-225. לקרוא רק עד עמ' 212.
 
סמכויות
 
1.       הטריבונלים והדין החל בהם
 
2.       חלוקת סמכות
 
תמ"ש (תל אביב) 16610/04 פלוני ואלמוני נ' היועמ"ש (8.5.05).
 
רע"א 6558/99 חבס ואח' נ' חבס, פ"ד נד(4) 337.
 
בג"צ 5918/07 פלונית נ. ביה"ד הרבני הגדול (23.6.09).
 
בג"צ 113/84 בנקובסקי נ' ביה"ד הרבני האזורי בחיפה, פ"ד לט(3) 365. 
 
בג"צ 2123/08 פלונית נ' פלוני ואח' (7.4.08). 
 
בג"צ 1796/03 כובאני נ' ביה"ד הרבני הגדול ואח', (17.3.03).
 
בג"צ 2898/03 פלונית ואח' נ' בית הדין הרבני הגדול ואח', נח(2) 550.
 
בג"צ 8638/03 סימה אמיר נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים ואח'.
 
בג"צ 4577/12 פלוני נ' הסינוד הקדוש של הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית בירושלים (13.8.12).
 
בג"צ 5933/14 פלונית נ' פלוני (11.9.14).
 
3.       התמודדויות עם פיצול הסמכויות
 
רות זפרן, "מירוץ הסמכויות "חי ובועט": מ"ניצחון בנקודות"של מערכת השיפוט האזרחית בענייני משפחה להתעצמות מחודשת של מערכת בתי הדין הרבניים, משפטים מג 571 (תשע"ג).
 
תמ"ש (נצרת) 15665-05-12 ר.ר נז.ו.מ (05/08/12)
 
בג"צ 6929/10 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול (20.3.13).
 
ע"א 2626/90 ראש חודש נ' ראש חודש, פ"ד מו(3) 205.
 
בג"צ 4407/12 פלוני נ' ביה"ד הרבני הגדול (7.2.13).
 
תיק 936295/1 (רבני גדול) ‏פלוני נ' פלונית (21.11.13).
 
בג"צ 8533/13 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול (29.6.14).
 
בג"צ 6650/04 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי בנתניה ואח' (14.5.06).
 
תיק (הרבני האזורי חיפה) 899265/1 פלוני נ' פלונית (22.7.12).
 
הצעת חוק ביטול מרוץ הסמכויות (תיקוני חקיקה), התשע"ג–2013.
 
זוגיות
 
1.       הבטחת נישואין
 
תא (י-ם) 22167/08 נטלי תורג'מן נ' תומר כנפו (29.5.11).
 
2.       הכרה בזוגיות
 
תנאים לנישואין – כושר וצורה
 
הנ (ב"ש) 26262-07-14 פלוני נ' אלמוני (1.9.14).
 
בג"צ 47/82 קרן התנועה ליהדות מתקדמת בישראל ואח' נ' שר הדתות ואח', פ"ד מג(2) 661. רק רציו.
 
 
 
ערוצים עוקפים
 
בישראל
 
ע"א 640/82 כהן נ' היועמ"ש, פ"ד לט(1) 673.
 
תיק (רבני פתח תקווה) 7941-63-1 פלוני ופלונית (25.3.09).
 
בחו"ל
 
רע"א 8256/99 פלונית נ' פלוני, נח(2) 213.
 
ידועים בציבור ובני זוג מאותו המין (תרגול)
 
עמש (חי') 418-12-08 ס. ג נ' ג.ג (8.3.09).  
 
בג"צ 3045/05 בן-ארי ושומן נ. מנהל מינהל האוכלוסין (22.11.06) רק רציו.
 
תמ"ש (ת"א) 56248-10-12 פלונית נ' אלמונית (2.9.14)
 
 
3.       פירוק הזוגיות
 
אליאב שוחטמן, 1995. "מעמד האשה בדיני נישואין וגירושין", בתוך רדאי, שלו וליבן-קובי (עורכות) מעמד האשה בחברה ובמשפט, עמ' 380 – לקרוא עמ' 410-436 בלבד.
 
תיק (רבני חיפה) 4687-68-1 פלוני נ' פלונית (19.2.09).
 
תמ"ש (ת"א) 24782/98 נ.ש. נ' נ.י (14.12.08).
 
בג"צ 2232/03 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי ת"א-יפו (21.11.06).
 
בג"צ 11156/08 פלוני נ' בית הדין הרבני הגדול ואח' (15.6.09).
 
תמ"ש (ת"א) 05- 3730 מ' נ' מ' (31.1.10).  
 
4.       מזונות בן-זוג
 
רות הלפרין-קדרי, 2004. "מזונות אישה: מתפיסה של שונות לתפישה של (אי)-שוויון", משפט וממשל ז, 767, רק עמודים 782-800.
 
בש"א (חד') 2021/07 ד.ה. נ' א.ג. (14.2.2008).
 
עמ (חי') 740/08 פלוני נ' פלונית (19.11.08).
 
תמש (ת"א 48120-08( מ. ע נ' י. ח (13.1.14).
 
5.       רכוש
 
בע"מ 4623/04 פלוני נ. פלונית (26.8.07).
 
ע"א 5490/92 פגס ואח' נ' פגס (29.12.94).
 
בע"מ 4699/08 פלונית נ' פלוני (8.7.08).
 
בג"צ 5416/09 פלונית נ' פלוני ואח' (12.2.10).
 
תמ"ש (ים) 20964/02 פלונית נ' אלמוני (25.11.09).
 
בע"מ 8873/06 פלוני נ' פלוני (7.6.07).
 
בע"מ 9267/09  פלונית נ' פלוני (2.3.10).
 
תמ"ש (טב') 860-09-09 ס.א נ' מ.א (8.5.12) סעיף ה' בלבד (עמ' 8-13).
 
רע"א 8672/00 אבו רומי נ' אבו רומי, פ"ד נו (6) 175. 
 
6.       אלימות (תרגול)
 
בע"מ 7272/10 פלונית נ' פלוני (7.1.14) רק עמודים: 1-3, 7-9, 11-15, 16-19 [פסקאות: 1-8, 22-26, 34-43, 47-55].
 
בע"מ 7073/13 פלוני נ' פלונית (31.12.13).
 
7.       אלטרנטיבות לליטיגציה: גישור וגירושין בשיתוף פעולה(תרגול)
 
תזכיר חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה , התשע"ד - 2014.
 
יחסי הורים-ילדים
 
1.       הזכות להורות
 
ד"נ 2401/95 נחמני נ' נחמני, פ"ד נ' (4) 661. רק רציו.
 
תמ"ש (חיפה) 10708-02-09 ש.א. נ' ס.מ. (3.5.09).
 
בג"צ 2458/01 משפחה חדשה נ' הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים פ"ד נז (1) 419. רק רציו.
 
הנחיות היועמ"ש לעניין פונדקאות לבני זוג מאותו מין (3.7.08). 
 
ע"א 10280/01 ירוס חקק נ' היועמ"ש, פ"ד נט(5) 65. רק ברק.
 
ה"פ (י-ם) 7172/08 פלונית ואח' נ' שר הבריאות (12.8.08).
 
תמ"ש 13530/08 משפחה חדשה ואח' נ' מרכז רפואי רמב"ם ואח' (6.12.09).
 
בע"מ 4890/14 פלונית נ' פלונית (2.9.14).
 
2.       הזכות להורים
 
תמ"ש (תל-אביב) 3521/98 פלוני נ' אלמוני (20.5.01).
 
תמ"ש (י-ם) 13632/08 פלוני נ' אלמונית ואח' (6.12.09).
 
ע"א 2034/98 אמין נ' אמין, פ"ד נג(5) 69.
 
3.       הזכות לקשר עם נכדים/סבים
 
רמ"ש (ת"א) 2102-03-12 ר.פ נ' ד.פ (29.7.12).
 
4.       ייצוג ילדים
 
תמ"ש (תל-אביב) 49123/03 פלוני (קטין) נ' אלמוני (19.11.06).
 
5.       מזונות ילדים
 
תמ"ש (טבריה) 7211-0-10 ט.ח נ' י.ח (14.1.11).
 
6.       משמורת, הסדרי ראייה, הגירה וחטיפה
 
דפנה הקר ורות הלפרין קדרי "כללי ההכרעה בסכסוכי משמורת – על סכנות אשליית הדמיון ההורי במציאות ממוגדרת" משפט וממשל טו 1 (2013).
 
בע"מ 1858/14 פלוני נ' פלונית (3.4.14).
 
תמ"ש 50108-12-13 פלונים (23.7.14).
 
בש"א 5647/05תמ"ש (כפר-סבא) 14850/04 ע.ש. נ' ל.ק. (13.2.06).
 
בע"מ 741/11 פלונית נ' פלוני (17.5.11).

רשימת חוקים ותקנות
 
חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981.
אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד.
חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א-1991.
חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995.
חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2010.
תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, חלק ג1.
חוק בתי דין דתיים (יחידות סיוע), תשע"א-2011.
חוק בתי הדין הרבניים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז-1956.
חוק בתי הדין הרבניים (מניעת הפרעה), התשכ"ה-1965.
חוק בתי הדין הדרוזיים, התשכ"ג-1962.
חוק בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995.
תקנות בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ט-1999.
תקנות הדיון בבתי-הדין הרבניים בישראל, התשנ"ג.
חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, סע' 40,51,75-83.
חוק גיל נישואין, התש"י-1950.
דברי המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922-1947.
חוק הדיינים, התשט"ו-1955.
חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, סע' 19-29.
חוק להסדר התדיינות בין בני-זוג, התשכ"ט-1969.
חוק הסכמים לנישאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996.
חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014.
חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973.
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
חוק יסוד השפיטה, סע' 15, 17.
חוק יסודות המשפט, התש"ם-1980.
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדר דין וביצוע), התש"ל-1970.
חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972.
תקנות המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ג-1972.
חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א1991.
תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין), התשנ"א-1991.
חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001.
חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, פרק ה, סימן ב.
פקודת הנישואין והגירושין (רישום).
פקודת העדה הדתית (המרה).
חוק העונשין, התשל"ז-1977, פרק ח, סימן ח; סעיף 351 ופרק י, סימנים ו, ו1.
חוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם-1980.
חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951.
חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), התשכ"ט-1969.
תקנות סדרי דין בענין התרת נישואין (מקרים מיוחדים), התשמ"ה-1984.
חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג-1953.
חוק השמות, התשט"ז-1956.
חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט-1959.
חוק תרומת ביציות, תש"ע-2010.
תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי) (הוראת שעה), תשע"ב-2012.
תקנות בריאות העם (בנק הזרע), התשל"ט-1979.
תקנות בריאות העם (הפריה חוץ-גופית), התשמ"ז-1987.
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת