חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  דיני חוזים
  Law of Contract                                                                                      
1411-2111-10
סמ'  א'0915-1200035טרובוביץ - משפטיםשיעור פרופ מאוטנר מנחם
סמ'  ב'0915-1200035טרובוביץ - משפטיםשיעור
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר
דיני חוזים - פרופ' מנחם מאוטנר
Law of Contract
מטרת הקורס להכיר לסטודנטים את התחום של "דיני החוזים" ובאמצעותו את התחום של המשפט האזרחי בכללותו (דיני הנזיקין, דיני הקניין, דיני עשיית עושר ולא במשפט). הקורס ייפתח בדיון נרחב בשאלת ההבחנה בין שני הסוגים העיקריים של הזכויות המוכרות במשפט האזרחי: הזכויות האישיות והזכויות הקנייניות. לאחר מכן יידון בהרחבה הנושא של כריתת חוזה. בהקשר זה יידונו שאלת הכוונה להתקשר ביחסים חוזיים, וכן המעבר של דיני החוזים, במחצית השניה של המאה התשע-עשרה, מהגישה הסובייקטיבית לגישה האובייקטיבית, בנוגע לכריתת החוזה ולפרשנות החוזה. לסיום הדיון בנושא כריתת החוזה יידון בהרחבה הנושא של דרישת תום הלב בשלב המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה. לאחר מכן יידונו בהרחבה הסעדים השונים שדיני החוזים מעמידים לרשות הנפגע בגין הפרת חוזה (אכיפה, ביטול ופיצויים), וכן הסוגייה של סיכול ביצועו של חוזה. בהמשך יידון בהרחבה הנושא של פגמים בכריתת חוזה (טעות, הטעיה, כפיה ועושק). בעקבות דיון זה תידון שאלת התחרות בין בעליהן של זכויות נוגדות בדיני החוזים ובמשפט האזרחי בכלל. לאחר מכן יידונו בהרחבה הנושא של חוזי מתנה, הנושא של פרשנות חוזים, הנושא של קביעת הקשר בין חיוביהם של הצדדים המתקשרים בחוזה, הנושא של חוזים בלתי חוקיים והנושא של חוזים אחידים. במסגרת הדיונים שיתקיימו בקורס, לשם הבנת המשמעויות של ההסדרים השונים של דיני החוזים, ולשם הבנת מגמות ההתפתחות של דיני החוזים של ישראל, יופעלו תובנות תיאורטיות הלקוחות מתחום תורת המשפט, מתחום ההיסטוריה של דיני החוזים, מתחום הסוציולוגיה של דיני החוזים ומתחום הניתוח הכלכלי של דיני החוזים.
מרכיבי הציון: עבודות בכתב 20%, בחינה סופית 80%.
אופן הבחינה: ללא ספרים. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת