חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  דיני עונשין
  Criminal Law                                                                                         
1411-1119-10
סמ'  א'0915-1200035טרובוביץ - משפטיםשיעור פרופ לדרמן אליעזר
סמ'  ב'0915-1200035טרובוביץ - משפטיםשיעור
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר
דיני עונשין - פרופ' אליעזר לדרמן
Criminal Law
השיעור יעסוק בחלק הכללי של דיני העונשין. בין הנושאים שידונו: הגדרת המשפט הפלילי ומבנהו; עיקרי האחריות הפלילית: המעשה הפלילי, המחשבה הפלילית, עקרון מזיגה, הרצייה והקשר הסיבתי; הרחבת מושג האחריות הפלילית: השותפות לדבר עבירה, קשר אחריות שילוחית ואחריות תאגידים; סייגים לאחריות הפלילית: הגנת הטעות, השכרות, הטרוף, הצורך והכורח.
מרכיבי הציון: בוחן ביניים 10%, עבודות בכתב 15%, בחינה סופית 75%.
אופן הבחינה: ללא ספרים.
 
 
Course description
Criminal Law – Prof. Eliezer Lederman
The course will focus on the general part of criminal law. Among the topics that will be discussed are: The definition and structure of criminal law; the components of criminal liability; the actus reus; the mens rea; volition and causation; widening the concept of criminal liability: accomplices, conspiracy, vicarious and corporate liability; criminal defenses: mistake, insanity, self-defense and necessity.
סילבוס מפורט


1411-1119-10 דיני עונשין
Criminal Law
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ לדרמן אליעזר

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
 
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
דיני עונשין – שנה א', התשע"ה 2014/15
פרופ' אלי לדרמן
תומר אבירם, מאיה בן-מאיר
 
מבוא
א.      הקורס בדיני עונשין נועד להקנות לתלמידים עקרונות כלליים במשפט הפלילי.
הקורס יתבסס על מספר רכיבים:
1)             שיעור. במסגרתו ידונו חלק מן הנושאים המפורטים להלן. הדיון בשיעור יתבסס על קריאה עצמית, כמפורט ברשימה זו.
2)             לימוד עצמי. מספר נושאים, כמפורט להלן, לא יידונו בכיתה, אולם יחייבו בבחינה שתערך.
3)             עבודות. במהלך השנה יתבקשו הסטודנטים להגיש 4 עבודות בכתב. הגשת כל העבודות היא חובה. סך כל ציוני העבודות של התלמיד מהווים 15% מן הציון הסופי. ההיקף המקסימלי לכל עבודה לא יעלה על 2 עמודים ולא יותר מ- 80 שורות. עבודות מודפסות תוגשנה בגודל גופן 12 (David) עם שוליים ברוחב 2 ס"מ לפחות לכל צד. חריגה לא תיבדק. בגין עבודה שלא תוגש יינתן ציון 0. עבודה שתוגש באיחור לא תיבדק, ודינה כדין עבודה שלא הוגשה.
4)             בוחן ביניים. יערך בתום סמסמטר א' ומשקלו 10% מן הציון הסופי בקורס. לבוחן זה לא יתקיים מועד ב'.
5)             בחינת מעבר. הבחינה בסוף שנה"ל תתבסס על כל החומר בקריאת החובה כמפורט להלן, כולל הנושאים ללימוד עצמי. הציון בבחינת המעבר מהווה 75% מן הציון הסופי.
6)             הבחינות יערכו במתכונת "ספרים סגורים" אליהן מותר להכניס רק את חוק העונשין ואת הרשימה הביבליאוגרפית שחולקה כשאלו נקיים מכל הערות והוספות.
 
ב.       על הסטודנטים להגיע לכל שיעור מצויידים בחוק העונשין, התשל"ז- 1977 מעודכן.
 
ג.        מקורות משלימים
1)             יובל לוי ואליעזר לדרמן עיקרים באחריות פלילית (תשמ"א) (להלן: לוי לדרמן);
2)             ש"ז פלר יסודות בדיני עונשין כרכים א-ג (תשמ"ד, תשמ"ז, תשנ"ב) (להלן: פלר);
3)             יורם רבין ויניב ואקי דיני עונשין כרכים א-ב (מהדורה שנייה, 2010) (להלן: רבין ואקי).
 
תכנית לימודים ורשימת מקורות
הערות
(1)     המסומן בכוכבית מלאה (·) – חובה! המסומן בכוכבית חסרה (°) – רשות!
(2)     סעיפי החוק – חובה!
(3)     בפסקי הדין המפנים אך לחלק מהפסקאות – יש לקרוא גם את עובדות המקרה.
 
א.      מטרות המשפט הפלילי (לימוד עצמי בחלקו)
1.       כללי
 • Henry .M. Hart, The Aims of the Criminal Law, 23 Law & Contemp. Probs. 401, 412-425, 428-440 (1958).
 • In the Name of Justice: Leading Experts Reexamine the Classic Article The Aims of the Criminal Law (Timothy Lynch ed., Cato Institute, 2009).
 • לוי לדרמן, עמודים 13-10.

2.       מטרות הענישה הפלילית
 • ע"פ 212/79 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד לד(2) 421, פסק דינו של השופט ברק (1979).
 
ב.       הגדרת העבירה הפלילית (לימוד עצמי בחלקו)
 • לוי לדרמן, עמודים 48-9.
 • פלר, כרך א', עמודים 62-1.
 • Shaw v. D.P.P., [1962] A.C. 220 (Justice Simonds, Justice Reid).
·       Knuller Ltd. v. D.P.P., [1972] 2 ALL E.R. 898. (Justice Reid, Justice Diplock, Justice Simonds).
 • ע"פ 706/86 צדקה נ' מדינת ישראל, פ"ד מא(3) 821 (1987).
 • בג"צ 4/64 וגנאר נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יח(1) 29 (1964).
 • ר"ע 40/86 שנער נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(1) 237 (1986).
 • בש"פ 738/89 קולנוע דקל נ' עירית ת"א, פ"ד מג(3) 759 (1989).
 
ג.        מבנה המשפט הפלילי ומקורותיו  בישראל
1.       מבנה המשפט הפלילי
o        לוי לדרמן, עמודים 60-49.
 
2.       מקורות המשפט הפלילי בישראל
א)      חוק העונשין וחקיקה פלילית אחרת
ב)       חקיקה לבר פלילית
 • חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
 • סימן א'1 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה).
 • אהרון ברק "הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט בעקבות חוקי-היסוד והשלכותיה על המשפט הפלילי (המהותי והדיוני)" מחקרי משפט יג 5 (1996).
o        ע"פ 89/78 אפנג'ר נ' מדינת ישראל, פ"ד לג(3) 141, 157-148, 160 (1979).
ג)        פסיקה – תקדימים
·       סעיף 20 לחוק יסוד: השפיטה.
 • ד"נ 25/80 קטאשווילי נ' מדינת ישראל, פ"ד לה(2) 457 (1981).
 • ע"פ 392/80 מדינת ישראל נ' הלוי, פ"ד לה(2) 698 (1981).
 
 
ד.       פרשנות בפלילים
 • סעיף 34כא לחוק העונשין.
 • לדרמן "דיני עונשין" ספר השנה של המשפט בישראל, תשנ"ב-תשנ"ג 469, 533-524 (תשנ"א).
 • ע"פ 787/79 מזרחי נ' מדינת ישראל, פ"ד לה(4) 421 (1980).
 • ע"פ 677/83 בורוכוב נ' יפת, פ"ד לט(3) 205, עמודים 209-208 ו-219-214 לפסק דינו של השופט ברק (1985).
 • ע"פ 3027/90 מודיעים נ' מדינת ישראל, פ"ד מה(4) 364, 403-394 (1991).
 • דנ"פ 1558/03 מדינת ישראל נ' אסד, פ"ד נח(5) 547, פסקאות 21-15 לפסק דינו של השופט ברק (2004).
 • ע"פ 1142/11 סדיר נ' מדינת ישראל, פסקאות 31-20 לפסק דינו של השופט ג'ובראן (פורסם בנבו, 8.2.2012).
 • דנ"פ 10987/07 מדינת ישראל נ' כהן, פ"ד סג(1) 644, פסקאות 10-9 לפסק דינה של השופטת ביניש, פסק דינו של השופט גרוניס (2009).
 • ע"פ 8831/08 מדינת ישראל נ' אלשחרה, פסקאות 32-13 לפסק דינו של השופט עמית (פורסם בנבו, 30.6.2010).
 • רע"פ 7036/11 מדינת ישראל נ' דני חורי, פסקאות 27-16 לפסק דינו של השופט ג'ובראן (פורסם בנבו, 24.4.14).
 • בג"צ 8425/13 איתן מדיניות הגירה ישראלית ואח' נ' ממשלת ישראל, עמודים 135-131 (בפסק דינו של השופט פוגלמן – דעת הרוב), ועמודים 184-182, 192-190 ו-197-196 (בפסק דינו של השופט גרוניס) (פורסם בנבו, 22.09.2014).
·       Keeler v. Superior Court, 470 P.2d 617 (1970).
o        לוי לדרמן, עמודים 84-75.
o        פלר, כרך א', עמודים 209-178.
o        אהרון ברק פרשנות במשפט כרך ראשון, פרק חמישי.
o        רע"פ 11476/04 מ"י נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ, פסקאות 115-111 לפסק דינה של השופטת פרוק'ציה (פורסם בנבו, 21.2.2010).
o        ע"פ 77/64 ברנבלט נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יח(2) 70, 82-79 (1964).
o        ע"פ 228/77 זקצר נ' מדינת ישראל, פ"ד לב(1) 701 (1978).
o        עע"א 1613/91 ארביב נ' מדינת ישראל, פ"ד מו(2) 765, 790 (1992).
o        ע"פ 254/88 מדינת ישראל נ' לוי, פ"ד מד(4) 663 (1990).
o        בש"פ 9336/01 כהן נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד נו(2) 289 (2001).
 
ה.      עקרון החוקיות (לימוד עצמי)
1.       כללי
 • סעיפים 6-1 לחוק העונשין.
·       ע"פ 3520/91 תורג'מן נ' מדינת ישראל, פ"ד מז(1) 441, פסקאות 9-8 לפסק דינו של השופט אלון (דעת הרוב) ופסקאות 16-14 לפסק דינו של השופט חשין (1993).
 • לוי לדרמן, עמודים 125-62.
 • רבין ואקי, עמודים 180-73.
 
2.       בהירות וודאות בניסוח החוק
 • U.S. Const. Amend. XIV.
 • ע"פ 281/69 בר-שלום נ' מדינת ישראל, פ"ד כג(2) 85 (1969).
·       בג"צ 6055/95 צמח נ' שר הביטחון, פ"ד נג(5) 241, פסקאות 16-14; 44-41 לפסק דינו של השופט זמיר, פסקה 4 לפסק דינו של השופט קדמי (1999).
o        בש"פ 1991/04 איליצנקו נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(4) 481 (2004).
o        City of Chicago v. Morales, 527 U.S 41 (1999).
o        Bouie v. City of Columbia, 378 U.S. 347 (1964).
o        R. v. Bhagwan, [1970] 3 ALL E.R. 97.
 
3.       איסור על חקיקה למפרע
 • סעיף 3 לחוק העונשין.
 • בג"צ 1618/97 סצ'י נ' עירית ת"א, פ"ד נב(2) 542 (1998).
·       U.S. Const. Art. 1 sec. 9 para. (3) & sec.10 para. (1) (no ex post facto laws).
 • דנ"פ 4603/97 משולם נ' מדינת ישראל, פ"ד נא(3) 160 (1998).
 • ע"פ 336/61 אייכמן נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד טז 2033, 2043-2039 (1962).
 • ד"נ 25/80 קאטשוילי נ' מדינת ישראל, פ"ד לה(2) 457 (1981).
 • עע"א 1613/91 ארביב נ' מדינת ישראל, פ"ד מו(2) 765 (1992).
 • ע"פ 4912/91 תלמי ואח' נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(1) 581, 627-618 (1993).
 
 
4.       חובת פרסום
 • סעיף 3(ב) לחוק העונשין.
 • סעיף 17 לפקודת הפרשנות [נוסח חדש].
 • סעיף 10 לפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח- 1948.
·       ע"פ 213/56 היועמ"ש נ' אלכסנדרוביץ', פ"ד יא 695 (1957).
o        בג"צ 220/51 אסלן נ' המושל הצבאי של הגליל, פ"ד ה(1) 1480 (1951).
o        בג"צ 5537/91 אפרתי נ' אוסטפלד, פ"ד מו(3) 501, 514 (1992).
o        רע"פ 1127/93 מדינת ישראל נ' קליין, מח (3) 485 (1994).
o         
 
5.       תחולה טריטוריאלית
 • סעיפים 17-7 לחוק העונשין.
 • דנ"פ 4776/02 קורקין נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(6) 1 (2002).
·       ע"פ 8831/08 מדינת ישראל נ' אחמד אלשחרה, פסקאות 32-13 לפסק דינו של השופט עמית (פורסם בנבו, 30.6.2010).
 • פלר, כרך א', עמודים 298-234.
o        רע"פ 1178/97 כהנא נ' מדינת ישראל, פ"ד נא(3) 269 (1997).
o        דנ"פ 4603/97 משולם נ' מדינת ישראל, פ"ד נ"א(3) 160, 183-182 (1998).
o        ע"פ 535/78 קטורזה נ' מדינת ישראל, פ"ד לג(1) 517 (1979).
o        ע"פ 7230/96 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נא(3) 513 (1997).
 
6.       תחולה בזמן
 • סעיפים 6-4 לחוק העונשין.
·       בג"צ 1618/97 סצ'י נ' עירית ת"א, פ"ד נב(2) 542 (1998).
 • פלר, כרך א', עמודים 234-220.
o        ע"פ 2213/00 מדינת ישראל נ' פלוני, פ"ד נד(3) 180, פסקאות 3-1; 10-7 לפסק דינה של השופטת דורנר, פסק דינה של השופטת בייניש (2000).
o        ע"פ 63/89 מזרחי נ' מדינת ישראל, מב(4) 388 (1989).
 
7.       חריגים לעקרון החוקיות
א)      חקיקה שיפוטית
·       ע"פ 401/79 למדן נ' מדינת ישראל, פ"ד לד(4) 46 (1980).
o        D.PP. v. Shaw, [1962] A.C. 220.
o        Knuller v. D.P.P., [1972] 2 ALL E.R. 898.
 
ב)       עבירות "שיוריות"
(1)     היזק לציבור
 • סעיף 198 לחוק העונשין [הסעיף בוטל בתיקון בתשס"ח].
·       ע"פ 53/54 אש"ד נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד ח 785 (1954).
 • R. v. Manley, [1933] 1 K.B. 529.
 
(2)     הפרת אמונים
 • סעיף 284 לחוק העונשין.
 • ע"פ 332/01 מדינת ישראל נ' שבס, פ"ד נז(2) 496, פסקאות 21-18 לפסק דינו של השופט מצא (2003).
 • דנ"פ 1397/03 מדינת ישראל נ' שבס, פ"ד נט(4) 385, פסקאות 31-28 לפסק דינו של השופט ברק, פסקאות 7-1 לפסק דינו של השופט חשין, פסק דינו של השופט מצא (2004).
 • ע"פ 5083/08 בניזרי נ' מדינת ישראל, פסקאות 55-53 לפסק דינו של השופט לוי (פורסם בנבו, 24.6.2009).
 • יובלקרניאל "הפרתאמוניםשלעובד-ציבור – הצעהלפרשנות המבוססתעלהערךהמוגןעל-ידיהעבירה(בעקבותע״פ 332/01 מדינתישראלנ׳שבס, פ"ד נז(2))" משפט וממשל ז 415 (תשס"ד).
 • מרדכי קרמניצר, דורות נבות, נאוה בן-אור, עמיר פוקס וגיא ורטהיים מרמה והפרת אמונים: בחינה ביקורתית והמלצות לשיפור החקיקה (2008).
 • ע"פ 884/80 מדינת ישראל נ' גרוסמן, פ"ד לו(1) 405 (1981).
 • ע"פ 5046/93 מדינת ישראל נ' הוכמן, פ"ד נ(1) 2 (1996).
 • ע"פ 4148/96 מדינת ישראל נ' גנות, פ"ד נ (5) 367, פסקאות 26-23 לפסק דינו של השופט גולדברג (1996).
 
(3)     התנהגות שאינה הולמת
·       ס' 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
 • בג"צ 7074/93 סויסא ואח' נ' היועמ"ש ואח', פ"ד מח(2) 749, 801-777 (1994).
 • עש"מ 6713/96 מדינת ישראל נ' בן אשר, פ"ד נב(1) 650 (1998).
 
 
 
ו.        עקרון המזיגה (סימולטניות)
 • ע"פ 334/74 ג'מאמעה נ' מדינת ישראל, פ"ד כט(2) 29 (1975).
 • ע"פ 8107/10 עזר נ' מ"י, פסקאות 38-36 לפסק דינו של השופט שהם (פורסם בנבו, 9.9.2013).
 • רע"פ 7036/11 מדינת ישראל נ' חורי, פסקאות 41-28 לפסק דינו של השופט ג'ובראן (פורסם בנבו, 24.4.14).
 • ע"פ 297/11‏ סעיד נ' מדינת ישראל, פסקה 38 לפסק דינו של השופט מלצר (פורסם בנבו, 22.07.2013).
 • Fagen. v. Metropolitan Police Com, [1968] 3 W.L.R. 1120.
 • R. v. Miller, [1982] 2 ALL E.R. 386.
 • R. v. Le Burn [1991] 4 ALL E.R. 673.
 • רע"פ 5763/14 ‏לושקרייב נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 23.9.2014).
·       רע"פ 3400/13‏ סבג נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 17.7.2013).
 • לוי לדרמן, עמודים 150-127.
 • פלר, כרך א', עמודים 140-134.
 • רבין ואקי, עמודים 487-473.
o        רע"פ 6382/11 ‏קאדריה נ' מדינת ישראל פסקה נט לפסק דינו של השופט רובינשטיין (פורסם בנבו 9.6.2013).
o        ע"פ 7260/98, 7068 חכמי נ' מדינת ישראל, פ"ד נג(3) 582, פסקאות 18-16 לפסק דינו של השופט מצא (1999).
o        ע"פ 582/79 באומינגר נ' מדינת ישראל, פ"ד לד(4) 561 (1980).
o        ע"פ 867/85 מחרבי נ' מדינת ישראל, פ"ד מב(2) 802 (1988).
o        ע"פ 293/89 סוקולובסקי נ' מדינת ישראל, פ"ד מו(3) 92 (1992).
o        ע"פ 4512/09 רוסו-לופו נ' מדינת ישראל, פסקה 14 לפסק דינה של השופטת נאור (פורסם בנבו, 31.8.2010).
 • ע"פ 2588/90 ורטר נ' מדינת ישראל, פ"ד מו(4) 712 (1992).
 • R. v. Matthews. [1950] 1 ALL E.R. 137.
 • R. v. Miller (James), [1983] 1 ALL. E.R. 978.
 • Re Thabo Mali v. The Queen. [1954] 1 ALL. E.R. 373.
 • Thompson v. Nixon, [1965] 3 W.L.R. 501.
 • R. v. Church, [1965] 2 ALL E.R. 386.
 
ז.        המעשה הפלילי (Actus Reus)
·       סעיף 18 לחוק העונשין.
 • לוי לדרמן, עמודים 214-153.
 • פלר, כרך א', עמודים 384-371.
 
1.       התנהגות אסורה
א)      מעשים
 • פלר, כרך א', עמודים 391-381.
 • ע"פ 104/89 דרורי נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(1) 843, פסקאות 12-5 לפסק דינו של השופט מלץ (1990).
 • דנ"פ 4603/97 משולם נ' מדינת ישראל, פ"ד נא(3) 160, 183-175 (1998).
·       ע"פ 816/10 גולד נ' מ"י, פסקאות 35-26 לפסק דינו של השופט גרוניס (פורסם בנבו, 3.9.2012).
 • ש"ז פלר "עבירת השרשרת, מהותה" משפטים כז 529 (תשנ"ח).
 • רבין ואקי, עמודים 188-185.
 • ע"פ 4745/97 בוני הבירה בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(3) 766 (1998).
 • ע"פ 2831/95 אלבה נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(5), עמ' 270-263, 276-274, 286-282, 299-295 (1996).
 • ע"פ 519/82 גרינברג נ' מדינת ישראל, פ"ד לז(2) 187 (1983).
 • ר"ע 122/82 עלפי נ' מדינת ישראל, פ"ד לז(2) 326 (1983).
 
ב)       מחדלים
 • סעיפים 262, 326-322, 362, 491 לחוק העונשין.
 • חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998.
 • סעיפים 39, 218(ח) לחוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973.
 • ע"פ 6811/01 אחמד נ' מדינת ישראל, פ"ד נז(1) 26 (2002).
 • רע"פ 7519/97 שכטר נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(2) 662, 672-667 (1998).
 • ע"א 506/88 שפר נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(1) 87, 180-167 (1993).
 • רע"פ 3626/01 ויצמן נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(3) 187, 209-194 (2002).
 • ע"פ 1280/06 כרמלי נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 1.3.2007).
 • R. v. Miller, [1982] 2 All. E.R. 386.
·       Davis v. Commonwealth of  Verginia, 335 S.E. 2d. 375 (1985).
 • פלר, כרך א', עמודים 402-395.
 • רבין ואקי, עמודים 225-188.
 • פלר "משחק מסוכן כארוע עברייני - הערות למבנהו" משפטים כו 169 (תשנ"ה).
 • ע"פ 119/93 לורנס נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(4) 1 (1994).
 • ע"פ 232/55 היועץ המשפטי לממשלה נ' גרינוולד, פ"ד יב(3) 2017, 2079-2076 (1958).
 • ע"פ 115/77 לב נ' מדינת ישראל, פ"ד לב(2) 505, 521-518 (1978).
 • People v. Beardsley, 113 N.w. 1128 (1907)
 • R. v. Instan, [1893] 1 Q.B. 450.
 • Jones v. U.S., 308 F.2d. 307 (1962).
 • R. v. Stone, (1977) 64 Cr. App. R. 186.
 
 
2.       מצב דברים
א)      החזקה
 • סעיפים 34כד, 144, 411 ו-412 לחוק העונשין.
 • סעיפים 8-7 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973.
 • ע"פ 250/84 הוכשטט נ' מדינת ישראל, פ"ד מ (1) 813 (1986).
 • ע"פ 7282/08 אבו עמרה נ' מדינת ישראל, פסקאות 18-14 לפסק דינו של השופט עמית (פורסם בנבו, 13.1.2010).
 • ע"פ 8416/09 מדינת ישראל נ' חרבוש, פסקאות 20-16 לפסק דינו של השופט פוגלמן (פורסם בנבו, 9.6.2010).
·       רע"פ 3400/13‏ סבג נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 17.7.2013).
 • לוי לדרמן, עמודים 190-186.
 • פלר, כרך א', עמודים  394-393; כרך ג', עמודים 140-121.
 • רבין ואקי, עמודים 237-225.
 • רע"פ 11623/05 ‏מדינת ישראל נ' איגוד הערים אזור איילון (ביעור יתושים וסילוק אשפה)‏ (פורסם בנבו, 13.3.2013).
 • ע"פ 3487/12 גזאונה נ' מ"י, פסקאות 27-24 לפסק דינו של השופט שהם (פורסם בנבו, 4.11.2012).
 • ע"פ 4623/07 יאיר אזרי נ' מדינת ישראל, פסקה 13 לפסק דינו של השופט פוגלמן (פורסם בנבו, 31.10.2007).
 • ע"פ 1478/91 מדינת ישראל נ' רובבשי, פ"ד מו(1) 829 (1992).
 • Warner v. Metropolitan Police Com., [1968] 2 ALL E.R. 356.
 
ב)       מיצב (סטאטוס)
·       City of Chicago v. Morales, 527 U.S 41, 67-70 (1999).
 • לוי לדרמן, עמודים 196-190.
 • פלר, כרך א', 395-394.
 • רבין ואקי 242-237.
 • R. v. Larsonneur, (1934) 24 Cr. App. R. 74.
 • Robinson v. California, 370 U.S. 660 (1962).
 • Powell v. Texas , 392 U.S. 514 (1968).
 
3.       נסיבות (לימוד עצמי)
א)      כללי
·       ע"פ 103/88 ליכטמן נ' מדינת ישראל, פ"ד מג(3) 373, פסק דינו של השופט גולדברג (1989).
 • פלר, כרך א', עמודים 383-376.
 • רבין ואקי, עמודים 258-245.
 • ע"פ 2/73 סלע נ' מדינת ישראל, פ"ד כח(2) 371 (1974).
 • ע"פ 330/73 אליאסף נ' מדינת ישראל, פ"ד כח(1) 212 (1973).
 • ע"פ 6368/09 זקן נ' מדינת ישראל, פסקאות 7-6 לפסק דינו של השופט הנדל (פורסם בנבו, 12.7.2010).
 
ב)       הנסיבה "שלא כדין"
 • לוי לדרמן, עמודים 207-201.
 • פלר, כרך א', עמודים 419-403.
 • ד"נ 37/80 כהן נ' מדינת ישראל, פ"ד לה(1) 371 (1980).
 • ע"פ 5224/97 מדינת ישראל נ' שדה אור, פ"ד נב(3) 374 (1998).
 • R. v. Bourne, [1939] 1 K.B. 68.
 
ח.      סיבתיות
 • לוי לדרמן, עמודים 391-311.
 • פלר, כרך א', עמודים 453-427, 655-646, 793-759.
 • רבין ואקי, עמודים 288-261.
 
 
1.       מבחני הקשר הסיבתי
 • ע"פ 119/93 לורנס נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(4) 1 (1994).
 • ע"פ 84/85 ליכטנשטיין נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(3) 143-141, 158-155 (1986).
 • ע"פ 341/82 בלקר נ' מדינת ישראל, פ"ד מא(1) 1, 9-6, 52-42 (1986).
 • ע"פ 7832/00 יעקובוב נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(2) 534 פסקאות 4, 6, 16-12 לפסק דינה של השופטת דורנר (2002).
 • ע"פ 418/77 ברדריאן נ' מדינת ישראל, פ"ד לב(3) 3, פסקאות 12-1 לפסק דינו של השופט שמגר (1978).
 • ע"פ 9647/10 פלוני נ' מ"י, פסקאות 37-14 לפסק-דינה של השופטת ארבל; פסקי-הדין של השופטים רובינשטיין והנדל (פורסם בנבו, 3.1.2013).
 • ע"פ 6294/11 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקאות 122, 146-138 לפסק דינו של השופט דנציגר (פורסם בנבו, 20.2.2014).
 • Pizano v. Superior Court, 577 P. 2d. 659 (1978).
·       Attorney General’s Reference (No 3 of 1994) [1997] 3 ALL E.R 936.
 • ע"פ 232/55 היועץ המשפטי לממשלה נ' גרינוולד, פ"ד לב(3) 70-69 (1958).
 • ע"פ 566/86 חוסיין נ' מדינת ישראל, פ"ד מב(2) 777 (1988).
 • ע"פ 7260/98 חכמי נ' מדינת ישראל, פ"ד נג(3) 582, פסקאות 15-1 לפסק דינו של השופט מצא (1999).
 • ע"פ 4512/09 רוסו-לופו נ' מדינת ישראל, פסקה 15 לפסק דינה של השופטת נאור (פורסם בנבו, 31.8.2010).
 
2.       גורם מתערב
 • ע"פ 402/75 אלגביש נ' מדינת ישראל, פ"ד ל(2) 561, 578-567 (1976).
 • ע"פ 482/83 מדינת ישראל נ' סעיד, פ"ד לח(2) 533, פסק דינו של השופט שמגר (1984).
 • ע"פ 119/93 לורנס נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(4) 1 (1994).
 • ע"פ 9815/07 רון נ' מדינת ישראל, פסקה 78 (פורסם בנבו, 26.11.2008).
 • ע"פ 140/10 חלילה נ' מדינת ישראל, פסקאות 77-73 לפסק דינה של השופאת נאור (פורסם בנבו, 10.3.2011).
·       R. v. Blaue, [1975] 3 All E.R. 446.
 • ע"פ 6294/11 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקאות 137-131 לפסק דינו של השופט דנציגר (פורסם בנבו, 20.2.2014).
 • ש"ז פלר "השפעת מהות הגורם המתערב הזר על האחריות הפלילית - חזרה לגישה מיושנת" הפרקליט לה 396.
 • ע"פ 5870/01 חסיין נ' מדינת ישראל, פ"ד נז(1) 221 (2002).
 • ע"פ 4230/99 ג'נאם נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(1) 34 (2001).
 • ע"פ 478/72 פנקס נ' מדינת ישראל, פ"ד כז(2) 617 (1973).
 • ע"פ 707/83 פטרומיליו נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(4) 821, פסקה 3 לפסק דינה של השופטת בן-פורת; פסק דינה של השופטת נתניהו (1984).
 • ע"פ 18/66 קורניק נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד כ(2) 163 (1966).
 • ע"פ 737/81 ג'אבר נ' מדינת ישראל, פ"ד לו(1) 604 (1982).
 • דנ"פ 983/02 יעקובוב נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(4) 385, פסקאות 21-9 (2002).
 
3.       קטגוריות מיוחדות (לימוד עצמי)
א)      כלל השנה והיום
·       סעיף 4 לחוק העונשין (תיקון מסעיף 43) (התאמת דיני העונשין לחלק המקדמי ולחלק הכללי), התשנ"ה- 1995; סעיף 310 לחוק העונשין (לפני ביטולו).
 • פלר, כרך א', עמודים 434-433.
 • לוי לדרמן, עמודים 362-359.
 • בג"צ 5221/90 טבע נ' השופט החוקר, פ"ד מו(3) 585 (1992).
 
ב)       עדות שקר
 • R. v. Mac Daniel, (1756) 168 E.R. 124.
 
4.       סעיף 309 לחוק העונשין (לימוד עצמי)
 • ע"פ 70/64 סטרול נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יח(3) 395 (1964).
 • ע"פ 311/72 צברי נ' מדינת ישראל, פ"ד כז(2) 505 (1973).
·       ע"פ 341/82 בלקר נ' מדינת ישראל, פ"ד מא(1) 1, 9-6, 52-42 (1986).
·       ע"פ 6294/11 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקאות 137-131 לפסק דינו של השופט דנציגר (פורסם בנבו, 20.2.2014).
 • פלר, כרך א', עמודים 794-781.
 • רבין ואקי, עמודים 299-288.
 • ע"פ 403/65 ביטון נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד כ(1) 491 (1966).
 • ע"פ 334/86 סבאח נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(3) 857 (1990).
 • R. v. Blaue, [1975] 3 ALL E.R. 446.
 • U.S. v. Guillette, 547 F. 2d. 743 (1976).
 
ט.      היעדר שליטה, חוסר רצייה
1.       כללי
·       סעיף 34ז לחוק העונשין.
 • לוי לדרמן, עמודים 310-239.
 • פלר, כרך א', עמודים 99-82.
 • רבין ואקי, עמודים 692-661.
 
2.       פעולות חסרות רצייה
א)      אוטומטיזם
 • ע"פ 226/02 ערן קישוני נ' מדינת ישראל, פסקאות 10-5, 22 (פורסם בנבו, 2.5.2012).
 • R. v. Ouick, (1973) 57 Cr. App. Rep. 722.
·       R. v. Hennessy, [1989] 2 ALL E.R. 9.
 • ע"פ 382/75 חמיס נ' מדינת ישראל, פ"ד ל(2) 729, 738-734 (1976).
 • ע"פ 842/85 הרנוי נ' מדינת ישראל, פ"ד מב(4) 245 (1988).
 • ע"פ 870/80 לדאני נ' מדינת ישראל, פ"ד לו(1) 29 (1981).
 • ע"פ 597/88 אנג'ל נ' מדינת ישראל, פ"ד מו(5) 221 (1992).
 • R. v. Sullivan, [1983] 2 ALL E.R. 673.
 • R. v. Kemp, (1956) 40 Cr. App. R. 121.
 • R. v. Charlson, [1955] 1 ALL E.R. 859.
 • R. v. Kingston, [1994] 3 ALL E.R. 353.
 
ב)       דחף לאו בר-כיבוש
 • סעיף 34ח(2) לחוק העונשין.
 • ע"פ 5266/05 זלנצקי נ' מדינת ישראל, פסקאות 35-28 (פורסם בנבו, 22.2.2007).
·       ע"פ 118/53 מנדלברוט נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד י 281, 288-285, 300-329, 333 (1956).
 • ע"פ 476/81 אייזנברג נ' מדינת ישראל, פ"ד לז(1) 819 (1983).
 • ע"פ 3795/97 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(3) 97 (2000).
 • ע"פ 228/76 בוטל נ' מדינת ישראל, פ"ד לא(2) 141 (1977).
 • ע"פ 29/79 סלמאן נ' מדינת ישראל, פ"ד לד(2) 118 (1979).
 
 
ג)        תרומת הנאשם לאירוע
 • סעיף 34יד לחוק העונשין.
 • רע"פ 6382/11 ‏קאדריה נ' מדינת ישראל, פסקה כ"ה לפסק דינו של השופט רובינשטיין (פורסם בנבו, 9.6.2013).
 • The People of the State of New York v. Decina, 138 N.E.2d. 799 (1956).
·       R. v. Quick, (1973) 57 Cr. App R. 722.
 • R. v. Bailey, [1983] 2 ALL E.R. 503.
o        רבין ואקי, עמודים 632-629.
o        דפנה נתניהו "הכניסה למצב של פליליות הארוע ואיתור ההתנהגות הרלוונטית בעבירות 'גרימה'" מחקרי משפט יב 225 (1995).
o        ע"פ 6380/98 פטושקין נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 31.12.1998).
o        ע"פ 165/57 היועץ המשפטי לממשלה נ' שטנר, פ"ד יא(3) 1557 (1957).
 
י.        המחשבה הפלילית (Mens Rea)
1.       מהותה
 • סעיפים 20-19, 90א לחוק העונשין.
·       American Law Institute, Model Penal Code, Sec. 2.02.
 • לוי לדרמן, עמודים 410-396.
 • פלר, כרך א', עמודים 504-485.
 • רבין ואקי, עמודים 356-347.
 • רות קנאי "המחשבה הפלילית הנדרשת לנסיבות העבירה" מחקרי משפט יא 147 (תשנ"ד).
 • ע"פ 7295/95 דיסנצ'יק נ' מדינת ישראל, פ"ד נא(2) 193 (1997).
 • ע"פ 9723/03 מדינת ישראל נ' בלזר, פ"ד נט(2) 408, 423-416 (2004).
 • ע"פ 125/50 יעקובוביץ' נ' היועמ"ש, פ"ד ו 524-521, 548-543, 559-557 (1952).
 • ע"פ 5612/92 מדינת ישראל נ' בארי, פ"ד מח(1) 302, 360-345 (1993).
 • ע"פ 2831/95 אלבה נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(5) 221 (1996).
 • ע"פ 5424/91 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד מו(4) 497 (1992).
 
2.       כוונה וידיעה השקולה כנגד כוונה (הלכת הצפיות)
 • סעיף 20(ב) לחוק העונשין.
 • ע"פ 63/58 עג'מי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יג 421 (1959).
 • ע"פ 2831/95 אלבה נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(5), עמ' 263-260, 282-281, 294-293, 303-302, 316-315, 320-319, 337 (1996).
 • רע"פ 11476/04 מדינת ישראל נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ, פסקאות 167-160 לפסק-דינה של השופטת פרוקצ'יה (פורסם בנבו, 21.2.2010).
 • ע"פ 5492/11 אלרחמן נ' מדינת ישראל, פסקאות 29-22 לפסק דינה של השופטת ארבל (פורסם בנבו, 5.8.2012).
 • פלר, כרך א', עמודים 615-593.
 • רבין ואקי, עמודים 414-400.
 • ע"פ 1599/08 לוינשטיין נ' מדינת ישראל, פסקאות 41-40 לפסק דינו של השופט מלצר (פורסם בנבו 19.02.2009).
 • ע"פ 1902/10 ‏מאיר אדרי נ' מדינת ישראל פסקאות 9-18 (פורסם בנבו, 7.1.2013).
 • ע"פ 8551/11 ‏יצחק כהן סלכגי נ' מדינת ישראל פסקאות 23-43 (פורסם בנבו, 12.08.2012).
 • רע"פ 9818/01 ביטון נ' סולטן, פ"ד נט(6) 554 (2005).
 • ע"פ 217/04 אלקורעאן נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 29.6.2005).
 • ע"פ 6696/96 כהנא נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(1) 535, פסקה 16 לפסק דינו של השופט ברק (1998).
 • ע"פ 552/68 אילוז נ' מדינת ישראל, פ"ד כג(1) 377, 390-388 (1969).
 • ע"פ 3126/96 עמיר נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(3) 638 (1996).
 • רע"פ 4827/95 פולק ואח' נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2) 97, פסקאות 4-1, 19-14 לפסק דינו של השופט ברק (1997).
 • ע"פ 11328/03 מדינת ישראל נ' כיאניה ואח' (פורסם בנבו, 8.9.2005).
3.       כוונה מיוחדת (מניע ומטרה)
 • ע"פ 2831/95 אלבה נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(5) 221, 263-244, 282-276, 302-299, 309-307, 316-311, 320-318, 328-323, 337 (1996).
 • ע"פ 6411/98 מנבר נ' מדינת ישראל, פ"ד נה (2) 150, 210-207 (2000).
 • ע"פ 3116/99 גיל נ' מדינת ישראל, פ"ד נד (4) 193, 206-201 (2000).
·       רע"פ 9818/01 ביטון נ' סולטן, פ"ד נט (6) 554, 580-571 (2005).
 • לוי לדרמן, עמודים 446-437.
 • פלר, כרך א', עמודים 516-505; 554-546.
 • רבין ואקי, עמודים 383-379.
 • רע"פ 11476/04 מדינת ישראל נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ, פסקאות 151-149 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה (פורסם בנבו, 21.2.2010).
 • ע"פ 5640/97 רייך נ' מדינת ישראל, פ"ד נג (2) 433, 475-450 (1999).
 • ע"פ 6327/97, 4392 פוליאקוב נ' מדינת ישראל, פ"ד נג (1) 289, פסקאות 12-7 לפסק דינו של השופט אנגלרד (1999).
 • ע"פ 6258/94 יעקובזון נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(5) 845 (1997).
 • ע"פ 172/88 וענונו נ' מדינת ישראל, פ"ד מד (3) 265, פסקאות 23-20 לפסק דינו של השופטת שמגר; פסק דינו של השופט גולדברג (1990).
 • ע"פ 506/89 נעים נ' רוזן, מה (1) 133 (1990).
 • ע"פ 677/83 בורוכוב נ' יפת, פ"ד לט (3) 205, פסקאות 13-5 לפסק דינו של השופט גולדברג; פסק דינו של השופט ברק (1985).
 • ע"פ 103/88 ליכטמן נ' מדינת ישראל, פ"ד מג (3) 373 (1989).
 • ד"נ 8/68 המטרפסט נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד כב (2) 536, פסקה א' לפסק דינו של השופט אגרנט (1968).
 
4.       פזיזות
 • ע"פ 5612/92 מדינת ישראל נ' בארי, פ"ד מח(1) 302, 364-345 (1993).
 • ע"פ 1713/95 פרידמן נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(1) 265, פסקאות 3-1, 5 לפסק-דינו של השופט קדמי; פסק-דינה של השופטת שטרסברג-כהן (1996).
 • ע"פ 3158/00 מגידיש נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(5) 80 (2000).
 • ע"פ 2772/11 נחמני נ' מדינת ישראל, פסקאות 30-25 לפסק דינו של השופט סולברג (פורסם בנבו, 21.3.2012).
·       ע"פ 2376/12 הינדאוי נ' מ"י, פסקאות 30-21 לפסק דינו של השופט דנציגר (פורסם בנבו, 23.6.2013).
 • לוי לדרמן, עמודים 458-446.
 • פלר, כרך א', עמודים 621-615.
 • רבין ואקי, עמודים 379-371.
 • ע"פ 3841/94 מדינת ישראל נ' צלנקו (פורסם בנבו, 21.8.1994).
 • ע"פ 1100/93 סובאח נ' מדינת ישראל, פ"ד מז(3) 635 (1993).
 • דנ"פ 4279/93 סובאח נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 22.8.1993).
 • ע"פ 26/89 זאב נ' מדינת ישראל, פ"ד מג(4) 631 (1989).
 • ע"פ 1/52 דויטש נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ח 456 (1954).
 • ע"פ 6131/01 מדינת ישראל נ' פרבשטיין, פ"ד נו(2) 24, פסקאות 18-16 (2001).
 • R. v. Caldwell, (1989) 91 Cr. App. Rep. 269.
 • R. v. Cato, [1976] 1 ALL E.R. 260.
 
5.       עבירות המתה – רפורמה חקיקתית
 • הצעת חוק העונשין (תיקון מס 119) (עבירות המתה), התשע"ד-2014.
 • דו"ח הצוות לבחינת יסודות עבירות ההמתה (ועדת קרמניצר), התשע"א-2011.
 
6.       זדון (לימוד עצמי)
 • סעיף 90א(1) לחוק העונשין.
·       ע"פ 4389/93 מרדכי נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(3) 239, פסקאות 9-8 לפסק דינו של השופט ברק (1996).
 • לוי לדרמן, עמודים 467-458.
 • פלר, כרך א', עמודים 516-515.
 • ע"פ 125/50 יעקובוביץ נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ו 560-544, 571-566 (1952).
 • R. v. Cunningham, [1957] 3 W.L.R. 76.
 
7.       עצימת עיניים – עוורון מכוון (לימוד עצמי)
 • סעיף 20(ג)(1) לחוק העונשין.
 • ע"פ 8721/04 אוחנה נ' מדינת ישראל, פסקאות 10-9 לפסק דינו של השופט לוי(פורסם בנבו, 17.6.2007).
 • ע"פ 5612/92 מדינת ישראל נ' בארי, פ"ד מח(1) 302, 364-360 (1993).
 • ע"פ 115/00 טייב נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(3) 289, פסקאות 44-21 לפסק דינו של השופט אנגלרד (2000) [עיינו גם בתקציר עובדות פסק הדין].
 • ע"פ 7296/07 תורן נ' מדינת ישראל, פסקאות 22-16 לפסק דינו של השופט מלצר (פורסם בנבו, 12.8.2010).
·       ע"פ 6471/00 הר-שפי נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(3)756, פסקאות 43-29 (2002).
 • פלר, כרך א', עמודים 530-525.
 • לוי לדרמן, עמודים 467-460.
 • רבין ואקי, עמודים 370-356.
 • ע"פ 538/89 ורשבסקי נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(2) 870 (1990).
 • ע"פ 1282/07 בן אבו נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 25.7.2007).
 • R. v. Moss, [1965] 3 W.L.R. 416.
 
8.       הוכחת המחשבה הפלילית
 • ע"פ 485/82 חברת ב' אידלסון נ' מדינת ישראל, פ"ד לז(4) 823 (1983).
 • ע"פ 172/88 וענונו נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(3) 265, פסקאות 23-20 לפסק דינו של השופט שמגר (1990).
 • ע"פ 7520/02 חמאתי נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(2) 710, 720-717 (2004).
 • ע"פ 7296/07 תורן נ' מדינת ישראל,פסקאות 19-16 לפסק דינו של השופט מלצר (פורסם בנבו, 12.8.2010).
·       ע"פ 8107/10 עזר נ' מדינת ישראל, פסקאות 31-24 (פורסם בנבו, 9.9.2013).
 • לוי לדרמן, עמודים 478-468.
 • פלר, כרך א, עמודים 545-542.
 • ע"פ 690/10 ‏יוסף אבו תיאה נ' מדינת ישראל פסקה 17 (פורסם בנבו, 6.8.2013).
 • ע"פ 297/11 סעיד נ' מ"י, פסקה 41 לפסק דינו של השופט מלצר (פורסם בנבו, 22.7.2013).
 • ע"פ 288/78 איזדמיר נ' מדינת ישראל, פ"ד לד(2) 200 (1979).
 • ע"פ 3289/90 מדינת ישראל נ' בראונר, פ"ד מה(1) 347 (1990).
 
9.       מחשבה פלילית מועתקת (לימוד עצמי)
 • סעיף 20(ג)(2) לחוק העונשין.
·       ע"פ 295/10 פלוני נ' מדינת ישראל פסקאות 77-71 (פורסם בנבו, 2.4.2012).
 • לוי לדרמן, עמודים 499-488.
 • פלר, כרך א', עמודים 593-587.
 • רבין ואקי, עמודים 427-415.
 • ע"פ 406/72 שניר נ' מדינת ישראל, פ"ד כח(1) 234 (1973).
 • ע"פ 388/76 איברהים נ' מדינת ישראל, פ"ד לא(1) 601 (1997).
 • R. v. Latimer, (1886) L.R. 17 Q.B.D. 359.
 • R. v. Pembliton, 12 Cox C.C. 607.
 
 
יא.    רשלנות
1.       הרשלנות – מהותה ובחינתה כדרגת אשם
 • סעיפים 21, 90ב לחוק העונשין.
·       ע"פ 2376/12 מוחמד הינדאוי נ' מדינת ישראל, פסקאות 31-21 (פורסם בנבו, 23.06.2013).
 • לוי לדרמן, עמודים 505-504, 523-520.
 • פלר, כרך א', עמודים 645-621.
 • רבין ואקי, עמודים 447-431.
 • מרים גור אריה "העבירה של גרם מוות ברשלנות והיחס בינה ובין עוולת הרשלנות" משפטים יב 257 (תשמ"ב).
 • מרדכי קרמניצר "על הרשלנות בפלילים יסוד נפשי, יסוד עובדתי או שניהם גם יחד" משפטים כד 71 (תשנ"ד).
 • עדי אזר אשמה, פזיזות ורשלנות במשפט הפלילי (1999).
 • R. v. Adomako, [1994] 3 ALL ER 79.
 • R. v. Beatty, [2008] 5 LRC 10.
 
2.       היבטי הרשלנות
 • ע"פ 1/52 דויטש נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ח 456 (1954).
 • ע"פ 186/80 יערי נ' מדינת ישראל, פ"ד לה(1) 769 (1980).
 • ע"פ 7832/00 יעקובוב נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(2) 534 (2002).
 • ע"פ 119/93 לורנס נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(4) 1 (1994).
·       ע"פ 4188/93 לוי נ' מדינת ישראל, פ"ד מט(1) 539 (1995).
 • לוי לדרמן, עמודים 512-505, 533-523.
 • ע"פ 53/52 רוטנשטרייך נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ז 58 (1952).
 • ע"פ 364/78 צור נ' מדינת ישראל, פ"ד לג(3) 626 (1979).
 • דנ"פ 983/02 יעקובוב נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(4) 385, פסקאות 21-9 (2002).
 • רע"פ 9188/06 עדי נ' מדינת ישראל,פסקאות 30-24 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה (פורסם בנבו, 5.7.2010).
 
3.       אמת המידה לבחינת הרשלנות
 • ע"פ 196/64 היועץ המשפטי לממשלה נ' בש, פ"ד יח(4) 568 (1964).
·       ע"פ 385/89 אבנת נ' מדינת ישראל, פ"ד מו(1) 1 (1991).
 • לוי לדרמן, עמודים 523-512.
 • ע"פ 116/89 אנדל נ' מדינת ישראל, פ"ד מה(5) 276 (1991).
 • ד"נ 15/64 בש נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יט(1) 309 (1965).
 • ע"פ 876/76 ויינגרטן נ' מדינת ישראל, פ"ד לב(2) 29 (1978).
 • ע"פ 364/78 צור נ' מדינת ישראל, פ"ד לג(3) 626 (1979).
 • ע"פ 119/93 לורנס נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(4) 1 (1994).
 
יב.    אחריות קפידה (איסורים מוחלטים)
 • סעיפים 19, 22 לחוק העונשין.
 • חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1986.
·       American Law Institute Model Penal Code Sec. 104 (5) 2.05.
 • רבין ואקי, עמודים 467-451.
 
1.       האיסורים המוחלטים, מהותם והצדקתם
 • ד"נ 11/65 גדיסי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד כ(1) 57 (1966).
·       ע"פ 17/59 מאור-מזרחי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יד 1882 (1960).
 • ע"פ 849/78 מצה נ' מדינת ישראל, פ"ד לג(3) 445 (1979).
 • ע"פ 76/65 גדיסי נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יט(1) 668 (1965).
 • Lambert v. California, 355 U.S. 225 (1957).
 • Gammon (Hong Kong) Ltd. And Others v. Attorney General of Hong Kong, [1984] 2 All 503.
 
2.       פיתוח מושג האחריות הקפידה
 • רע"פ 2929/04 מדינת ישראל נ' אוחנה (פורסם בנבו, 25.6.2007).
 • ע"פ 4783/09 שולשטיין נ' הרשות להגבלים עסקיים,פסקאות 34-19 לפסק דינה של השופטת ארבל; פסק דינו של השופט רובינשטיין (פורסם בנבו, 16.9.2010).
·       ע"פ 706/79 ג'באלי נ' מדינת ישראל, פ"ד לד(3) 169 (1980).
 • פלר, כרך א', עמודים 822-794.
 • אלי לדרמן "האחריות המוחלטת בפלילים: הבעיה ודרכים לפתרונה" מחקרי משפט ג 120 (1984).
 • מרים גור אריה "אחריות מוחלטת לעבירות של 'תקנת ציבור' - קריאה להוצאתה מהמשפט הפלילי ולהעברתה אל המשפט המנהלי" גבורות לשמעון אגרנט 241 (1987).
 • רע"פ 3515/12‏ מדינת ישראל נ' דוד שבתאי (פורסם בנבו, 10.9.2013)
 • רע"פ 1901/13 אסף אופיר נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 7.4.2013)
 • U.S. v. Park, 421 U.S. 658 (1975).
 
יג.     הרחבת מעגל החבות בפלילים
1.       שותפים לדבר עבירה
 • סעיפים 29 - 34ד, והשוו סעיפים 261-260, 262 לחוק העונשין.
·       חוק מאבק בארגוני פשיעה, תשס"ג-2003.
 • גבריאל הלוי שותפות לדבר עבירה (2008).
 • פלר, כרך ב', עמודים 276-200.
 • רבין ואקי, עמודים 598-531.
 
א)      משדל, מסייע ועבריין עיקרי
 • ע"פ 303/82 אדרי נ' מדינת ישראל, פ"ד לז(1) 309 (1983).
 • ע"פ 2638/10 פלוני נ' מדינת ישראל,פסקאות 17-10 לפסק דינו של השופט לוי (פורסם בנבו, 24.3.2011).
 • ע"פ 4188/93 לוי נ' מדינת ישראל, פ"ד מט(1) 539, פסק דינו של השופט גולדברג (1995).
 • דנ"פ 1294/96 משולם נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(5) 1, 37-20, 43-40, 68-53 (1998).
 • ע"פ 2796/95 פלונים נ' מדינת ישראל, פ"ד נא(3) 388, פסקאות 18-17, 38-25 לפסק דינו של השופט ברק; פסק דינו של השופט חשין (1997).
 • ע"פ 4317/97 פוליאקוב נ' מדינת ישראל, נג(1) 289 (1999).
 • ע"פ 4389/93 מרדכי נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(3) 239 (1996).
 • ע"פ 320/99 פלונית נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(3) 22, פסקאות 4-1, 24-13 לפסק דינו של השופט ברק (2001).
 • ע"פ 8469/99 אסקין נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(2) 65, 96-78 (2001).
 • רע"פ 3626/01 ויצמן נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(3), 187, 190-187, 233-206 (2002).
 • ע"פ 2247/10 ימיני נ' מדינת ישראל, פסקאות 70-19 לפסק דינו של השופט עמית (פורסם בנבו, 12.1.2011).
 • ע"פ 10153/07 אשרף בן נזמי קייסי נ' מדינת ישראל פסקאות 45-40 (פורסם בנבו, 30.7.2012)
 • ע"פ 6365/12 ‏פלוני נ' מדינת ישראל, פסקאות 18-9 לפסק דינה של השופטת נאור (פורסם בנבו, 9.10.2013)
·       ע"פ 7894/03 ג'אבר נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו,18.2.2008 ).
 • ע"פ 807/99 מדינת ישראל נ' עזיזיאן, פ"ד נג(5) 747, פסקה ב לפסק דינו של השופט אילן (1999).
 • ע"פ 3575/99 דרעי נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2) 721, 779-778 (2000).
 • ע"פ 8710/96 מרקדו נ' מדינת ישראל, פ"ד נא(5) 481, פסקאות 79, 91-82 לפסק דינו של השופט גולדברג (1997).
 • ע"פ 8250/06 פוטומקה נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 6.11.2008).
 • ע"פ 9826/05 מחאג'נה נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 9.7.2008).
 • ע"פ 6095/08 סלומון נ' מדינת ישראל, פסקאות 13-1 (פורסם בנבו, 29.12.08).
 • ע"פ 5206/98 עבוד נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(4) 18 (1998).
 • ע"פ 9716/02 רימאוי נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 15.2.2010).
 • ע"פ 11331/03 קייס נ' מדינת ישראל, פ"ד נט(3) 453, 477-467 (2004).
 • ע"פ 4463/12 ‏לאוניד ארנבורג נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 13.9.2012).
 • ע"פ 6522/10 נקר נ' מ"י, פסקאות 31-23, 40 לפסק דינו של השופט גרוניס (פורסם בנבו, 2.5.2013).
 • ע"פ 3/10 אוחנה נ' מ"י, פסקאות 125-110 לפסק דינו של השופט רובינשטיין (פורסם בנבו, 27.12.2012).
 • R. v. Calhaem, [1985] 2 ALL E.R. 226.
 • R. v. Dunnington, [1984] 1 ALL E.R. 676.
 • Attorney General v. Able, [1984] 1 ALL E.R. 277.
 • R. v. Jefferson, [1994] 1 ALL E.R. 273.
 
ב)       אחריות שותף למעשי שותפו (אחריות נגררת)
 • סעיף 34א לחוק העונשין.
 • ע"פ 4389/93 מרדכי נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(3) 239 (1996).
 • דנ"פ 1294/96 משולם נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(5) 1, פסקאות 38-36 לפסק דינו של השופט מצא (1998).
 • ע"פ 147/77 סעדיה נ' מדינת ישראל, פ"ד לא(3) 421 (1977).
 • ע"פ 3390/98 רוש נ' מדינת ישראל, פ"ד נג(5) 871 (1999).
 • ע"פ 5022/01 מדינת ישראל נ' אטיאס, פ"ד נו(1) 856 (2001).
·       ע"פ 4478/03 פורטנוי נ' מדינת ישראל, פ"ד נט(1) 97, 110-109 (2004).
 • פלר, כרך ב', עמודים 344-321.
 • רבין ואקי, עמודים 611-598.
 • ע"פ 4424/98 סילגדו נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(5) 529, פסקאות 16-9 לפסק דינו של השופט ברק (דעת הרוב) ופסקאות 2-8 לפסק דינה של השופטת שטרסברג-כהן (דעת יחיד) (2002).
 • ע"פ 9687/09 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקאות 19-22 לפסק דינה של השופטת ארבל (פורסם בנבו, 17.1.2013)
 • ע"פ 377/67 דהאן נ' מדינת ישראל, פ"ד כג(1) 197, 237-218 (1969).
 • ד"נ 7/69 אליאס נ' מדינת ישראל, פ"ד כג(1) 561 (1969).
 • ע"פ 552/68 אילוז נ' מדינת ישראל, פ"ד כג(1) 377 (1969).
 • ע"פ 35/89 לוגסי נ' מדינת ישראל, פ"ד מו(1) 235 (1991).
 • R. v. Howe, [1986] 1 ALL E.R. 833.
 • Hui Chi-Ming v. R, [1991] 3 All E.R. 897.
 • R. v. Uddin [1998] 2 ALL E.R. 744.
 
2.       אחריות שילוחית בפלילים (לימוד עצמי)
 • ע"פ 378/78 ברק נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"דלג(1) 438 (1979).
·       המ' 95/80 שטרנשוס נ' מדינת ישראל, פ"ד לה(1) 661 (1980).
 • אלי לדרמן "אחריות שילוחית בעבירת אשם" עיוני משפט י 61 (תשמ"ו).
 • פלר, כרך א', עמודים 700-680.
 • ע"פ 232/62 שפאר, תוסיה כהן ושות נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יז 1905 (1963).
 • ע"פ 3027/90 חברת מודיעים בינוי ופיתוח בעמ נ' מדינת ישראל, פ"ד מה(4) 364, פסקאות 23-1 לפסק דינו של השופט ברק (1991).
 • Vane v. Vane, [1965] A.C. 486.
 • Howken v. Robinson, [1972] 2 ALL E.R. 786.
 
 
3.       קשר
·       סעיפים 500-499 לחוק העונשין.
 • פלר, כרך ב', עמודים 359-350.
 • מרדכי קרמניצר "על מהות הקשר הפלילי ועל היחס בינו לבין השידול לדבר עבירה" משפטים יד 231 (תשמ"ד).
 
א)      מהות הקשר
 • ע"פ 461/92 זכאי נ' מדינת ישראל, פ"ד מז(2) 580 (1993).
 • ע"פ 2796/95 פלונים נ' מדינת ישראל, פ"ד נא(3) 388, 401-399 (1997).
·       ע"פ 11068/08 מדינת ישראל נ' סנקר, פסקה 21 לפסק דינו של השופט עמית (פורסם בנבו, 12.7.2010).
 • ע"פ 697/78 תמיר נ' מדינת ישראל, פ"ד לג(2) 415 (1979).
 • ע"פ 144/92 קבלרו נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(2) 407 (1994).
 • ע"פ 4038/93 אלקסלסי נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(3) 309 (1994).
 • ע"פ 4938/94 שמרלינג נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(5) 181 (1996).
 • ע"פ 5140/99 וידאל נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(2) 844 (2002).
 • ע"פ 3338/99 פקוביץ נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(5) 667, 716-704 (2002).
 • Yip Chir Cheun v. R, [1994] 2 ALL E.R. 924.
 
ב)       אחריות קושר למעשי קושר אחר
·       סעיף 499(ב) לחוק העונשין.
 • ש"ז פלר "האם קיים עוד 'דין קשר' נוסף על דין הקשר" משפטים כז 631.
 • ע"פ 196/75 בן-שושן נ' מדינת ישראל, פ"ד ל(3) 215 (1976).
 • ע"פ 290/88 ג'ראר נ' מדינת ישראל, פ"ד מג(4) 696 (1989).
 • דנ"פ 1365/96, 1294 משולם נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(5) 1, 30, 62-63 (1998).
 •  
 
יד.    ניסיון
1.       יסודות העבירה
 • סעיפים 28-25, 30 לחוק העונשין.
 • ע"פ 180/83 סרור נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(2) 444 (1984).
 • ע"פ 5150/93 סריס נ' מדינת ישראל, פ"ד מח(2) 183 (1994).
 • ע"פ 9511/01 קובקוב נ' מדינת ישראל , פ"ד נו(2) 678 (2002).
 • ע"פ 11068/08 מדינת ישראל נ' סנקר, פסקאות 39-37 לפסק דינו של השופט עמית (פורסם בנבו, 12.7.2010).
·       ע"פ 7725/11 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקאות 30-26 (פורסם בנבו, 24.1.2013).
·       ע"פ 1599/08 לוינשטיין נ' מדינת ישראל, פסקאות 41-40 לפסק דינו של השופט מלצר (פורסם בנבו 19.02.2009).
 • פלר, כרך ב', עמודים 117-116, 81-79, 65-60.
 • רבין ואקי, עמודים 525-493.
 • ע"פ 7399/95 נחושתן תעשיות מעליות בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(2) 105, פסקה 9ג לפסק דינו של השופט קדמי (1998).
 • ע"פ 7260/98, 7068 חכמי נ' מדינת ישראל, פ"ד נג(3) 582, פסקאות 22-21 לפסק דינו של השופט מצא (1999).
 • ע"פ 115/77 לב נ' מדינת ישראל, פ"ד לב(2) 505, 522-521 (1978).
 • ע"פ 2776/97 מדר נ' מדינת ישראל, פ"ד נג(3) 236 (1999).
 • ע"פ 400/88 ע'ית נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(1) 778 (1990).
 • רע"פ 7560/01 התובע הצבאי הראשי נ' שובין, פ"ד נט(3), 931 (2004).
 • ע"פ 9849/05 מדינת ישראל נ' ברואיר (פורסם בנבו, 23.11.2006).
 • ע"פ 5268/04 מינין נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 7.11.2005).
 • ע"פ 10110/03 גמליאל נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 11.12.2006).
 • Duo V. Duo (No. 3 of 1992), [1994] 2 All E.R. 121.
 
 
2.       ניסיון בלתי צליח
·       סעיף 26 לחוק העונשין.
 • פלר, כרך ב', עמודים 171-117.
 • ע"פ 675/85 גרציאנו נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(3) 763 (1986).
 • ע"פ 560/70 סעדיה נ' מדינת ישראל, פ"ד כה(1) 704 (1971).
 • R. v. Shivpuri, [1987] A.C.1.
 • Anderton v. R., [1985] 2 ALL E.R. 355.
 
טו.    אחריות תאגידים ומנהלים
 • סעיף 23 לחוק העונשין.
 • ע"פ 3027/90 מודיעים נ' מדינת ישראל, פ"ד מה(4) 365 (1991).
 • ע"פ 5734/91 מדינת ישראל נ' בנק לאומי להשקעות בע"מ, פ"ד מט(2) 4, 12-4, 23-3 (1995).
 • ע"פ 3891/04 ערד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד ס(1) 294, פסקאות 66-65 לפסק דינו של השופט ריבלין (2005).
·       רע"פ 8487/11 ‏חברת נמלי ישראל- פיתוח ונכסים בע"מ נ' מדינת ישראל - המשרד להגנת הסביבה‏ (פורסם בנבו, 23.10.2012).
 • ע"פ 2910/94 יפת נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(2) 221, פסקאות 248-238 לפסק דינו של השופט לוין (1996).
 • ע"פ 109/72 מדינת ישראל נ' פז, פ"ד כח(1) 93 (1973).
 • ע"פ 137/79גלנט נ' מדינת ישראל, פ"ד לה(3) 746 (1981).
 • ע"פ 7399/95 נחושתן תעשיות מעליות בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(2) 105 (1998).
 • ע"פ 115/77 לב נ' מדינת ישראל, פ"ד לב(2) 505 (1978).
 • U.S v. Bank of New England, 821 F.2d 844 (1987).
 • Attorney General’s Reference (No. 20 of 1999) (2000) 3 All. E.R. 182.
 
 
 
 
טז.   ההגנות – סייגים וחריגים לאחריות הפלילית
מבין פרקי המשנה שלהלן, תתבקשו ללמוד באופן עצמאי פרק אחד. פרטים ימסרו בתחילת סמסטר ב'.
1.       כללי
 • סעיפים 34ו - 34כ לחוק העונשין.
·       ע"פ 4675/97 רוזוב נ' מדינת ישראל, פ"ד נג(4) 337 (1999).
 • פלר, כרך ב', עמודים 373-363.
 • רבין ואקי, עמודים 643-623.
 
2.       כורח
 • סעיפים 34יב, 34יד, 34טו, 34טז לחוק העונשין.
 • ע"פ 3920/00 פלונית נ' מדינת ישראל, פ"ד נז(2) 1 (2003).
·       ע"פ 558/73 חקק נ' מדינת ישראל, פ"ד כח(1) 596 (1974).
 • פלר, כרך-ב', עמודים 386-373.
 • R. v. Sharp, [1987] 3 ALL. E.R. 103.
 
3.       צורך והגנה עצמית
 • סעיפים 34י, 34י1, 34יא, 34יד, 34טו, 34טז לחוק העונשין.
 • ע"פ 89/78 אפנג'ר נ' מדינת ישראל, פ"ד לג(3) 141, פסק דינו של השופט אלון (1979).
 • ע"פ 410/71 הורוביץ נ' מדינת ישראל, פ"ד כו(1) 624 (1972).
 • ע"פ 61/83 שוקרון נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(2) 617 (1984).
 • ע"פ 298/88 טויטו נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(1) 151 (1989).
 • ע"פ 4191/05 אלטגאוז נ' מדינת ישראל, פסקאות 15-13 לפסק דינה של השופטת ארבל (פורסם בנבו, 25.10.2006).
 • ע"פ 6147/07 אביסידריס נ' מדינת ישראל, פסקאות 33-31 לפסק דינה של השופטת נאור (פורסם בנבו, 2.7.2009).
·       ת"פ (ב"ש) 1010/07 מדינת ישראל נ' דרומי, פסקאות 8-1 לפסק דינה של השופטת ברקאי; פסק דינו של השופט ואגו (פורסם בנבו, 15.7.2009).
 • פלר, כרך ב', 387-448.
 • אהרן אנקר ורות קנאי "הגנה עצמית וצורך" פלילים ג 5 (1994).
 • ע"פ 196/85 זילברברג נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 485 (1990).
 • ע"פ 597/88 אנג'ל נ' מדינת ישראל, פ"ד מו(5) 221 (1992).
 • ע"פ 3178/90 גלמן נ' מדינת ישראל, מז(5) 370 (1993).
 • ע"פ 4785/90 ג'בארין נ' מדינת ישראל, מט(5) 221 (1995).
 • R. v. Bird, [1985] 2 ALL E.R. 513.
 • Attorney General Reference, (No. 2 of 1983) [1984] 1 ALL E.R. 988.
 • A. v. Clegg, [1995] 1 ALL E.R. 334.
 • R. v. Quayle, [2006] 1 All E.R. 988, 1024-28.
 
4.       טעות במצב דברים וטעות בדין
 • סעיפים 34יח-34יט לחוק העונשין.
 • ע"פ 4188/93 לוי נ' מדינת ישראל, פ"ד מט(1) 539, פסקאות 3-1, 23 לפסק דינו של השופט גולדברג (1995).
 • דנ"פ 1294/96 משולם נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(5) 1 (הש' מצא פסקאות 8-15) (1998).
 • ע"פ 5672/05 טגר בע"מ נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 21.10.2007).
 • ע"פ 1672/06 בלילי נ' מדינת ישראל, פסקאות 11, 13-12 לפסק דינו של השופט פוגלמן (פורסם בנבו, 10.3.2008).
·       ע"פ 4191/05 אלטגאוז נ' מדינת ישראל, פסקאות 18-11 לפסק דינה של השופטת ארבל (פורסם בנבו, 25.10.2006).
 • פלר, כרך ב', עמודים 545-515.
o        ע"פ 5612/92 מדינת ישראל נ' בארי, פ"ד מח(1) 302, 345 ואילך (1993).
o        ע"פ 54/49 היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' עסלה, פ"ד ד 497 (1950).
o        ע"פ 115/00 טייב נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(3) 289 (2000).
o        ע"פ 291/62 אבו רביע נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יז 2913 (1963).
o        ע"פ 256/78 הן נ' מדינת ישראל, פ"ד לד(3) 589 (1979).
o        ע"פ 845/02 מדינת ישראל נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית לישראל בע"מ, פ"ד סב(3) 307 (2007).
o        R. v. Morgan, [1975] 2 ALL E.R. 347.
o        R. v. Williams, [1987] 3 ALL E.R. 411.
o        Beckford v. R, [1987] 3 ALL E.R. 425.
 
5.       שכרות
·       סעיף 34ט' לחוק העונשין.
 • פלר, כרך ב', עמודים 615-587.
 • רבין ואקי, עמודים 704-695.
 • ע"פ 2454/02 טיקמן נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 12.12.2005).
 • ע"פ 2370/06 אונויאטוב נ' מדינת ישראל, פסקה 13 לפסק דינו של השופט לוי (פורסם בנבו, 14.11.2007).
 • ע"פ 6656/08 חביבולין נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 6.1.2010)
 • ע"פ 900/07 פלוני נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 5.7.2010).
 • רע"פ 6382/11 קאדריה נ' מ"י, פסקאות נו-צד לפסק דינו של השופט רובינשטיין (פורסם בנבו, 9.6.2013).
 • R. v. Hardie, [1984] 3 ALL E.R. 848.
 • D. P.P. v. Majewski, [1976] 2 ALL E.R. 142.
 • R. v. Kingston, [1994] 3 ALL E.R. 353.
 
6.       זוטי דברים
·       סעיף 34יז לחוק העונשין.
 • פלר, כרך ב', עמודים 618-615.
 
 
7.       הגנה מן הצדק (השתק פלילי)
 • ע"פ 2910/94יפת נ' מדינת ישראל,פ"ד נ(2) 221, פסקאות 26, 189-151 לפסק דינו של השופט לוין (1996).
·       ע"פ 4855/02 מדינת ישראל נ' בורוביץ, פ"ד נט(6) 776, פסקאות 22-17, 66-60 (2005).
 • ע"פ 6471/00 הר-שפי נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(3)756 (2002).
 • על"ע 2531/01חרמוןנ' הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין, פ"ד נח(4) 55 (2004).
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת