חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שפה והבנת האחר
  Language and Understanding Others                                                                    
0721-8030-01
חינוך
סמ'  א'1200-1400328שרת - מדעי החינוךסמינר ד"ר בלבן נגה
סמ'  ב'1200-1400328שרת - מדעי החינוךסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
כיצד אנחנו מבינים את בני שיחנו? כיצד הם מבינים אותנו? האם יש כללים לניהול שיחה, ואם כן מהם?
אילו מנגנונים קוגנטיביים מאפשרים הבנה של האחר במהלך השיח? אילו מנגנונים לשוניים מאפשרים לנו להביע את הבנת האחר?
הסמינריון יעסוק בשאלות אלו ובחשיבותן להבנת התפתחות היכולות השפתיות של בריאים, אוטיסיטים ומטופלים שעברו פגיעה מוחית. במהלך הסמינריון נסקור עבודות המשלבות ניתוח פרגמטי עם מחקר אמפירי.
עבודות המחקר של הסטודנטים יעסקו בשאלות העולות מהמפגש שבין היכולות הקוגניטיביות המאפשרות את הבנת האחר והמנגנוניים הלשוניים המבטאים הבנה זו.
Course description
How do we understand our interlocutors? How do they understand us? Does discourse develop according to guidelines? And if so, what are those guidelines? What are the cognitive abilities that are involved in understanding others during discourse? What are the linguistic abilities that allow us to express this understanding?
During the seminar we will discuss these questions and their importance to the understanding of normal linguistic developmental and that of autistic and brain damaged patients. We will review studies that combine pragmatic analysis and empirical research.
The student's research projects will consider questions regarding the cognitive abilities that allow understanding others and the linguistic expression of that understanding.
סילבוס מפורט

חינוך
0721-8030-01 שפה והבנת האחר
Language and Understanding Others
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר בלבן נגה

666סילבוס מפורט/דף מידע
החוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי
 
שפה והבנת האחר
Language and understanding others
0721:8030:01 סמינריון שנתי (2 ש"ש) במסגרת לימודים לקראת תואר שני
ימי שני 12:15-13:45 תשע"ה 2014-15
בניין שרת חדר 328
 
ד"ר נגה בלבן
nogab@post.tau.ac.il
שעת קבלה: ימי שני 14:00-15:00 בתיאום מראש
 
הסמינריון יעסוק בהיבטים של השפה המבטאים את היכולת שלנו להבין את האחר ובליקויים ביכולת זו בקרב אוכלוסיות שונות. השאלות המרכזיות בהן נעסוק הן: כיצד אנחנו מבינים את בני שיחנו? כיצד הם מבינים אותנו? האם יש כללים לניהול שיחה, ואם כן מהם? אילו מנגנונים קוגנטיביים מאפשרים הבנה של האחר במהלך השיח? אילו מנגנונים לשוניים מאפשרים לנו להביע את הבנת האחר? נעסוק בחשיבותן של שאלות אלו להבנת התפתחות היכולות השפתיות של בריאים, אוטיסיטים ומטופלים שעברו פגיעה מוחית.
במהלך הסמסטר הראשון נעסוק בשלושה נושאים
פרגמטיקה: מה מקומה במסגרת חקר היכולות הלשוניות של אוכלוסיות שונות, אילו שאלות עולות במסגרת מחקר זה? באילו מסגרות תיאורטיות נערך המחקר בתחום ובעזרת אילו כלי מחקר?
תיאוריית המינד (תום): מהי? מה תרומתה למחקר השפתי והפרגמטי בקרב אוכלוסיות שונות?
יכולות שפה תלויות תום: אילו יכולות לשוניות נוגעות לקשר בין התחומים האלו ואילו יכולות אינן תלויות בהם.
 
 
במהלך הסמסטר השני נעסוק בביצוע עבודות הסמינריון
בחלק מהשעורים יוצגו עבודות המחקר ע"י הסטודנטים וחלק מהשיעורים יוקדשו לפגישות אישיות.
מטלות הקורס
הצגת מאמר בכיתה (10% מהציון)
במהלך הסמסטר הראשון יציגו כל זוג סטודנטים מאמר העוסק במחקר אמפירי באחד מהתחומים בהם נעסוק. ניתן לבחור מאמר מרשימת הקריאה או מאמר אחר על פי בחירתכם, בתיאום מראש.
 
הגשת הצעת המחקר
עבודות המחקר יבוצעו בזוגות או בשלשות. עד סיום הסמסטר הראשון (עד תאריך 25.1.2015) תגיש כל קבוצה הצעה למחקר שאותו יבצעו במהלך הסמסטר השני. הצעת המחקר תכלול רקע קצר, את שאלת המחקר ושיטת הבדיקה. לא יותר משני עמודים.
 
הצגת תוכניות המחקר והגשתן (15% מהציון)
סמסטר ב' יוקדש לביצוע עבודות המחקר. במהלכו יציגו הקבוצות את המחקר לפני הכתה: רקע קצר, שאלת המחקר, הכלים שישמשו לבחינת שאלת המחקר ותוצאות ראשוניות (אם יאספו עד מועד ההצגה).
ההצגה בכתה תלווה בהגשה בכתב של תוכניות המחקר (מועד ההגשה: 29.03.2015) תוכנית המחקר תכלול סקירת הספרות הרלונטית ושאלת המחקר, תיאור מלא של שיטת המחקר, כלי המחקר ותוצאות ראשוניות, אם יאספו עד אז. לא יותר משמונה עמודים.
הגשת הסמינריון (75% מהציון)
מועד ההגשה הסופי הוא: 1.10.2015
 
 
רשימת הקריאה מופיעה באתר הקורס: לקראת כל שיעור הסטודנטים מתבקשים לקרוא את המאמרים שיידונו בהם בשיעור. עידכונים לגבי הקריאה יופיעו באתר הקורס.
 
תוכנית הסמינריון:
סמסטר א':
שיעור 1 מבוא – פרגמטיקה ותום
שיעור 2-3 פרגמטיקה – גישות תיאורטיות לתקשורת ושיח
שיעור 4-5 תיאוריית המיינד – הגדרת התחום, שאלות המחקר המרכזיות
שיעור 6-7 תיאוריית המיינד ושפה
שיעור 8-10 תיאוריית המיינד והיבטי שפה תלויי תום
שיעור 11-13 הצגת מאמרים על ידי הסטודנטים
 
סמסטר ב':
שיעור 1 מבנה עבודת המחקר ואופן כתיבת הדיווח עליה
יקבע בהמשך
בתיאום עם מהלך התקדמות המחקרים השלמות בהתאם לנושאי העבודות
פגישות אישיות להדרכה ועיבוד התוצאות
הצגת עבודות המחקר על ידי הסטודנטים
 
 
רשימה ביבליוגרפית
Theory of Mind
Apperly, I. (2010). Mindreaders : the cognitive basis of Theory of Mind. Hove: Psychology Press.
Apperly. I. A., Sampson, D., & Humphreys, G. W. (2009). Studies of adults can inform accounts of theory of mind development. Developmental psychology, 45, 190-201.
Bloom, P. (2000). Two reasons to abandon the false belief task as a test of theory of mind. Cognition, 77, 25-31.
Gallagher, H. L., Happé, F., Brunswick, N., Fletcher, P. C., Frith, U., & Frith, C. D. (2000). Reading the mind in cartoons and stories: an fMRI study of `theory of mind’ in verbal and nonverbal tasks. Neuropsychologia, 38, 11-21.
Happé, F., Brownell, H., & Winner, E. (1999) Acquired ‘theory of mind’ impairments following stroke. Cognition, 70, 211-240.
Happé, F., & Loth, E. (2002). Theory of mind and tracking speakers’ intentions. Mind and Language, 17, 24-36.
Jollife, T., & Baron-Cohen, S. (1999). The strange stories test: a replication with high-functioning adults with autism or Asperger syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29, 395-406.
Keysar, B. Lin, S., Barr, D. J. (2003). Limits on theory of mind use in adults. Cognition, 89, 25-41.
Nadig, A., Vivanti, G., & Ozonoff, S. (2009). Adaptation of object description to a partner under increasing communicative demands: A comparison of children with and without Autism. Autism Research, 2, 334-347.
Perner, J., & Wimmer, H. (1985). “John thinks that Mary thinks that…”: Attribution of second-order beliefs by 5- to 10-year-old children. Journal of Experimental Child Psychology, 39, 437-471.
Roth, D., & Leslie, A. M. (1998). Solving belief problems: towards a task analysis. Cognition, 66, 1-31.
Wimmer, H., & Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and constraining function of wrong beliefs in young children's understanding of deception. Cognition, 13, 103-128.
Ziv, M., & Frye, D. (2004). Children's understanding of teaching: The role of knowledge and belief. Cognitive Development, 19, 457-477.
Ziv, M., Solomon, A., & Frye, D. (2008) Young children's recognition of the intentionality of teaching. Child Development, 79, 1237-1256.
 
Pragmatics
Ariel, M. (2001). Accessibility theory: An overview. In: T. Sanders, J. Schilperoord & W. Spooren (Eds.), Text Representation: Linguistics and Psycholinguistics Aspects (pp. 29-87). Amsterdam: Benjamins.
Carston, R. (2002). Thoughts and utterances: The pragmatics of explicit communication. Oxford: Blackwell.
Filippova, E., & Astington, J. W. (2008). Further development in social reasoning revealed in discourse irony understanding. Child Development, 79, 126-138.
Grice, P. (1989). Studies in the way of words. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Happé, F. (1993). Communicative competence and theory of mind in Autism: A test of relevance theory. Cognition, 48, 101-119.
Loukusa, S., & Molianen, I. (2009). Pragmatic inference abilities in individuals with Asperger syndrome or high functioning autism. A review. Research in Autism Spectrum Disorder, 3, 890-904.
Sperber, D., & Wilson, D. (1995). Relevance: Communication and cognition. Oxford: Blackwell. (Original work published in 1986).
Surian, L., Baron-Cohen, S., & Van der Lely, H. (1996). Are children with Autism deaf to Gricean Maxims? Cognitive Neuropsychiatry, 1, 55-71.
Hale, C. M., & Tager-Flusberg, H. (2005). Social communication in children with autism: The relationship between theory of mind and discourse development. Autism, 9, 157-178.
 
Theory of Mind and Language
Arnold, J. E., Benneto, L., & Diehl, J. J. (2009). Reference production in young speakers with and without autism: Effects of discourse status and processing constraints. Cognition, 110, 131-146.
Astington, J. W., & Jenkins, J. M. (1999). A longitudinal study of the relationship between language and theory of mind development. Developmental Psychology, 35, 1311-1320.
Avram, I., & Armon-Lotem, S. (2005). The autonomous contribution of syntax
and pragmatic: The acquisition of the Hebrew definite article. In: A. M. Di Sciullo and R. Delmonte (Eds.), Universal grammar and the external systems (pp. 169-182). Amsterdam: John Benjamins.
Baron-Cohen, S., Ring, H., Moriarty, J., Schmitz, B., Costa, D., & Ell, P. (1994). Recognition of mental state terms. Clinical findings in children with autism and a functional neuroimaging study of normal adults. British Journal of Psychiatry, 165, 640- 649.
Booth, J. R., Hall, W. S., Robison, G. C., & Kim, S. Y. (1997). Acquisition of the mental state verb know by 2- to 5- year-old children. Journal of Psycholinguistic Research, 26, 581- 603.
Brownell, H., Pincus, D., Blum, A., Rehak, A., & Winner, E. (1997). The effects of right hemisphere brain damage on patients' use of terms of personal reference. Brain and Language, 57, 60-79.
Campbell, A. L., Brooks, P., & Tomasello, M. (2000) Factors affecting young children's use of pronouns as referring expressions. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 43, 1337-1349.
Graćia-Pérez, R. M., Hobson, R. P., & Lee, A. (2008). Narrative role-taking in autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38, 156-168.
Montgomery, D. (1997). Wittgenstein's private language argument and children's understanding of the mind. Developmental Review, 17, 291-320.
Moore, C., Brynt, D., & Furrow, D. (1989). Mental terms and development of certainty. Child Development, 60, 167-171.
Moore, C., & Furrow, D. (1991). The development of the language of belief: The expression of relative certainty. In D. Frye and C. Moore. Children's theories of mind: Mental states and social understanding (pp. 173-193). Hillsdale, NJ, England: Erlbaum.
O'Connor, I. M., & Klein, P. D. (2004). Exploration of strategies for facilitating the reading comprehension of high-functioning students with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34, 115- 127.
Papafragou, A., Cassidy, K., & Gleitman, L. (2007). When we think about thinking: The acquisition of belief verbs. Cognition, 105, 125-165.
Schaeffer, J., & Hacohen, A. (2003). The dissociation between grammar and pragmatics: evidence from English SLI. In Proceedings of the Israel Association for Theoretical Linguistics, IATL 19, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva.
Schaeffer, J., & Matthewson, L. (2005). Grammar and pragmatics in the acquisition of article systems. Natural Language & Linguistic Theory, 23, 53-101.
Spanoudis, G., Natsopoulos, D., & Panayiotou, G. (2007). Mental verbs and pragmatic language difficulties. International Journal of Language and Communication Disorders, 42, 487-504.
Taylor, T. J. (2012). Understanding others and understanding language: How do children do it? Language Science, 34, 1-12.
Winner, E., Brownell, H., Happé, F., & Blum, A., & Pincus, D. (1998) Distinguishing lies from jokes: Theory of mind deficits and discourse interpretation in right hemisphere brain- damaged patients. Brain and Language, 62, 89-106.
 
Theory of Mind: Cognition and Emotion
Adenzato, M., & Bucciarelli, M. (2008). Recognition of mistakes and deceits in communicative interaction. Journal of Pragmatics, 40, 608-629.
Baron-Cohen, S., O'Riordan, M., Stone, V., Jones, R., & Plaisted, K. (1999). Recognition of faux pas by normally developing children and children with Asperger syndrome or high-functioning autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29, 407-418.
Cutting, A. L., & Dunn, J. (1999). Theory of mind, emotion understanding, language and family background: Individual differences and inter-relations. Child Development, 70, 853–865.
Cutting, A. L. & Dunn, J. (2002). The cost of understanding other people: Social cognition predicts young children's sensitivity to criticism. Journal of Child psychology and Psychiatry, 43, 849-860.
de Rosnay, M., Pons, F., Harris, P. L., Morrell, J. M. B. (2004). A lag between understanding false belief and emotion attribution in young children: Relationships with linguistic ability and mothers' mental state language. British Journal of Developmental Psychology, 22, 197-218.
Talwar, V., Gordon, H. M., & Lee, K. (2007). Lying in elementary school years: Verbal deception and its relation to second order belief understanding. Developmental psychology, 43, 804-810.
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת