חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  החוויה המיסטית בחסידות: קריאה בספר החסידי פרי הארץ
  Magic, Mysticism and Religion                                                                        
0697-4083-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'1000-1400207כיתות דן-דודסמינר פרופ מרגולין רון
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הספר "פרי הארץ" הוא אוסף קטן ואיכותי של דרשותיו ומכתביו של ר' מנחם מנדל מויטבסק תלמיד המגיד ממזריטש שעלה לארץ ישראל עם משפחתו ותלמידו אברהם מקאליסק בראש קבוצה של שלוש מאות איש בשנת תקל"ז 1777. זהו אחד מספרי ראשית החסידות החשובים ביותר שיש בו ללמד על תפיסת עולמו הרוחנית של אחד האישים המרכזיים בחצרו של המגיד ממזריטש תלמיד הבעש"ט שרעיון דיבוק ואהבת החברים היה אחד מרעיונות היסוד של משנתו. בסמינר נקרא בספר בעיון במטרה לברר מה טיבה של החוויה הרוחנית מיסטית המשתקפת מתורותיו של אחד המורים הרוחניים המקוריים והמרשימים ביותר בראשית החסידות ומהי חווית האהבה בין חברי הקבוצה עליה הוא מרבה לדבר
Course description
Pri Haretz is a small collection of homilies and writings of Rabbi Menachem Mendel from Vitebsk, a student of the Maggid of Mezritch, who immigrated to the Holy Land with his family and his student, Abraham from Kalisk, at the head of a group of three hundred people in 1777. It is one of the most important books of early Hassidism, with much to teach on the spiritual perspective of one of the central figures in the Maggid of Mezritch's court, who of course had been the most important student of the Baal Shem Tov. In the seminar we will read the book in order to look at the nature of the spiritual-mystical experience reflected in the writings of one of the most original and impressive early Hassidic masters, discuss ideas such as Dibbuk and the love of friends that were central to Rabbi Menachem Mendel's teachings, and find out what the experience of love among group members he wrote so much about consists of.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת