חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  התפתחות הכשרת הקרקע באזורים הרריים
  Development of Land Reclamation in Mountainous Regions  
0691-4484-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1600-1800013 יד אבנרשיעור ות ד"ר רון צבי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

 

(קורס מספר 06914484)

 

שו"ס

 

ד"ר צבי רון

 

מטרת הקורס

 

לימוד הגורמים להתיישבות באזורים הרריים בארץ ישראל בתקופות ובתרבויות שונות.         הכרת תנאי המדרונות והתפתחות הקרקע ושימור הקרקע באזורים ההרריים. התהליכים הפיסיים המעצבים אותם.
ההתיישבות ושימושי הקרקע באזורים ההרריים בארץ ישראל. התערבות האדם בעיצוב נופי ההר בארץ ישראל ויחסי הגומלין שבין האדם לבין הנוף ההררי. הדגש יושם על הכשרת קרקע ופיתוח החקלאות באזורים הרריים – חקלאות המדרגות בהרי ארץ ישראל, בעבר: בחקלאות הקדומה והמסורתית ובהתיישבות היהודית החדשה בדורות האחרונים.
במסגרת הקורס נצא לסיור בנושאי חקלאות המדרגות ופיתוח מעיינות לחקלאות שלחין בהרי ירושלים.

 

נושאי הלימוד המרכזיים:

 

1. אזורים הרריים בא"י כאזורים שוליים להתיישבות האדם והגורמים לראשית התיישבות האדם בהם. 
2. ראשיתה של ההתיישבות בהרים במרחבים מיוערים - ברוא היערות לצורכי פתוח חקלאות והשפעתו על סחיפת הקרקע.
3. ראשית הדרוג החקלאי: הכשרת הקרקע במדרונות והתפתחות תרבות המדרגות החקלאיות, הטרסות, כפתרון יעיל למניעת סחיפה וליצירת תנאים המאפשרים קיום חקלאות יציבה במדרונות ההרים.
4. קצב היווצרות קרקע ומידת סחיפתה במדרונות ההרים בארץ ישראל. מקור הקרקע במדרגות החקלאיות.
5. סוגי המדרגות החקלאיות ושיטות הכשרתן: מדרגות בעל ומדרגות שלחין. מדרגות בנויות ומדרגות חצובות: מבנה המדרגות החקלאיות לסוגיהן ולחלקיהן ותפקידן. 
6. טכנולוגיות של הכשרות קרקע קדומות , מסורתיות ומודרניות.
התפתחות המיכון להכשרת קרקע ולעיבוד חקלאי בחקלאות המודרנית בהר והשפעתו.
7. פתוח מעיינות לחקלאות שלחין בימי קדם ובחקלאות המסורתית.
8. חידוש ההתיישבות החקלאית היהודית והכשרת קרקע בהר בשלהי תקופת השלטון הטורקי ובתקופת המנדט הבריטי.
9. ההתיישבות החקלאית ופיתוח הכשרת קרקע וחקלאות נרחבים בחבלי ההר: בהרי ירושלים ובגליל מאז קום המדינה. תכנון שימושי קרקע חקלאיים בישובי חבל ההר.
10. תפוצת המדרגות החקלאיות בהרי א"י . הגורמים הפיסיים והתרבותיים המשפיעים על התפרוסת, הצפיפות והמערך של המדרגות החקלאיות. יחסי המיקום שבין היישובים לבין השטחים החקלאיים במרחב ההררי.
11. דעיכתה של החקלאות ושימושי הקרקע החקלאיים בחבלי ההר מאז שנות השבעים של המאה העשרים. נטישת מרבית השטחים החקלאיים. המעבר מהתיישבות חקלאית להתיישבות פרברית
.

Course description

LAND RECLAMATION IN HILLY REGIONS IN THE LAND OF ISRAEL

 

 

Dr. Zvi Ron

 

 

Course given in the Department of Geography and Human Environment

 

Tel-Aviv University

 

 

 

Aim of the Course:

 

 

Studying the factors leading to settlement in hilly regions in the Land of Israel , at different periods and of different cultures. Recognition of the condition of slopes and soil development and conservation in the hilly regions of the Land of Israel and the physical processes that form them.

 

Settlements and landuse in the hilly regions of the Land of Israel and the reciprocal relations between man and the hilly landscape. Emphasis will be placed on creation of agricultural terraces as a basis for agriculture and development in those hilly regions, in the past in ancient and traditional agriculture as well as in the renewed Jewish settlement of recent generations.

 

The course will include field trips dealing with topics such as terrace agriculture and the development of springs for irrigated agriculture in the hills of Jerusalem .

 

 

Main Topics of Study:

 

 

1.        Hilly regions in the Land of Israel as marginal areas for human settlement and the factors leading to the beginning of human settlement in these regions.

 

2.        The inception of hilly region settlement in the forest hills- deforestation for purposes of agricultural development and its impact on soil erosion.

 

3.        The beginning of agricultural terracing: turning the hilly slopes into terraces as an efficient solution to the prevention of soil erosion and the creation of conditions enabling the existence of stable agriculture on hilly slopes.

 

4.        The rate of soil formation and the extent of its erosion on hilly slopes in the Land of Israel . The source of soil forming the agricultural terraces.

 

5.        Types of agricultural terraces and the methods of their creation: dry-type terraces and irrigated terraces. Built terraces and hewn terraces: the structures of the agricultural terraces, their various types, parts and functions.

 

6.        Techniques of land reclamation, ancient, traditional and modern.

 

Development of mechanization for land reclamation and for agricultural cultivation in modern agriculture and its impact.

 

7.        Development of springs for irrigated agriculture in ancient times and in traditional agriculture.

 

8.        Renewing of Jewish agricultural settlement and land reclamation in the hills towards the end of Turkish rule and during the period of the British Mandate.

 

9.        The agricultural settlement and the development of vast land reclamation and agriculture in the hilly regions: In the Jerusalem hills and in the Galilee since 1948. Planning agricultural landuse in hilly region settlements.

 

10.    The distribution of agricultural terraces in the hills of the Land of Israel . The physical and cultural factors influencing the layout, the density and the disposition of the agricultural terraces. The relation of placement between the settlements and the agricultural areas in the hilly regions.

 

11.    The waning of agriculture and agricultural landuse in the hilly regions since the 1970's. The abandonment of most of the agricultural areas. The changeover from agricultural settlement to suburban settlement.

 

 

 

 

    

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת