חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אסתטיקה סביבתית
  Social Groups in the City                                                                            
0691-4465-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  ב'1600-1800013יד אבנר - גאוגרפיהשיעור ות פרופ שנל יצחק
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
 
מטרת השיעור להכיר תחום חדש בגיאוגרפיה העוסק בהיבטים אסתטיים של התייחסות האדם לפני השטח בעולמנו. היבט זה ביחד עם ההיבט האתי של התייחסות האדם לסביבה הפכו לנושאים מרכזיים בשיח הגיאוגרפי של שנות ה-90. היכרות זו תיעשה בשני היבטים: האחד, כיצד ניתחו גיאוגרפים את פני השטח מההיבט האסתטי. השני, כיצד מתייחסים בני אדם לפני השטח בהקשרים תרבותיים שונים. בהקשר השני יושם דגש על ניתוח המושגים של אזורי פרא, שוליים כפריים ועיר בתרבות המערבית ועל ניתוח תפיסת פני השטח באידיאולוגיה הציונית. נושאי השיעור מבוא: מושגי יסוד, שורשי הדיון בהיבטים אסתטיים, מודל כללי להמשגה של מושגים סביבתיים. - התפתחות המושג "פני שטח" בגיאוגרפיה כמבטא היבטים אסתטיים של העולם הגיאוגרפי. - המסורת ההומניסטית בחקר פני השטח. - המיתוס של אזורי פרא, כפר ועיר בתרבות המערבית. - מיתוסים משתנים של טבע, סביבה ונוף בהיסטוריה של הציונות. - דיון במחקרים אמפיריים המאששים את החשיבות של היבטים אסתטיים של הסביבה לרווחת חיי האדם. - תנועות למען שמירה על איכות הסביבה: היבטים אסתטיים. - שיקולים אסתטיים בתכנון סביבתי. שיטת הלימוד הרצאות ודיונים בכיתה וחצי יום סיור בתל-אביב. חובות התלמידים השתתפות פעילה בדיונים בכיתה וכתיבת עבודה מסכמת.
הערות:

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת