חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ניידות ותחבורה בעידן של אתגרים
  Mobility and Transport in An Age of Challenges  
0691-3568-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1200-1400012 יד אבנרסמינר ד"ר גבעוני משה
סמ'  ב'1200-1400012 יד אבנרסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

ניידות ותחבורה בעידן של אתגרים– סמינריון 4 ש"ס סמסטר א' + ב'

 

כמעט 95% מתנועת הנוסעים והמטענים בעולם תלויה בנפט,  אשר הולך ונגמר. לתלות התחבורה בנפט השלכות על שינוי אקלימי ומידת זיהום האויר בערים. אוכלוסיית העולם מזדקנת וצרכי הניידות של אוכלוסיה זו לרוב שונים מאלו של האוכלוסיה הצעירה יותר ולרוב לא ניתנים לסיפוק ע"י מערכת התחבורה הנוכחית. כמו כן, לדרך בה אנו לרוב מתנייעים כיום השלכות רפואיות חמורות ומחקרים מראים את מידת התרומה של התלות במכונית הפרטית למגיפת השמנת היתר (Obesity).

 

אם היינו צריכים כיום להתמודד באופן אמיתי והחלטי עם אחד או יותר מאתגרים אלו, שברוב המקרים השפעותיהם השליליות כבר נראות ומורגשות, כיצד הייתה הניידות שלנו מושפעת ומשתנה ומה ההמלצות אשר נגזרות ממנה למקבלי ההחלטות בכל הקשור למדיניות תחבורה?

 

בסמינר זה יערכו התלמידים עבודת מחקר אמפירית על נושא שיבחרו בתחום "ניידות ותחבורה בעידן של אתגרים". בסמסטר הראשון יתרכז הקורס בהכנת הצעת מחקר – כולל עריכת סקירת ספרות ובחירת המתודולוגיה, ובסמסטר השני יתרכז הקורס בעריכת המחקר עצמו ובהצגתו.

 

 

הערכה: מבוססת על עבודה סמינריונית (הגשה בשלבים)

 

40% - עבודה סופית

 

30% - הגשות ביניים

 

15% - הגשת תרגילים (בזמן)ומצגות

 

15% - נוכחות והשתתפות בכיתה

 

Course description

Mobility and transport in an age of challenges

 

Almost 95% of world transport is dependent on fossil fuels. The world population is ageing and increasingly over-weight. With the prospects for peak-oil and climate-change and increasing air pollution in large cities, our mobility must be re-thought and changed. Research demonstrates the adverse health effects of sedentary life styles which, to a large extent, are the result of the transport system available to us and the way we use it.

 

How should our transport system look like to deal with each or several of the above challenges, what would be the implications to our mobility and what policy actions are needed?

 

In this Seminar, students will conduct and empirical research on a chosen subject in the broad area of “mobility and transport in an age of challenges”. In the first term, the course will focus on preparing a research proposal – including conducting a literature review and establishing the research methodology, and in the second term the focus will be on conducting the research and presenting it. 

 

 

Assessment:

 

40% - Final seminar work

 

30% - Interim submission

 

15% - Submitting exercises (on time) and presentations

 

15% - presence and participation in class

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת