חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שיטות מחקר איכותיות
  Research Methods in Geography  
0691-2400-01
מדעי הרוח | גאוגרפיה וסביבת האדם
סמ'  א'1200-1400013 יד אבנרשיעור ות מר משגב חן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שיטות מחקר איכותניות – סילבוס

 

סמסטר א תשע"ה

 

חן משגב

 

 

על הקורס ומטרותיו: מטרתו של קורס זה להפגיש את הסטודנטים עם עולם המחקר האיכותני והאפשרויות שפותח המחקר האיכותני עבור הדיסציפלינה  הגיאוגרפית והמחקר העוסק במרחב. הקורס יעסוק בהנחות ובפילוסופיה של הפרידגמה האיכותנית, במסורות השונות של המחקר האיכותני, בעיצוב מערך המחקר ושאלות המחקר, בבחירת המדגם, בתיחום מקום המרחב וגבולותיו הפיסיים ו/או החברתיים-אנושיים ובשיטות השונות לאיסוף נתונים וניתוחם. קורס זה יספק לסטודנטים כלים ראשוניים והיכרות בסיסית עם עולם המחקר האיכותני בגיאוגרפיה, והאפשרויות שעולם זה פותח בפני חוקרי המרחב.

 

This course address the traditions and options of qualitative research, especially for geographers and scholars from the spatial disciplines. The course focuses on the philosophy and assumptions of the qualitative paradigm, the different traditions of qualitative research, the construction of a research and research questions, the definition of spatial/human-social unit for analysis, the chossing of the sites for investigation, and different methods of collecting and analyzing data. The course provides basic tools and knowledge regarding the options qualitative research opens up for geographers, planners etc.   

 

 

דרך הלימוד: הרצאות ותרגול של החומר הנלמד. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים הנלמדים ולעזר בהכנת התרגילים. קריאת חומר הקריאה היא חובה וחלק מהחומר הנדרש לבחנים ולבחינה הסופית – לא ניתן יהיה להתקדם במהלך השיעורים ללא קריאה של החומרים לפני השיעור.

 

דרישות הקורס:

 

 • נוכחות בשיעורים.

   

 • קריאת חומר הקריאה.

   

 • הגשת שני תרגילים שמשקלם 30% מהציון של הסמסטר.

   

 • מבחן מסכם שמשקלו 70% מהציון של הסמסטר.

   

הנושאים שיילמדו בקורס הינם:

 

·         מבוא: מהי פרדיגמה איכותנית? מהו מחקר איכותני בגיאוגרפיה? מה ההבדל בין מחקר איכותני וכמותני.

 

·         פוסט מודרניזם וחשיבה ביקורתית והנחות היסוד של החשיבה האיכותנית.

 

·         מסורות המחקר האיכותני – מחקר נרטיבי, אתנוגרפי, פנומנולוגי וביקורתי

 

·         מערך המחקר I – תכנון המחקר, בחירת השדה, שאלת/בעיית המחקר, והגדרת יחידת המחקר המרחבית ותיחומה.

 

·         מערך המחקר II - ניסוח שאלת המחקר.

 

·         איסוף נתונים במחקר איכותני I – סוגי ראיונות עומק וניסוח השאלות.

 

·         איסוף נתונים במחקר איכותני II – תצפיות ואיסוף חומר מהשדה, איסוף חומר תיאורטי, ארכיוני  ונתונים משניים נוספים.

 

·          מגבלות הנתונים האיכותניים.

 

·         מיפוי מנטלי ככלי מחקר איכותני ואופן ניתוחו/שילובו בניתוח הממצאים.

 

·         חקר מקרה

 

·         עקרונות לניתוח נתונים – פרשנות, קידוד לקטגוריות, נרטיבים.

 

·         כתיבת דו"ח מחקר ותוקפו של המחקר האיכותני

 

·         אתיקה במחקר איכותני: רפלקסיביות, יחסי חוקר-נחקר, מיצוב החוקר בשדה.

 

 

חומרי קריאה בסיסיים:

 

 

גירץ, ק. (1990). פרשנות של תרבויות. ת"א: כתר.

 

 

חיות, ע. (2004). מדריך למחקר ולכתיבה מדעית: מהלכה למעשה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

 

 

נחמיאס ד., ונחמיאס, ח. (1998). שיטות מחקר במדעי החברה. ת"א: עם עובד.

 

 

צבר-בן יהושוע, נ. (2001). מסורות וזרמים במחקר האיכותני. ת"א: אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות.

 

 

קסן, ל. וקרומר-נבו, מ. (עורכות). (2010). ניתוח נתונים במחקר איכותני.  באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 

 

שוקד, מ. (2013). מסע אנתרופולוגי: תצפית מרחוק ומקרוב. ת"א: רסלינג.

 

 

שלסקי, ש,  ואלפרט, ב. (2007). דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט. ת"א: מכון מופ"ת.

 

 

שקדי, א. (2003)ץ  מילים המנסות לגעת : מחקר איכותני - תיאוריה ויישום,  ת"א:   אוניברסיטת תל-אביב, הוצאת רמות.  

 

 

תובל-משיח, ר. וספקטור-מרזל, ג. (עורכות) (2010). מחקר נרטיבי: תאוריה, יצירה ופרשנות. ירושלים: מאגנס.

 

Denzin, N.K. and Lincoln , Y.S. (Eds.) (2000). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA : Sage.

 

Flowerdew R., and Martin, D. (1997).  Methods in human geography : a guide to students doing           research projects,  Essex : Longman.

 

 

 

Course description

Qualitative Methodologies

 

The course addresses the traditions of qualitative research in relation to a spatial problem.  The course focuses on the following themes: 1. The foundations of qualitative research; 2. The planning of research with particular focus on spatial dilemmas; 3. The definition of conceptual problems, research questions, definitions of the spatial unit of analysis and  sites of investigation; 4. Principles of data collection: ethnography, phenomenology, field study, etc; 5. Methods for collecting data (advantages and limitations) : questioners, interviews, participant observations; 6. Methods for analyzing urban space in architecture and planning; 7. Cognitive mapping methods and experiments; 8. Principles for analyzing data; 9.The final report on research, validity of research.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת