חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בבל נגד ירושלים: נבואת יחזקאל
  Babylon versus Jerusalem: Prophecies in the Book of Ezekiel                                          
0690-4257-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1800-2000208רוזנברג- מדעי היהדותסמינר ד"ר רום שילוני דלית מרי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הסמינר מוקדש לנבואות נבחרות מספר יחזקאל. הכהן איש ירושלים הוגלה עם גולי יהויכין בבלה ובה קיבל את שליחותו הנבואית. בכישרון רטורי שהוכר כבר בימיו, מעצב יחזקאל עולם מחשבה המשקף התמודדות עם מוראות הזמן, ראשיתה של המאה השישית לפה"ס. נושא בולט בנבואותיו הוא הצורך לבנות מחדש את זהות הקהילה הגולה כ'עמו' של יהוה. נעקוב אחר עיקרי המהלכים האידאולוגיים הללו: העיסוק של יחזקאל בשאלת מקומו של אלהים – נוכחותו במקדש או בשמים בירושלים או בבבל; מעמדן של כל אחת מן הקהילות היהודאיות לפני האלהים, עברן והעתיד הצפוי להן. נלמד כיצד מעצב יחזקאל אידאולוגיה גלותית בבלית הנוטעת תקוה בגולי יהויכין, וגודעת תקוה מיושבי ירושלים. בסמינר ייבחנו גישות שונות לנבואות יחזקאל ולספרו.
Course description
Babylon versus Jerusalem: Prophecies in the Book of Ezekiel
This seminar focuses on selected prophecies from the book of Ezekiel. The Jerusalemite priest was exiled among the Jehoiachin exiles to Babylon where he was commissioned to prophecy. With a rhetoric gift, that was recognized already in his days, the prophet constructs a whole world of thought that reflects the crises of the early sixth century BCE. A major topic in his prophecies is the need to re-establish the communal identity of the exiles as “God's people.” We will follow the principle ideologies concerning Ezekiel's treatment of the divine place – his immanence in the Temple, or in heaven, or in Babylon; the status of each of the Judaean communities before God, their past and the future that awaits each of them. We will look at the ways Ezekiel constructs a Babylonian exilic ideology that puts hope into the existence of the Jehoiachin exiles, and annuls any hope from those left in Jerusalem. The seminar will introduce different approaches to the study of Ezekiel and his book.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת