חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום
  Sexual Violence in the Bible and Ancient Near East                                                   
0690-2227-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  ב'1000-1200205רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר אשמן אהובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
אלימות מינית היא פעולה תוקפנית על רקע מיני, שמטרתה להגדיר את עליונותו של התוקף במסגרת יחסי הכוח. בשלב הראשון, נבחן סוגיה זו כפי שהיא מוצגת בחוקי המקרא ובמזרח הקדום, במטרה לחשוף את התפיסות החברתיות לגבי סוגיה זו. בשלב השני, נעיין בסיפורים מקראיים המטפלים העוסקים באלימות. ננסה לברר מה היה תפקידן של סצנות המתארות אירועים של אלימות מינית בסיפור המקראי, לאור התפיסות המקובלות כפי שהן נחשפו באמצעות החוקים.
נוכחות חובה. מטלת סיום- בחינה.
Course description
Sexual violence in the Bible and in the ancient Near East
Sexual violence is an aggressive action with a sexual intent. Its object is to define the dominance of the attacker in a power struggle between the parties. At the first stage, this issue will be dealt according to the data available in the Biblical and ancient Near Eastern Laws; the objective will be to reveal the social concepts behind the formulation of the laws.
At the second stage, Biblical episodes dealing with violence will be examined. We will try to understand what is the function of scenes describing sexual violence in light of normative behaviour as revealed by the Laws.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת