חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  כתבי עדות בזמן המהפכה הצרפתית
  Testimonial Written Discourses of the French Revolution: the                                         
0680-5147-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1800-2000261גילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ קאהן מישל
סמ'  ב'1800-2000261גילמן - מדעי הרוחסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יבחן את ההיבטים התיאורטיים וההיסטוריים המאפיינים את השיח של כתבי עדות בצרפת בתקופת המהפכה הצרפתית יחד עם התבוננות בהתפתחויות הז'אנר עד ימינו. מכיוון שמתן עדות הוא סיטואציית מבע לכל דבר, יש לבחון את הממד הפרגמטי והתקשורתי של כתבי עדות הן מצד הדובר והן מצד הקורא. לכן, יש צורך לבחון ולחקור את העדות כתופעה תרבותית היסטורית אשר משתנה בהתאם לתנודות ולשינויים המתרחשים במרחב גאו-פוליטי מסוים בזמן נתון.
בשלב שני, הסמינר יעמיק ויחקור את ההקשרים הדינמיים הקיימים בין עדות וממסד. על מנת ששיח מסוים יוכר כשיח של עדות, עליו לקבל הכרה ולגיטימציה. לכן נשאלת השאלה על הקשר בין העד לממסד, בין אמונות ותפיסות עולם אינדיווידואליות לבין דוקסה, מורשת וקולקטיב, מרכיבים שקיימים בחברה שבה העד נמצא ובה הוא מבקש להעיד. סוגיה זו מעלה קושיות אתיות ופוליטיות שיש לחקור. בנוסף, יש לבחון את המתח שעלול להיווצר בין דרכים נרטיביות מסוימות לבין נורמות אסתטיות קיימות. נשאל שאלות כגון: באילו דרכים בוחר העד על מנת לבנות כתב עדות שיפתור במידה מסוימת את אותו מתח? מהו הקשר בין מרכיבים יצירתיים (אומנותיים) אישיים לבין כלי מדידה לאישוש האמת המקופלת בתוך אותם כתבים? מהו הקשר בין מנגנוני זיכרון, מתן עדות ובחירה באמצעים נרטיביים מסוימים? מטרות הרמנויטיות אלו יועמדו במבחן קריאתו של קורפוס מוגדר במרחב ובזמן, כתבי עדות מתקופת המהפכה הצרפתית. קורפוס זה לא נחקר באופן שיטתי עד היום
Course description
The seminar examines theoretical and historical approaches of testimony in the French field. Defined as a complex speech act, giving testimony must be analyzed through communicative and pragmatic approaches while both addressor and addressee are taken into consideration. The dynamic links existing between testimony and institutions will be the next object of investigation and analysis. In order to be turned into a testimony, the perception or experience narrative has to be validated as important and approved as of vital concern for the society.
The following questions will be discussed in class: what are the relationships between the individual beliefs of the witness and the doxa, between him and the collective patrimony shared by the collective within the witness's life and with which he wants to communicate? What are the tensions existing between different ethical commitments in the composition of testimony and how to resolve them? What are the tensions between the specific narrative procedures adapted to a particular content and existing rhetorical conventions; the influence of this tension on the communication between addressor and addressee. What is the relationship between the individual artistic features of representation and the truth value of the testimony? What is the connection between the memory process, the act of testimony and the chosen narrative structure?
By using a specific corpus defined in time and space, namely, French Revolution's written testimonies, our task is to open a new inquiry field within testimonies' studies.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת