חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יסודות השיר
  Elements of Poetry                                                                                   
0680-1005-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1200-1400282גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר מיטל אורית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס מבוא בשירה, המקנה כלים ראשוניים לקריאה, להבנה ולפרשנות של טקסטים פואטיים. מהי שירה ומה מבדיל אותה מטקסטים אחרים? איזה עולם מיוצג בשיר? איך מתרחש בו אקט התקשורת? לשם מה משתמשים שירים בדימויים, מטפורות, חזרות, שורות קצרות וכדומה? מה הם מבקשים מאיתנו? האם וכיצד ברצוננו להיענות להם?
Course description
ELEMENTS OF POETRY
An introductory course to poetry, providing rudimentary reading skills for understanding and interpretating poetic texts. What is poetry and what separates it from other texts? What kind of world does poetry depict? How does the communication act occur in it? Why do poems make use of images, metaphors, repetitions, short lines etc.? What do poems expect from us? Should we respond to them and how?

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת