חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  דת, לאומיות ואוניברסליזם ביהדות המודרנית
  Religion, Nationalism and Universalism in Modern Judaism                                             
0677-4095-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1400-1600203קארטרסמינר פרופ רצבי שלום
סמ'  א'1400-1600203קארטרסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
החל משלהי המאה ה-18 בעקבות ההשכלה, האמנציפציה, המודרנה והחילון נדרשו הוגי דעות שונים לשאלת הגדרת 'מהות היהדות' והדרכים לעיצובה של 'יהדות מודרנית'. כך לאורך המאה ה-19 וראשית המאה ה-20 נמצא הוגים שזיהו את מהותה של היהדות בחפיפה שבין ייחודה כדתו של 'העם הנבחר' לרעיונות אוניברסליים שונים זאת תוך שהם חותרים לשילובם של היהודים בתרבות ובחברה הכללית. לצדם נמצא הוגים ששמו את הדגש דווקא על ייחודם הלאומי-אתני של היהודים ושל היהדות כתרבות שנושאה העם היהודי. בסמינריון יבחנו מעמדם של הרכיבים הדתי, הלאומי והאוניברסלי במסגרת הגותם של ההוגים שנטלו חלק במפעל הפירוש המחודש של היהדות כדת ותרבות ובעיצוב היהדות המודרנית. מקום מרכזי במסגרת זו יוקדש להגותם של קרוכמל, משה הס, רש"ר הירש, הרמן כהן, א"ד גורדון ומ"מ בובר. הלימודים יתבססו על קריאה ביקורתית של טקסטים רלוונטיים של ההוגים הנ"ל.
Course description
Religion, Nationalism and Universalism in Modern Judaism 
The Enlightenment movement, Emancipation and secularism enforced Jewish thinkers to deal with the question of the essence of Judaism and the ways to shape modern Judaism. Along the 19th and 20th centuries, we find thinkers who identify the very essence of Judaism with the congruence between the uniqueness of Judaism as the religion of the "chosen people" and universal ideas. Some of those thinkers strived for Jews' integration with the general culture and society while others put attention on the uniqueness of the Jews as national-ethnic group and on Judaism as national culture. In the course of the seminar we will examine the role and the status of the religious, national and universal ideas in the process of reshaping and re-interpreting Jewish religion. The central thinker with which the seminar will deal by critical reading are Krochmal Nachman, Hess Moses, Hirsh Samson Raphael, Cohen Hermann, A.D. Gordon and M.M. Buber.   

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת