חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  "המרוקאים" במרוקו ובישראל: חברה, תרבות וזיכרון
  "‎The Moroccans" in Morocco and Israel: Society, Culture and                                         
0677-3083-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1600-2000203קארטרסמינר פרופ צור ירון
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יפתח בסקירה על תולדות יהודי מרוקו, כדי להבין כיצד הפכה הארץ למקום שבו, בעת החדשה, התפתחה הקהילה היהודית הגדולה בארצות ערב. נעבור לדיון במאפייני החברה היהודית במרוקו בשלהי התקופה הקולוניאלית  ומשם להשפעת הלאומיות בתוכה. נעקוב אחר התפתחות גלי העלייה לישראל וקצה של הקהילה. בדיון יושם דגש על המפה התרבותית המקורית המגוונת של היהדות המרוקאית ועל השינויים המפליגים שהתחוללו בה עם הכיבוש הצרפתי מצד אחד ועם התגברות ההשפעה הציונית מצד שני.
 במקביל נעקוב גם אחרי קליטת יהודי מרוקו בארץ החל מ-1948 ונתהה על שרשי דירוגם הנמוך בסולם החברתי, על מדיניות העלייה שנקטה לגביהם, מסלוליהם ההתיישבותיים והחברתיים האופיניים, ועוד. גם כאן יושם דגש על המפה התרבותית של העולים והשינויים  המתחוללים בה. הדיון ההיסטורי בגורל המרוקאים בישראל ישמש מסגרת לדיונים בשאלות הנוגעות להתפתחות זרמים אידיאולוגיים, תרבותיים ואמנותיים כלליים בחברה, השתקפותם ביחס כלפי המרוקאים והשפעתם על הזיכרון הקולקטיבי של עברם. נסיים בהערכת השפעתה של העלייה הגדולה ממרוקו על התרבות הישראלית משנות החמישים ועד היום.
Course description
"‎The Moroccans" in Morocco and Israel: Society, Culture and Memory.
 (B.A seminar)
The seminar will begin with a survey of the history of Moroccan Jewry in order to understand how this country turned to be the place where the largest Jewish community in the Arab world developed in modern times. We shall then discuss the characteristic traits of the Jewish community in Morocco at the end of the colonial era and the rising influence of nationalism. We shall follow the development of immigration waves to Israel and the demise of the Moroccan community. A special attention will be given to the original cultural diversity within the community and to the far-reaching changes that took place in it with the French occupation on the one hand and the penetration of Zionism on the other.
We shall also track the course of Moroccan Jews' absorption in Israel since 1948 and ponder on the roots of their low social ranking, the state's immigration policy vis-à-vis these Jews, their distinct places of settlment, their typical social characteristics and more. Here too, a special attention will be given to the cultural map of the immigrants and to the changes that took place in it. The historical discussion on the Moroccan Jews' fate in Israel will provide a framework for deliberations on questions related to general ideological, cultural and artistic trends in society , their reflection in the attitude toward the "Moroccans"  and their influence on Moroccan Jews' collective memory of the of their past. The seminar will end by assessing the influence of the large Moroccan immigration on Israeli culture from the 1950s up to the present.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת