חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  "כחומר ביד היוצר" ? טכנולוגיה ותרבות חומרית בעולם הקלאסי
  Like Clay in Potter?s Hand ? Technology and Material Cult. o  
0671-2386-01
מדעי הרוח | ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
סמ'  א'1400-1600361 גילמןשיעור ד"ר שטיבל גיא
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הצגה ובחינה שיטתית של מגוון הטכנולוגיות והמלאכות בהן עסקו תושבי ארץ-ישראל במהלך התקופה הקלאסית. הדיון יתבסס על ניתוח משולב של הממצא הארכיאולוגי כמו גם ההיסטורי וההלכתי. יוצג הממצא העדכני כפי שהוא עולה בחפירות ותשולבנה מספר מצומצם של הרצאות של אורחים המתמחים בחלק מן הנושאים הנידונים. לבד מהיבטי הייצור והטכנולוגיה יבחנו היבטי כלכלה ופולחן הנגזרים מהנושאים השונים.
בין היתר ידונו תעשיות החקלאות והמזון המסורתיות, עבור בתעשיות זעירות והתמחויות עירוניות ואף אימפריאליות. כך יפורטו גידול ותעשיית הזית, הגפן והיין, הדגנים והלחם, תבלינים ותמרים, תעשיית החלב והדבש. ענף היונים שפרח בארץ, תעשיית הקוסמטיקה והטקסטיל, עבור בתעשיות העצם והשנהב, המתכת וחרשות המתכת, וכלה במחצבות ובתעשיית כלי האבן. יבחנו גם היבטי השינוע וההנפה בעולם הקלאסי.
Course description
A systematic representation and examination of the variety of technologies and crafts employed in Classical Palestine. The discussion will be based upon a combined analysis of the archaeological, historical and rabbinical sources. Among others will be discussed the themes of the olive and oil industry, vine and wine, cosmetics and textile, metals, bone and stone quarries and stone vessels industry. Lastly, we will present the technology of transportation and lifting of the Classical world.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת